(Návrh)
KOMUNIKÉ
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa ... prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.