PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2736/2010
131
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. októbra 2010
o návrhu pridelenia návrhu zákona, podaného poslancom Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta JURČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145), doručený 15. októbra 2010
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie;
B. u r č i ť
a) k návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu,
b) lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade
Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Richard S u l í k v. r.