N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-2761/2010
N á v r h
na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava október 2010