NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
___________________________________________________________________
NÁVRH
Zákon
z ................... 2010,
ktorým sa mení zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z. sa mení takto:
1. V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 a 3“ .
2. V § 8 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby touto fyzickou osobou,
a)poskytne sociálnu službu, ak je zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „register“), alebo
b)zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra.
2
(3) Vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí fyzickej osobe, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby touto fyzickou osobou, poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra.“.
3. V tretej časti sa v nadpise prvej hlavy vypúšťajú slová „poskytovateľov sociálnych služieb“.
4.V § 62 sa vypúšťajú slová „poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „register“)“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2011.
3
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: 23. 7. – 29. 7. 2010
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
K pripomienke Ministerstva financií Slovenskej republiky:
Neakceptuje sa; návrh novely neustanovuje žiadne zásadné zmeny financovania sociálnych služieb pre neverejných poskytovateľov, nakoľko aj platná právna úprava ukladá povinnosť obci a VÚC zabezpečiť sociálnu službu. Zásadne nie je možné súhlasiť s argumentom Ministerstva financií Slovenskej republiky, že dôvodom nárastu finančných dopadov na obce a VÚC bude skutočnosť, že obce a VÚC majú voľné kapacity na poskytnutie sociálnej služby. Verejní poskytovatelia (obce a VÚC) nemajú žiadne voľné miesta a ani v perspektíve niekoľkých rokov nebudú mať voľné miesta. v súčasnosti je v poradovníku čakateľov, a to len u verejných poskytovateľov, cca 16 000 fyzických osôb (ide najmä o zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb). V uvedených počtoch nie zahrnuté neuspokojené potreby fyzických osôb po iných druhoch sociálnych služieb (terénne sociálne služby, tlmočnícka služba, ale aj inštitucionálne, napr. nocľahárne, útulky, nízkoprahové zariadenia).
K pripomienkam Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky:
Pripomienka č. 1 sa neakceptuje, nakoľko v súlade so zákonom o sociálnych službách sa sociálne služby neposkytujú „všetkým“ fyzickým osobám, ale osobám, ktoré splnia podmienky na poskytovanie sociálnej služby ustanovené zákonom.
4
Pripomienka č. 2 sa neakceptuje, nakoľko návrh novely neupravuje financovanie neverejných poskytovateľov, ale len postup poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej služby. Poskytovanie finančných príspevkov pre neverejných poskytovateľov zostáva nezmenené.
Pripomienka k bodu 4.3. Doložky sa neakceptuje, nakoľko predmetná novela nemá vplyv z hľadiska významných faktorov diskriminácie, ktorými napr. pohlavie, rasa, etnický pôvod, zdravotné postihnutie a vek. Navyše v § 5 zákona o sociálnych službách sa jednoznačne upravuje, že práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisov (antidiskriminačný zákon).
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky súhlasí s predloženou doložkou vybraných vplyvov bez pripomienok.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky súhlasí s predkladateľom, že predmetný materiál nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti.
K predloženému materiálu Ministerstvo financií Slovenskej republiky nasledovnú pripomienku:
„V predkladacej správe, vo všeobecnej časti dôvodovej správy a v doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že navrhovaná právna úprava nepredpokladá dopad na rozpočty obcí a vyšších územných celkov. S týmto konštatovaním nesúhlasíme, nakoľko v individuálnych prípadoch navrhovaná právna úprava môže vyvolať zvýšené nároky na rozpočty územnej samosprávy, keď aj v prípade voľných vlastných kapacít budú povinné poskytnúť finančný príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. V zmysle uvedeného žiadame upraviť doložku vybraných vplyvov, ako aj predkladaciu a dôvodovú správu.“
Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky súhlasí s predmetnou doložkou vplyvov na podnikateľské prostredie. K obsahovej stránke materiálu Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky nasledovné pripomienky:
5
V prvej vete predkladateľ uvádza, že: „Návrhom sa zvýši prístup fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, napr. osôb so zdravotným postihnutím, starších ľudí, ľudí bez domova k sociálnym službám“.
1)Sme toho názoru, že zmyslom návrhu je zabezpečenie uplatňovania práva (všetkých)
fyzických osôb na výber poskytovateľa sociálnych služieb, to znamená, že nejde explicitne o zabezpečenie týchto práv pre fyzické osoby ohrozené sociálnym vylúčením.
2)Navrhovanou zmenou sa zabezpečuje uplatňovanie práva fyzickej osoby na výber poskytovateľa sociálnych služieb v plnom rozsahu, bez akýchkoľvek obmedzení. Cieľom
navrhnutej zmeny je zabezpečiť vykonateľnosť práva fyzickej osoby na výber
poskytovateľa sociálnej služby (verejného i neverejného) s možnosťou poskytnutia
finančného príspevku na daný výkon sociálnej služby.
Odporúčame, aby predkladateľ upravil znenie bodu 4.2. doložky v súlade s pripomienkou, pretože v pôvodnom zdôvodnení vplyvov zaniká podstata možnosť poskytnutia finančného príspevku (zo strany mesta, obce, VÚC) pre žiadateľa o sociálnu službu bez ohľadu na to, či výber poskytovateľa bude verejný alebo neverejný subjekt.
Pripomienka k Doložke vplyvov, bod 4.3.:
V tejto časti absentuje vyhodnotenie vplyvu na rovnosť príležitostí. Sme toho názoru, že návrh umožňuje fyzickým osobám rovnosť výberu sociálnych služieb vo verejnom i neverejnom sektore (v súčasnom znení zákona, takáto rovnosť nie je).“
6
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
bezpredmetné
Kvantifikujte:
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
bezpredmetné
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Návrhom sa zvýši prístup fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, napr. osôb so zdravotným postihnutím, starších ľudí, ľudí bez domova k sociálnych službám.
Súčasné znenie zákona o sociálnych službách obmedzuje právo fyzickej osoby na výber poskytovateľa sociálnej služby v tom, že ak fyzická osoba požiada o poskytovanie sociálnej služby obec alebo vyšší územný celok, títo povinní mu sociálnu službu poskytnúť alebo zabezpečiť najskôr sami, prostredníctvom právnických osôb na to zriadených alebo založených, následne prostredníctvom iných verejných poskytovateľov a až nakoniec prostredníctvom neverejného poskytovateľa. Návrhom sa umožňuje fyzickej osobe výber poskytovateľa sociálnej služby, u ktorého mu obec alebo vyšší územný celok sociálnu službu zabezpečí, čím sa jednoznačne zabezpečilo právo klienta nielen na výber sociálnej služby a jej poskytovateľa, ale aj právo na dostupnosť sociálnej služby.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
bezpredmetné
7
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie?
bezpredmetné
8
Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. januára 2009. Tento zákon zásadným a novým spôsobom upravuje systém poskytovania sociálnych služieb v Slovenskej republike a ustanovil aj nové kompetencie a úlohy pre územnú a regionálnu samosprávu a nový systém financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
Poslaneckým návrhom zákona sa precizujú podmienky poskytovania a zabezpečenia sociálnej služby pre klienta zo strany samosprávnych orgánov tak, aby sa jednoznačne zabezpečilo právo klienta na výber sociálnej služby a jej poskytovateľa a tým aj právo na dostupnosť sociálnej služby.
Zároveň sa navrhuje zosúladiť ustanovenie § 8 ods. 2 a 3 platného zákona o sociálnych službách s Ústavou Slovenskej republiky v nadväznosti na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., ktorý rozhodol o nesúlade časti ustanovenia § 8 ods. 2 písm. d) a ods. 3 písm. d) zákona o sociálnych službách s Ústavou Slovenskej republiky.
Poslanecký návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä s Európskou sociálnou chartou a s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý bol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z.
Navrhovaná právna úprava nepredpokladá dopad na štátny rozpočet a rozpočty obcí a vyšších územných celkov, nakoľko nezakladá žiadne nové kompetencie pre obce a vyššie územné celky, ktoré si náklady spojené s poskytovaním a zabezpečovaním sociálnych služieb pokrývajú v rámci svojich rozpočtov.
Vplyv polaneckého návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti je uvedený v doložke vybraných vplyvov.
9
Vzhľadom na doložku zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie, vypracovanie tabuľky zhody a aproximačnej prílohy je bezpredmetné.
10
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Monika Gibalová, Zoltán Horváth, László Solymos,
Natália Blahová a Katarína Cibulková
2. Názov návrhu právneho predpisu: poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v práve Európskej únie
b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovanej právnej úpravy je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4, 5 a 6 doložky zlučiteľnosti.
11
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1 - § 6 ods. 1:
Dôvodom návrhu zmeny tohto ustanovenia je skutočnosť, že jeho znenie bolo duplicitné, nakoľko sa v ustanovení uvádza, že fyzická osoba právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom a teda slová „v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 a 3“ nadbytočné.
K bodu 2 - § 8 ods. 2 a 3:
Navrhovanou zmenou sa zabezpečí uplatňovanie práva fyzickej osoby na výber poskytovateľa sociálnej služby v súlade s § 6 ods. 1 v plnom rozsahu bez akýchkoľvek obmedzení a následkov s tým spojených (napr. nemožnosť financovať neverejného poskytovateľa, ak si ho klient priamo vybral). Cieľom navrhovanej zmeny v tomto ustanovení je zabezpečiť vykonateľnosť práva fyzickej osoby na výber poskytovateľa sociálnej služby.
Návrhom sa zosúlaďuje ustanovenie § 8 ods. 2 a 3 platného zákona o sociálnych službách s Ústavou Slovenskej republiky v nadväznosti na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., ktorý rozhodol o nesúlade časti ustanovenia § 8 ods. 2 písm. d) a ods. 3 písm. d) zákona o sociálnych službách s Ústavou Slovenskej republiky.
K bodom 3 a 4 - § 62
Ide o legislatívno-technické úpravy v nadväznosti na novelizované ustanovenia § 8 ods. 2 a 3.
12
K Čl. II
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť od 1. marca 2011.
Bratislava 15.október 2010
Monika Gibalová v.r.,
Zoltán Horváth v.r.,
László Solymos v.r,
Natália Blahová v.r.,
Katarína Cibulková v.r.
13