NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-2164/2010
54a
I n f o r m á c i a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 53 zo 7. septembra 2010 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny
2
rozvoj
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a
Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 44 z 29. septembra 2010 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkou.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 35 z 1. októbra 2010 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkou.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením č. 30 z 30. septembra 2010 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkou.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 17 z 5. októbra 2010 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkou.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 27 z 5. októbra 2010 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 15 z 28. septembra 2010 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
3
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport bolo prítomných 12 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 6 poslanci, 6 poslanci boli proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku (za návrh hlasovali 6 poslanci, proti hlasovali 6 poslanci, hlasovania sa nezdržal žiadny poslanec). Z celkového počtu členov výboru 13, bolo prítomných 12 poslancov.
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru. Za hlasovalo 6 poslancov, proti nebol žiadny poslanec a 6 poslancov sa zdržalo hlasovania. Z celkového počtu 13 poslancov Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo prítomných 12.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Z celkového počtu 12 poslancov výboru bolo prítomných 8 poslancov. Za návrh uznesenia hlasovali 4 poslanci, proti hlasovali 4 poslanci a nikto sa hlasovania nezdržal.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V bode 3 v § 3 písmeno c) znie:
„c) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,“.
Upravený názov ministerstva zahrnie väčšiu časť z pôsobností, ktoré budú v kompetencii uvedeného ministerstva od 1. 11.2010.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
2.V bode 13 nadpis pod § 8 znie: „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.
Súvisí s bodom 1.
4
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
3.V bode 14 v § 8 ods. 1 a 2 sa slová „Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,“.
Súvisí s bodom 1.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
4.V bode 16 v § 8 ods. 3 a 4 sa slová „Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.
Súvisí s bodom 1.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
5.V čl. I v dvadsiatom bode sa v prvom riadku slovo „vykonávania“ nahrádza slovom „vyhlasovania“.
Ide o opravu zrejmej chyby v nadväznosti na platný normatívny text 14 ods. 2 písm. e/ zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
6.V bode 34 v § 40k ods. 1 3, § 40l ods. 1 3, § 40o ods. 1 3, § 40q ods. 1 3 a § 40r ods. 2 sa slová Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ v príslušnom gramatickom tvare.
Súvisí s bodom 1.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
7.V čl. IX sa slová „1. novembra“ nahrádzajú slovami „1. decembra“.
Zároveň sa v prechodných ustanoveniach v čl. I 34. bode v § 40 k) ods. 3, 40 l) ods. 3, 40 m
5
ods. 3), 40 n) ods. 3, 40 o) ods. 3 a § 40 p) ods. 3 slová „1. novembra“ nahrádzajú slovami „1. decembra“ a slová „31. októbra“ sa nahrádzajú slovami „30. novembra“.
V čl. VI 2. bode v nadpise pod § 37f) sa slová „1. novembra „nahrádzajú slovami „1. decembra“.
Zmena účinnosti predloženého návrhu zákona sa navrhuje v nadväznosti na priebeh legislatívneho procesu (nasledujúca schôdza začína 12. októbra 2010) a z dôvodu dodržania požiadaviek a lehôt ustanovených Ústavou Slovenskej republiky (čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o/). Zároveň je potrebné zabezpečiť aj primeranú legisvakančnú lehotu. V súvislosti s navrhovanou zmenou účinnosti v čl. IX je potrebné zosúladiť aj lehoty v súvisiacich prechodných ustanoveniach.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
V.
Gestorský výbor prerokoval spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 9. schôdzi dňa 6. októbra 2010. Výbor neschválil spoločnú správu výborov, keďže za návrh súhlasiť so znením spoločnej správy nevyslovila súhlas nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru.
Výbor poveril spoločného spravodajcu výborov Alexandra Slafkovského informovať Národnú radu Slovenskej republiky v súlade s § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov o prerokovaní predloženého návrhu zákona vo výboroch a predložiť návrh na ďalší postup.
Igor C H O M A, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre verejnú správu
a regionálny rozvoj
V Bratislave 6. októbra 2010
6