, Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
6. schôdza výboru
Číslo: CRD - 2164/2010 VHVD
30
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
z 30. septembra 2010
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) schváliť s pozmeňujúcim návrhom;
C. u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Stanislav J a n i š
predseda výboru
overovateľ výboru:
Maroš K o n d r ó t
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Príloha
k uzneseniu č. 30
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54)
V čl. I v 20. bode sa v prvom riadku slovo „vykonávania“ nahrádza slovom
„vyhlasovania“.
Ide o opravu zrejmej chyby v nadväznosti na platný normatívny text 14 ods. 2 písm. e/ zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov).