NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-2535/2010
123
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. októbra 2010
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 117) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do24. novembra 2010 a v gestorskom výbore do 26. novembra 2010.
Richard S u l í k v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Richard O r a v e c v. r.
Anna V i t t e k o v á v. r.
2