VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
4. schôdza výboru
Č. CRD-2164/2010
15
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
z 28. septembra 2010
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54),
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky schváliť
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) s pripomienkami, uvedenými v prílohe tohto uznesenia,
C.ukladá
predsedníčke výboru informovať gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o prijatom uznesení.
Jana Žitňanská Anna Belousovová
overovateľka výboru predsedníčka výboru
Príloha
k uzneseniu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny č. 15
Pripomienky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54)
1.V čl. I v dvadsiatom bode sa v prvom riadku slovo „vykonávania“ nahrádza slovom „vyhlasovania“.
Ide o opravu zrejmej chyby v nadväznosti na platný normatívny text 14 ods. 2 písm. e/ zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov).
2.V čl. IX sa slová „1. novembra“ nahrádzajú slovami „1. decembra“.
Zároveň sa v prechodných ustanoveniach v čl. I 34. bode v § 40 k) ods. 3, 40 l) ods. 3, 40 m ods. 3), 40 n) ods. 3, 40 o) ods. 3 a § 40 p) ods. 3 slová „1. novembra“ nahrádzajú slovami „1. decembra“ a slová „31. októbra“ sa nahrádzajú slovami „30. novembra“.
V čl. VI 2. bode v nadpise pod § 37f) sa slová „1. novembra „nahrádzajú slovami „1. decembra“.
Zmena účinnosti predloženého návrhu zákona sa navrhuje v nadväznosti na priebeh legislatívneho procesu (nasledujúca schôdza začína 12. októbra 2010) a z dôvodu dodržania požiadaviek a lehôt ustanovených Ústavou Slovenskej republiky (čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o/). Zároveň je potrebné zabezpečiť aj primeranú legisvakančnú lehotu. V súvislosti s navrhovanou zmenou účinnosti v čl. IX je potrebné zosúladiť aj lehoty v súvisiacich prechodných ustanoveniach.