1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
V. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ............. 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 5 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „1“.
2.V § 3 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce slnečnú energiu sa podpora podľa odseku 1 písm. d) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 100 kW.“.
3.V § 3 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musia byť vyššie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny.“.
4.§ 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce slnečnú energiu sa podpora podľa odseku 1 písm. c) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 100 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovej stene jednej budovy.“.
5.V § 5 ods. 6 písm. a) sa slová „s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia menej
ako 4 MW“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 5“.
6.V § 6 odsek 5 znie:
„(5) Ak pri výstavbe zariadenia na výrobu elektriny1) bola poskytnutá akákoľvek investičná pomoc z prostriedkov štátneho rozpočtu, podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) sa neuplatňuje.“.
2
7.V § 6 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie prvej vety sa nepoužije, ak by sa takýmto stanovením ceny elektriny pre druh obnoviteľného zdroja energie dosiahla jednoduchá doba návratnosti investície nižšia ako 12 rokov; v takomto prípade je úrad povinný stanoviť cenu elektriny tak, aby jednoduchá doba návratnosti investície bola nad 12 rokov.“
8.Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„ § 19aPrechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2011
Úrad vydá do 31. januára 2011 všeobecne záväzný právny predpis, ktorým upraví stanovené ceny elektriny pre jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie tak, aby bola naplnená požiadavka doby návratnosti investícií podľa § 6 ods. 6. Úrad zároveň v tomto všeobecne záväznom predpise úradu stanoví účinnosť nových cien elektriny od 1. apríla 2011.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011, s výnimkou prvého, druhého, štvrtého a piateho bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2011.