N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-2761/2010
146
N á v r h
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________________
P r e d k l a d a j ú :
Richard S u l í kv. r.Jozef M i k u š v. r.
Jozef K o l l á rv. r.Magda V á š á r y o v á v. r.
Zuzana A š t a r y o v áv. r.Miroslav B e b l a v ý v. r.
Natália B l a h o v áv. r.Alexander S l a f k o v s k ýv. r.
Juraj D r o b av. r.Ľudovít K a n í kv. r.
Martin F e c k ov. r.
Stanislav F o ř t v. r.Béla B u g á rv. r.
Pavol H l a d k ýv. r.László S o l y m o s v. r.
Ľudovít J u r č í kv. r.Edita P f u n d t n e r v. r.
Erika J u r i n o v áv. r.Igor S i d o r v. r.
Peter K a l i s tv. r.Ondrej D o s t á lv. r.
Jana K i š š o v áv. r.
Kamil K r n á čv. r.
Milan L a u r e n č í k v. r.
Ľuboš M a j e rv. r.
Igor M a t o v i čv. r.
Martin P o l i a č i kv. r.
Szilárd S o m o g y i v. r.
Jaroslav S u j av. r.
Richard Š v i h u r av. r.
Štefan T o m č ov. r.
Jozef V i s k u p i čv. r.
Bratislava október 2010