N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
V. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2010,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 277/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 200/2010 Z. z. sa mení takto:
1.V § 1 sa v ods. 2 vypúšťa druhá veta.
2.V § 13a sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 27. apríla 2010 zákon č. 200/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z.o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela zákona o štátnych symboloch bola schválená ako náhrada za zákon na podporu vlastenectva, ktorý parlament schválil na návrh Slovenskej národnej strany, ale po protestoch verejnosti, predovšetkým študentov, ho prezident republiky vrátil parlamentu a parlament ho pri opätovnom prerokovávaní neschválil. Novela zákona o štátnych symboloch predstavuje miernejšiu verziu tzv. „vlasteneckého“ zákona. Touto novelou sa rozšíril počet situácií, pri ktorých sa hrať štátna hymna. Zároveň sa ňou zaviedla povinnosť umiestniť v každej škole a v rokovacích miestnostiach samospráv štátnu zástavu, text štátnej hymny a preambulu ústavy a v každej školskej triede grafické znázornenie štátnej zástavy, text štátnej hymny a preambuly ústavy. Zákon stanovil povinnosť zaradiť výchovu k vlastenectvu a k úcte k štátnym symbolom do štátneho vzdelávacieho programu škôl.
Predkladaný návrh zákona navrhuje zrušiť povinnosť umiestňovať v každej triede grafické vyobrazenie štátnej zástavy, text štátnej hymny a text preambuly ústavy. Toto opatrenie sa stretlo s kritikou verejnosti, znamenalo zvýšené náklady pre školy. Nemožno predpokladať, že umiestnenie uvedených symbolov v každej triede by mohlo zvýšiť úctu žiakov a študentov k nim. Takéto umiestňovanie štátnych symbolov v každej triede sa naopak stalo symbolom umelo nanucovaného vlastenectva, čo môže mať na skutočné vlastenecké cítenie žiakov a študentov úplne opačný vplyv, ako je zamýšľané. Ako neopodstatnené sa navrhuje zrušiť aj umiestňovanie spomínaných symbolov v miestnostiach, kde zasadajú orgány územnej samosprávy. Zasadacie miestnosti územnej samosprávy boli aj podľa predchádzajúceho znenia zákona o štátnych symboloch označované štátnym znakom, čo sa predkladateľom javí ako dostatočné a navrhujú túto povinnosť zachovať v zákone. Ako nesystémový prvok sa navrhuje vypustiť zo zákona ustanovenie, podľa ktorého musí byť výchova k vlastenectvu a k úcte k štátnym symbolom zapracovaná do štátneho vzdelávacieho programu škôl, pretože obsah štátnych vzdelávacích programov by nemal byť upravovaný v zákone o štátnych symboloch.
Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1.
Navrhuje sa vypustiť ustanovenie zákona, podľa ktorého „výchova k vlastenectvu a úcte k štátnym symbolom Slovenskej republiky musí byť zaradená do štátneho vzdelávacieho programu škôl“. Obsah štátnych vzdelávacích programov by nemal byť upravovaný zákonom o štátnych symboloch. Takáto úprava je nesystémová, navyše školský zákon túto problematiku rieši. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 4 písm. f) medzi ciele výchovy a vzdelávania zaraďuje aj „posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre“. Podľa § 6 ods. 1 písm. b) školského zákona štátne vzdelávacie programy obsahujú „konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, ktoré v súlade s § 4“. Posilňovanie úcty k národným hodnotám a tradíciám štátu je teda aj v zmysle vecne príslušného školského zákona súčasťou štátnych vzdelávacích programov.
K bodu 2
Navrhuje sa vypustiť odseky 2 a 3 z paragrafu 13a. V odseku 2 sa školám ukladá povinnosť umiestniť v každej miestnosti, v ktorej prebieha vyučovanie, grafické znázornenie štátnej zástavy, text štátnej hymny a preambuly Ústavy Slovenskej republiky. V odseku 3 je sa orgánom územnej samosprávy ukladá povinnosť umiestniť v miestnostiach, v ktorých sa koná zasadnutie zastupiteľstva, štátnu zástavu a preambulu Ústavy Slovenskej republiky. Navrhuje sa ponechať v platnosti ustanovenie odseku 1, podľa ktorého sa školám ukladá povinnosť umiestniť na vhodnom mieste štátnu zástavu, text štátnej hymny a preambulu Ústavy Slovenskej republiky, pričom by však nemuseli byť umiestnené v každej triede.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona dňom zverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Navrhovaný zákon nestanovuje fyzickým, ani právnickým osobám žiadne nové povinnosti a obmedzenia nad rámec súčasnej právnej úpravy.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.