NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-2488/2010
136
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. októbra 2010
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Viery Tomanovej, Jany Vaľovej a Branislava Ondruša na vydanie zákona o poskytovaní jednorazového príspevku k dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 126) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Richard S u l í k v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Richard O r a v e c v. r.
Anna V i t t e k o v á v. r.