D ô v o d o v á s p r á v a
Všeobecná časť
V súčasnosti výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je podporovaná prostredníctvom zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Keďže od času schválenia tohto zákona došlo k výraznému zníženiu nákladov na technológie, čo v spojitosti so stanovenými podmienkami vyvolalo nadmerný záujem investorov o výstavbu do týchto zariadení, je potrebné na túto skutočnosť reagovať a upraviť zákonný rámec podnikania v tomto sektore.
Výroba elektriny zo slnečnej energie vykazuje veľké fluktuácie, a preto nie je možné považovať túto výrobu za stabilnú. Na zabezpečenie spoľahlivej dodávky elektriny potrebné záložné zdroje. Neregulovaná výstavba týchto nestabilných zdrojov pri súčasnom stave žiadostí môže spôsobiť vážne riziká v zabezpečení spoľahlivosti a bezpečnosti elektrizačnej sústavy SR. Zároveň uvedené zdroje z dôvodu vysokých výkupných cien majú negatívny vplyv aj na koncovú ceny elektriny. Z tohto dôvodu je potrebné pristúpiť k úprave podpory zdrojov na využitie slnečnej energie.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v zmysle platného zákona obmedzené možnosti flexibilne reagovať na dynamické zníženie cien technológií a preto sa vytvára povinnosť reagovať na túto zmenu.
Novela upravuje podmienky, ktoré obsahuje súčasný zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktoré sa týkajú sa súčasnej podpory, ktorá by mohla viesť k značným dosahom na ceny elektriny pre odberateľov.
Predložený návrh zohľadňuje aj princíp minimalizácie nákladov pri integrovanom prístupe využívania obnoviteľných zdrojov energie a zníženia emisií skleníkových plynov. To znamená, že prioritou budú technológie, ktorých využitie vedie k cenám energií blízkym trhovým s ohľadom na únosnú konečnú cenu energie.
Osobitná časť
K bodu 1
Návrhom novely sa znižuje hranica inštalovaného výkonu, od ktorej preberá odchýlku prevádzkovateľ distribučnej spoločnosti. Návrh prenáša zodpovednosť na výrobcu s inštalovaným výkonom nad 1 MW, čím sa dosiahne, že sa nezvýšia náklady systému a nezaťaží sa tak významne cena elektriny.
K bodu 2
Vzhľadom na nepredikovateľnosť slnečnej energie je potrebné znížiť hranicu prebratia zodpovednosti za odchýlku výrobcom, aby sa znížil dosah na cenu elektriny.
K bodu 3
Ustanovenie sprísňuje posudzovanie rekonštrukcie technologickej časti výrobcu elektriny tak, že pri rekonštrukcii alebo modernizácii technologickej časti sa vyžaduje prekročenie 50% investičných nákladov na novú porovnateľnú technologickú časť v súlade s článkom 4
- 2 -
Rozhodnutia Komisie 2007/74/ES z 21. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES (Ú. v. L 32/183, 6. 2. 2007).
K bodu 4
Upravuje sa podpora pre elektrinu zo slnečnej energie. Pre fotovoltiku sa nárok na podporu doplatkom obmedzuje len na zariadenie umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovej stene do inštalovaného výkonu 100 kW. Návrh znižuje dopad, ktorý by bol spôsobený nadmernou inštaláciu fotovoltických elektrární na konečnú cenu elektriny.
K bodu 6
V nadväznosti na bod 1 sa podobne upravuje hranica výkonu v § 5 ods. 6 písm. a)
K bodu 6
Uvedeným návrhom sa zamedzuje poskytnutiu dvojitej podpory, odstraňujú sa nadmerné výhody súčasného čerpania štátnej podpory a podpory podľa zákona a zjednodušuje sa administratívnu náročnosť.
K bodu 7
Návrh nastavuje stabilné a udržateľné podmienky podpory pre investorov s primeraným dosahom na konečných spotrebiteľov energie. Ukladá sa povinnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví prostredníctvom zmeny výkupných cien elektriny reagovať na zmeny cien technológií, ktoré svojím poklesom vyvolávajú nápor na výstavbu týchto technológií.
K bodu 8
Navrhuje sa prechodné ustanovenie vo vzťahu k doplneniu § 6 ods. 6. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa ukladá povinnosť stanovenia ceny vo svojom všeobecne záväznom právnom predpise v súlade s doplnením § 6 ods. 6. Zároveň sa stanovuje nadobudnutie účinnosti nových cien elektriny.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona.