VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-2164/20105. schôdza výboru
17
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 5. októbra 2010
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
prerokoval
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) s pozmeňujúcim návrhom, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia schváliť;
C.ukladá
predsedovi výboru,
informovať o prijatom uznesení výboru predsedu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Július Brocka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Zoltán Horváth
Ľubica Rošková
2
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 17
Pozmeňujúci návrh
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54)
___________________________________________________________________
1.V čl. I v dvadsiatom bode sa v prvom riadku slovo „vykonávania“ nahrádza slovom „vyhlasovania“.
Ide o opravu zrejmej chyby v nadväznosti na platný normatívny text 14 ods. 2 písm. e/ zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov).