Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
6. schôdza výboru
K číslu: CRD-2164/2010
27
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 5. októbra 2010
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54)
B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) schváliť so zmenami a pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia
C.ukladá predsedovi výboru
predložiť určenému gestorskému Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj stanovisko výboru k predmetnému návrhu zákona.
Dušan Jarjabek, v. r.
predseda výboru
Pavol Abrhan, v. r.
overovateľ výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 27
zo dňa 5. októbra 2010
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54)
1.V bode 3 v § 3 písmeno c) znie:
„c) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,“.
Upravený názov ministerstva zahrnie väčšiu časť z pôsobností, ktoré budú v kompetencii uvedeného ministerstva od 1. 11.2010.
2.V bode 13 nadpis pod § 8 znie: „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.
Súvisí s bodom 1.
3.V bode 14 v § 8 ods. 1 a 2 sa slová „Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,“.
Súvisí s bodom 1.
4.V bode 16 v § 8 ods. 3 a 4 sa slová „Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.
Súvisí s bodom 1.
5.V čl. I v dvadsiatom bode sa v prvom riadku slovo „vykonávania“ nahrádza slovom „vyhlasovania“.
Ide o opravu zrejmej chyby v nadväznosti na platný normatívny text 14 ods. 2 písm. e/ zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov).
6. V bode 34 v § 40k ods. 1 3, § 40l ods. 1 3, § 40o ods. 1 3, § 40q ods. 1 3 a § 40r ods. 2 sa slová Ministerstvo dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.
Súvisí s bodom 1.