1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
N Á V R H
Z á k o n
z ............... 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 598/2006 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z. a zákona č. 504/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa za slovo „rok“ vkladajú slová „znížený podľa odseku 2“, slovo „zaokrúhlenej“ sa nahrádza slovom „zaokrúhlený“, slová „prvým dňom mesiaca“ sa nahrádzajú slovom „dňom“ a slová „ešte päť mesiacov“ sa nahrádzajú slovami „ešte tri mesiace“.
2. V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Zníženie podľa odseku 1 sa rovná sume trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, vynásobenému dvojnásobkom podielu schodku rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky na hrubom domácom produkte Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu
2
roku, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, zverejneného Európskou komisiou (Eurostatom) v apríli kalendárneho roka, na ktorý sa plat poslanca vypočítava;1a) tento podiel sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta a suma zníženia sa zaokrúhľuje na eurocenty.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) Čl. 14 nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
3. V § 3 ods. 1 sa slová „prvým dňom mesiaca“ nahrádzajú slovom „dňom“.
4. V § 4 ods. 1 sa slová „vo výške, ktorú určí národná rada uznesením“ nahrádzajú slovami „vo výške 1,8-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ak trvalý pobyt v Bratislavskom kraji, zaokrúhlené nahor na celé euro a vo výške 2,1-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ak trvalý pobyt mimo Bratislavského kraja, zaokrúhlené nahor na celé euro“.
5. § 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Poslanec s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja právo na ubytovanie v zariadení kancelárie národnej rady alebo na úhradu nákladov kanceláriou národnej rady v ubytovacích zariadeniach, ktoré určí kancelária národnej rady.“.
6. § 4a znie:
㤠4a
(1) Na zabezpečenie výkonu poslaneckého mandátu poskytne kancelária národnej rady poslancovi primerane vybavenú kanceláriu v priestoroch kancelárie národnej rady. Poslanec si môže zriadiť aj inú kanceláriu okrem kancelárie uvedenej v prvej vete.
(2) Na výkon odborných a administratívnych prác spojených s činnosťou poslaneckej kancelárie poskytne kancelária národnej rady poslancovi asistenta, s ktorým po dohode s poslancom uzavrie zmluvu o zabezpečení služieb asistenta poslanca.1b)
(3) Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie podľa odseku 1 druhej vety predstavuje počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov spolu 2,7-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlené nahor na celé euro s platnosťou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bude podľa § 27 potvrdená výška priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky; uhrádza ich kancelária národnej rady. Podrobnosti uhrádzania ustanoví národná rada uznesením.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b) § 51 a 853 Občianskeho zákonníka.
§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.
3
7. § 5 znie:
㤠5
Poslanec môže bezplatne používať prostriedky osobnej železničnej dopravy toho železničného podniku, ktorý uzavretú zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.1c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:
„1c) § 21 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.“.
8. V § 7 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na kalendárny mesiac po ukončení konania podľa osobitného predpisu1d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:
„1d) § 63 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
9. V § 7 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na kalendárny mesiac po ukončení konania podľa osobitného predpisu1d)“.
10. V § 27 sa vypúšťajú odseky 1 a 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 3.
11. V § 27 sa vypúšťajú slová „za prvý polrok kalendárneho roka a“.
12. Za § 29f sa vkladá § 29g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1) V roku 2011 zníženie podľa § 2 ods. 2 je15,6 %.
(2) V roku 2011 patrí mesačne prezidentovi plat vo výške 4-násobku platu poslanca.
(3) V roku 2011 patrí mesačne členovi vlády plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca zníženého ešte o 5 %.
(4) V roku 2011 patrí mesačne sudcovi ústavného súdu plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca zvýšeného o 5 %.
(4) V roku 2011 patrí mesačne predsedovi kontrolného úradu plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca zvýšeného o 5 %.
(5) V roku 2011 patrí mesačne podpredsedovi kontrolného úradu plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca zvýšeného o 5 %.
(6) V roku 2011 patrí mesačne generálnemu prokurátorovi plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca zvýšeného o 5 %.
(7) V roku 2011 je priemerným platom sudcu plat poslanca zvýšený o 5 %.
4
(8) V roku 2011 je základným platom sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sudcu Špecializovaného trestného súdu13) plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca zvýšeného o 5 %.
(9) V roku 2011 patrí štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo,12) okrem veľvyslanca, a vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy12) funkčný plat vo výške platu poslanca zníženého ešte o 5 %.
(10) V roku 2011 platové pomery verejného ochrancu práv, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov súvisiacich s vykonávaním tejto funkcie rovnaké ako platové pomery, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov poslanca národnej rady vo funkcii podpredsedu národnej rady, pričom plat poslanca sa zvýši o 5 %.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13) § 66 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.