ZAHRANIČNÝ VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 2164/2010 ZV NR SR
V ý p i s
zo zápisnice z 8. schôdze Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutočnila 30. septembra 2010
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54).
Z celkového počtu 13 poslancov Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo prítomných 12.
Výbor neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru. Za hlasovalo 6 poslancov, proti nebol žiadny poslanec a 6 poslancov sa zdržalo hlasovania.
František Šebej
predseda výboru
Pavol Kubovič
Iveta Lišková
overovateľ výboru
Zahraničný výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
8. schôdza výboru
Číslo: 2164/2010 ZV NR SR
Návrh
U z n e s e n i e
Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 30. septembra 2010
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky
prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) a
A.s ú h l a s í
vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) schváliť;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
informovať o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) v Zahraničnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
František Šebej
predseda výboru
Pavol Kubovič
Iveta Lišková
overovateľ výboru