Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
4. schôdza výboru
Číslo: CRD - 2164/2010
V ý p i s
zo zápisnice zo 4. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport konanej dňa 30. septembra 2010
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport
prerokoval 30. septembra 2010 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) – druhé čítanie
a na návrh poslankyne Jany Žitňanskej hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport bolo prítomných 12 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 6 poslanci, 6 poslanci boli proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Andrej Kolesík Dušan Čaplovič
overovateľ výboru predseda výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
4. schôdza výboru
Číslo: CRD - 2164/2010
Návrh
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 30. septembra 2010
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) – druhé čítanie
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) – druhé čítanie
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
predmetný vládny návrh zákona schváliť so zmenou uvedenou v prílohe uznesenia
C.ukladá predsedovi výboru
predložiť určenému gestorskému výboru (Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj) informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore.
Andrej Kolesík Dušan Čaplovič
overovateľ výboru predseda výboru
Príloha k uzneseniu
Pozmeňujúce návrhy
k vládnemu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) – druhé čítanie
___________________________________________________________________________
1.V čl. I v dvadsiatom bode sa v prvom riadku slovo „vykonávania“ nahrádza slovom „vyhlasovania“.
Ide o opravu zrejmej chyby v nadväznosti na platný normatívny text 14 ods. 2 písm. e/ zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov).