PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2535/2010
95
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. septembra 2010
o návrhu pridelenia vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 117), doručený 24. septembra 2010
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport;
B. u r č i ť
1. k návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport,
2. lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboredo 24. novembra 2010 a v gestorskom výbore do 26. novembra 2010.
Richard S u l í k v. r.