Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
6. schôdza výboru
Č: CRD-2164/2010
Návrh
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 5. októbra 2010
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) – druhé čítanie a
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona vo výbore.
Martin FEDOR
predseda výboru
Gábor GÁL
overovateľ výboru
Marián SALOŇ
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 17
Pripomienky
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) – druhé čítanie
__________________________________________________________________________
1.V čl. I v dvadsiatom bode sa v prvom riadku slovo „vykonávania“ nahrádza slovom „vyhlasovania“.
Ide o opravu zrejmej chyby v nadväznosti na platný normatívny text 14 ods. 2 písm. e/ zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov).
2. V čl. IX sa slová „1. novembra“ nahrádzajú slovami „1. decembra“.
Zároveň sa v prechodných ustanoveniach v čl. I 34. bode v § 40 k) ods. 3, 40 l) ods. 3, 40 m ods. 3), 40 n) ods. 3, 40 o) ods. 3 a § 40 p) ods. 3 slová „1. novembra“ nahrádzajú slovami „1. decembra“ a slová „31. októbra“ sa nahrádzajú slovami „30. novembra“.
V čl. VI 2. bode v nadpise pod § 37f) sa slová „1. novembra „nahrádzajú slovami „1. decembra“.
Zmena účinnosti predloženého návrhu zákona sa navrhuje v nadväznosti na priebeh legislatívneho procesu (nasledujúca schôdza začína 12. októbra 2010) a z dôvodu dodržania požiadaviek a lehôt ustanovených Ústavou Slovenskej republiky (čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o/). Zároveň je potrebné zabezpečiť aj primeranú legisvakančnú lehotu. V súvislosti s navrhovanou zmenou účinnosti v čl. IX je potrebné zosúladiť aj lehoty v súvisiacich prechodných ustanoveniach.
Výpis zo zápisnice Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť k bodu 4
z 5. októbra 2010
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) druhé čítanie
Výbor prerokoval uvedený materiál na svojej 6. schôdzi dňa 5. októbra 2010.
Výbor neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku (za návrh hlasovali 6 poslanci, proti hlasovali 6 poslanci, hlasovania sa nezdržal žiadny poslanec). Z celkového počtu členov výboru 13, bolo prítomných 12 poslancov.
Martin FEDOR
predseda výboru