1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Vzhľadom na globálnu ekonomickú finančnú krízu a stav hospodárenie v Slovenskej republiky a najmä vzhľadom na stav verejných financií, musia všetky inštitúcie a ústavní činitelia zodpovedne nakladať s verejnými zdrojmi. Aj ústavní činitelia musia preto do budúcnosti konať zodpovedne a ich finančné hodnotenie by malo sa odvíjať aj od celkovej situácie v štáte, najmä jeho ekonomickej situácie. Uvedené osobitne platí pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a pre členov vlády.
Navrhuje sa preto, aby odmeňovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky bolo závislé aj od ekonomických ukazovateľov, a to najmä výsledku rozpočtového hospodárenia a schodku štátneho rozpočtu.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Prijatie tohto návrhu zákona a jeho aplikácia v praxi si nevyžaduje výdavky zo štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov. Predložený návrh zákona bude mať pozitívny dopad na štátny rozpočet.
Návrh zákona nebude mať dopad na environmentálnu oblasť, ani na zamestnanosť a na podnikateľské prostredie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve,
b)v sekundárnom práve,
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskych únie.
Vzhľadom na bod 3. sú body 4. a 5. bezpredmetné.
2
Doložka
finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
1. Odhad vplyvov na verejné financie
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívny dopad na štátny rozpočet, pretože obsahuje mechanizmus znižovania platov poslancov Národnej rady SR a členov vlády. V roku 2011 sa zníži základný plat poslanca Národnej rady SR o 15,6 %, v nasledujúcich rokoch sa platy poslancov budú znižovať podľa novonavrhovaného mechanizmu. Keďže tento mechanizmus počíta s premennými, ktoré nie je možné v súčasnej dobe presne kvantifikovať, nie je možné určiť presnú úsporu štátneho rozpočtu.
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na rozpočty obcí a VÚC a na rozpočty verejno-právnych subjektov.
2. Odhad dopadov na obyvateľstvo, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
Predložený návrh zákona sa týka úpravy platov a iných funkčných náležitostí poslancov Národnej rady SR, preto nebude mať dopad na obyvateľstvo, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
3. Odhad dopadov na životné prostredie
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na životné prostredie.
4. Odhad vplyvov na zamestnanosť
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na zamestnanosť.
5. Vplyv na podnikateľské prostredie
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na podnikateľské prostredie.
Osobitná časť
K bodu 1. –
Predložený návrh zákona prináša návrh na úpravu doterajšieho znenia § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v štyroch smeroch (i) navrhuje sa presné vyjadrenie, že plat poslanca je plat znížený podľa mechanizmu v odseku 2, (ii) navrhuje sa vymeniť slovo zjavne nesprávne vyskloňované, (iii) navrhuje sa úprava momentu začiatku doby poberania platu poslanca NR SR navrhuje sa, aby týmto momentom bol deň zloženia sľubu poslanca a nie prvý deň mesiaca, v ktorom
3
poslanec zložil sľub pri súčasnej úprave v zákone totiž poslanec dostával plat aj za tie dni v mesiaci, ktoré predchádzali dňu zloženia sľubu, kedy on ale mandát nevykonával, (iv) navrhuje sa, aby poslanec po ukončení výkonu mandátu pri jeho trvaní aspoň 5 mesiacov dostal plat len tri mesiace po zániku mandátu a nie päť, ako je tomu podľa súčasného zákona.
K bodu 2. –
Predložený návrh zákona zavádza nový mechanizmus úpravy základného platu poslanca Národnej rady SR zníženie podľa odseku 1 sa rovná sume trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, vynásobenému dvojnásobkom podielu schodku rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky na hrubom domácom produkte Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, zverejneného Európskou komisiou (Eurostatom) v apríli kalendárneho roka, na ktorý sa plat poslanca vypočítava; tento podiel sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta a suma zníženia sa zaokrúhľuje na eurocenty.
K bodu 3. –
Navrhuje sa spresnenie v tom, že funkčné príplatky budú patriť funkcionárom národnej rady od prvého dňa, kedy boli do funkcie zvolení a nie od prvého dňa mesiaca, kedy boli do funkcie zvolení.
K bodu 4. –
Súčasné znenie zákona umožňuje, aby Národná rada SR stanovila výšku paušálnych náhrad svojím uznesením. Toto uznesenie následne stanovuje výšku paušálnych náhrad pri rozlíšení poslancov s trvalým pobytom v Bratislave a mimo Bratislavy. Navrhuje sa vypustenie oprávnenia Národnej rady SR stanovovať výšku paušálnych náhrad svojím uznesením, ale pravidlá sa stanovujú priamo v zákone a rozlišovanie sa nevzťahuje len na Bratislavu, ale na celý Bratislavský kraj paušálne náhrady predstavujú 1,8-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok pri poslancovi, ktorý trvalý pobyt v Bratislavskom kraji a 2,1-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok pri poslancovi, ktorý trvalý pobyt mimo Bratislavského kraja.
K bodu 5. –
V zákone sa navrhuje stanoviť nové pravidlo týkajúce sa poskytovania a zabezpečovania ubytovania poslancov Národnej rady SR, ktorí z iného ako Bratislavského kraja títo budú mať právo na ubytovanie v zariadení Kancelárie Národnej rady SR alebo na náklady Kancelárie Národnej rady SR v iných ubytovacích zariadeniach, ktoré určí Kancelária Národnej rady SR.
4
K bodu 6. –
V uvedenom bode sa rieši novým spôsobom tak prideľovanie a využívanie kancelárií poslancami Národnej rady SR, ako aj poskytovanie odmeny na prenájom kancelárií a odmeny ich asistentov.
Návrh zákona ukladá Kancelárii Národnej rady SR zabezpečiť každému poslancovi jednu kanceláriu v priestoroch Kancelárie Národnej rady SR (Západná terasa), súčasne môže mať poslanec kancelárie aj iné, ale náklady na túto kanceláriu sa budú uhrádzať zo spoločného balíčka sumy pre takúto kanceláriu a pre jeho asistenta/asistentov.
Vo vzťahu k odmene asistenta/asistentov a za prenájom kancelárie mimo tej, ktorú poslanec v priestoroch Kancelárie Národnej rady SR sa mu poskytne spolu k dispozícii 2,7-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
K bodu 7. –
Z doterajších možností bezplatného cestovania poslancov Národnej rady SR sa navrhuje vypustenie možnosti bezplatného využívania lietadiel verejnej leteckej dopravy. Navrhuje sa, aby poslanec mohol aj naďalej využívať bezplatne prostriedky osobnej železničnej dopravy, ale to iba v prípade, ak je podľa osobitného predpisu zákona č. 514/2009 Z. z. - uzavretá zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme. Takáto zmluva je uzavretá vo vzťahu k celoštátnej vnútroštátnej osobnej železničnej doprave medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a spoločnosťou Železničná spoločnosť Slovensko.
K bodom 8. a 9. –
V § 7 zákona sa navrhuje úprava v tom zmysle, že pri strane nárokov poslanca Národnej rady SR by sa mala táto strata týkať platu v nasledujúcom mesiaci, čo nie je možné stále zrealizovať, preto by nemala byť táto strata nárokov viazaná len na nasledujúci mesiac, ale môže sa prejaviť aj v ďalšom nasledujúcom mesiaci po ukončení konania podľa § 63 ods. 7 zákona NR SR č. 350/1993 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
K bodu 10. –
Vzhľadom na zavedenie nového mechanizmu úpravy platu poslanca Národnej rady SR sa navrhuje vypustenie doterajšieho mechanizmu úpravy tohto platu v § 27 ods. 1 a 2 zákona.
K bodu 11. –
Legislatívno-technická úprava nadväzujúca na predchádzajúci bod.
K bodu 12 . –
Prechodné ustanovenie stanovuje plat poslanca na rok 2011 s tým , že plat podľa § 2 ods. 1 sa zníži o sumu zodpovedajúcu 15,6 % platu poslancov uvedené predstavuje 2 x (dvojnásobok) deficit 7,8 % za rok 2010.
5
Navrhuje sa stanovenie základného mechanizmu úpravy platov verejných funkcionárov, ktorých plat sa odvíja od platu poslanca plat poslanca sa určí tak, že mechanizmus zníženia podľa § 2 ods. 2 sa v roku 2011 nepoužije a stanoví sa presné číslo zníženia, a to 15,6 %. Takto určený základný plat sa následne upraví o príslušný násobok u tých verejných funkcionárov, ktorých plat sa násobí. Výsledný plat verejných funkcionárov sa nakoniec určí tak, že táto suma sa ešte zníži o 5 % u tých verejných funkcionárov, ktorí mali zmrazené platy v minulom roku, a u tých, ktorí nemali zmrazené platy v minulom roku sa plat zvýši o 5 %.
K Čl. II –
Navrhuje sa účinnosť zákona.