Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Vajnorská 1, 83104 Bratislava
Ministerstvo školstva SR
Bratislava
V Bratislave, 31. 8. 2010
vec: Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
zhľadom na skutočnosť, že predmetná novela školského zákona 245/2008 Z.z. je len malou novelou a predpokladá sa v blízkej budúcnosti pripraviť veľkú novelu citovaného zákona, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím sťahuje svoje pripomienky zverejnené na portáli právnych predpisov s výnimkou nasledujúcej zásadnej pripomienky k §13:
K § 13:
Za ods. 5 žiadame vložiť nový ods. 6 s nasledujúcim textom:
„(6) Prepis učebníc a učebných textov do Braillovho písma alebo iných vhodných formátov z hľadiska možností vnímania žiakov so zdravotným postihnutím, najmä žiakov so zrakovým postihnutím, zabezpečuje ministerstvo a bezplatne ich poskytuje školám. Takýto prepis sa nepovažuje za nové vydanie učebnice a učebného textu.“
Ide o pripomienku zásadnú.
Odôvodnenie:
Podľa § 145 ods. 1 „Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým uchádzačom, deťom a žiakom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným zákonom.“
Za praktické naplnenie tohto ustanovenia považujeme právo nevidiaceho žiaka na poskytovanie učebníc a učebných textov v Braillovom písme ako aj v iných formátoch vhodných z hľadiska možností vnímania žiakov so zdravotným postihnutím.
Vydávanie a poskytovanie špeciálnych učebníc podlieha rovnakým pravidlám ako vydávanie učebníc a učebných textov v tlačenej podobe. Pre povinné predmety ich školám pre zdravotne znevýhodnených žiakov, kam zaradené i školy so vzdelávacím programom pre žiakov so zrakovým postihnutím, zabezpečuje ministerstvo školstva (viď § 95 ods. 4).
Z hľadiska potrieb inkluzívneho vzdelávania v bežných školách je nevyhnutné uprednostňovať a zabezpečovať prepis schválených učebníc a učebných textov poskytovaných ministerstvom do formátov vhodných z hľadiska možností vnímania žiakov so zdravotným znevýhodnením,
predovšetkým žiakov so zrakovým postihnutím. Za tento prepis v súčasnosti nie je nikto zodpovedný. Integrovane vzdelávaný žiaci so zrakovým postihnutím tak nemajú zabezpečené učebnice v im prístupnom formáte ani na povinné predmety, ako ostatní žiaci triedy, ktorí používajú bežné učebnice a učebné texty. Špeciálne učebnice, vydávané pre školy s výchovno vzdelávacím programom pre žiakov so zrakovým postihnutím, nie je možné v bežných školách väčšinou využívať, pretože ide o samostatné učebnice, ktoré nie prepisom učebníc používaných v bežných školách.
Prepis nie je vydaním novej učebnice, nevzťahujú sa na neho pravidlá na vydávanie nových učebníc a je ho potrebné zabezpečovať operatívne.
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR trvá na tejto pripomienke s tým, že stiahnuté pripomienky predloží pri najbližšej novele školského zákona a žiada Ministerstvo školstva, aby stouto skutočnosťou rátalo.
S pozdravom
Branislav Mamojka
predseda NRozp v SR