VYHODNOTENIE MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Spôsob pripomienkového konania
Programové vyhlásenie vlády.
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných
76 / 9
Počet vyhodnotených pripomienok
76
Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
72 / 8
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
2 / 1
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných
2 / 0
Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom)
Počet odstránených pripomienok
Počet neodstránených pripomienok
Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov
Č.
Subjekt
Pripomienky do termínu
Pripomienky po termíne
Nemali pripomienky
Vôbec nezaslali
1 .
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
x
2 .
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
x
3 .
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
1 (1o,0z)
4 .
Úrad pre verejné obstarávanie
x
5 .
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
3 (3o,0z)
6 .
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
x
7 .
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
x
8 .
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
x
9 .
Republiková únia zamestnávateľov
x
10 .
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
x
11 .
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
x
12 .
Národný bezpečnostný úrad
5 (5o,0z)
13 .
Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
x
14 .
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
x
15 .
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
x
16 .
Národná banka Slovenska
1 (1o,0z)
17 .
Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky
x
18 .
Európske spotrebiteľské centrum
x
19 .
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
3 (3o,0z)
20 .
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
3 (3o,0z)
21 .
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
2 (2o,0z)
22 .
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
6 (6o,0z)
23 .
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
7 (7o,0z)
24 .
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
x
25 .
Štátny dopravný úrad
x
26 .
Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR
x
27 .
Štatistický úrad Slovenskej republiky
3 (3o,0z)
28 .
Odbor Centrálneho verejného obstarávania
x
29 .
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
4 (4o,0z)
30 .
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
x
31 .
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9 (7o,2z)
32 .
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
2 (2o,0z)
33 .
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
x
34 .
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky
6 (6o,0z)
35 .
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
x
36 .
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
2 (2o,0z)
37 .
Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
x
38 .
Najvyšší súd Slovenskej republiky
x
39 .
Úrad splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny
x
40 .
Úrad vlády Slovenskej republiky
x
41 .
Verejnosť
1 (1o,0z)
42 .
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
18 (11o,7z)
SPOLU
74 (65o,9z)
2 (2o,0z)
12
13
Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.
Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
A – akceptovaná
Z – zásadná
N – neakceptovaná
ČA – čiastočne akceptovaná
Subjekt
Pripomienka
Typ
Vyh.
Spôsob vyhodnotenia
ÚNMS SR
Čl. 1
Navrhujeme vypustiť z úvodnej vety písmeno "č." z dôvodu nadbytočnosti. V bode 1 navrhujeme nahradiť slovo "písmeno" skratkou "písm.".
O
A
ÚPV SR
označenie článkov
Odporúčame označovať články rímskymi číslami (bod 26 Legislatívnotechnických pokynov).
O
A
ÚPV SR
článok I, bod 2
Odporúčame, v súvislosti s navrhovanými zmenami § 55 (vloženie nových odsekov 10 a 11) zvážiť, či nie je potrebná aj novelizácia § 24 ods. 6, kde je uvedené, že žiakovi, ktorý vykoná komisionálnu skúšku, škola vydá vysvedčenie; keďže túto skúšku vykonáva aj na polroku, vydáva sa mu aj "polročné" vysvedčenie.
O
A
ÚPV SR
čl. II
Odporúčame nahradiť slová "§ 4 písmeno c)" slovom "bodu 1".
O
A
NBÚ
K názvu novelizovaného právneho predpisu:
Názov novelizovaného pravneho predpisu je potrebné označiť veľkým písmenom. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka.
O
A
NBÚ
Všeobecná pripomienka:
Jednotlivé články novely právneho predpisu je potrebné označiť skratkou „Čl.“ s pripojením rímskej číslice a nie arabskej číslice. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka v súlade s 26. bodom prílohy č. 2 k legislatívnym pravidlám vlády SR.
O
A
NBÚ
K čl. I úvodnej vete:
V úvodnej vete čl. I navrhujeme slová „č. č. 245/2008 Z. z.“ nahradiť slovami „č. 245/2008 Z. z.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka.
O
A
NBÚ
K čl. I bodu 3:
V treťom novelizačnom bode navrhujeme slová „V § 57 odsek 3“ nahradiť slovami „V § 57 ods. 3“ a slová „§ 55 odsek 10“ nahradiť slovami „§ 55 ods. 10“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka v súlade s 55. bodom
O
A
prílohy č. 2 k legislatívnym pravidlám vlády SR.
NBÚ
K čl. I bodu 6:
V šiestom novelizačnom bode navrhujeme slová „§ 2 odsek 6“ nahradiť slovami „§ 2 ods. 6“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka v súlade s 55. bodom prílohy č. 2 k legislatívnym pravidlám vlády SR.
O
A
NBS
I. K čl. 1 1.Úvodnú vetu v druhom bode navrhujeme upraviť takto: „V § 55 sa za odsek 9....“. 2.Úvodnú vetu v treťom bode navrhujeme upraviť takto: „V § 57 ods. 3 sa za slová...“. II. K čl. 2 Navrhujeme slová „§ 4 písmeno c)“ nahradiť slovami „§ 4 písm. c).“.
O
ČA
Text upravený podľa pripomienok Ministerstva financií SR, Ministerstva spravodlivosti SR a ďalších pripomienkujúcich subjektov.
MZ SR
K Čl. II
Odporúčame citáciu „§ 4 písmeno c)“ nahradiť citáciou „Čl. I bod 1.“ Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. V prípade novelizácie je účelnejšie citovať konkrétny bod novely, ktorý obsahuje novú úpravu.
O
A
MZ SR
K Čl. I bodu 6
Odporúčame citáciu „§ 2 odsek 6“ nahradiť citáciou „§ 2 ods. 6“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava v zmysle 55. bodu prílohy č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky.
O
A
MZ SR
K Čl. I bodu 3
Odporúčame citáciu „§ 55 odsek 10“ nahradiť citáciou „§ 55 ods. 10“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava v zmysle 55. bodu prílohy č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky.
O
A
MF SR
Všeobecne
Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy ani
O
A
vplyv na podnikateľské prostredie. Upozorňujem však, že nebol dodržaný postup podľa čl. 12 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (termín predbežného pripomienkového konania uvedený v doložke vybraných vplyvov je identický s termínom medzirezortného pripomienkového konania. Je preto potrebné, v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov, materiály predkladané po 1. júli 2010 predložiť najskôr do predbežného pripomienkového konania podľa čl. 12 Legislatívnych pravidiel vlády SR a až následne do pripomienkového konania).
MF SR
Všeobecne
Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 5 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napr. názov predpisu - zosúladiť s bodom 17 prílohy LPV, čl. I a II - označenie článkov zosúladiť s bodom 26 prílohy LPV, bod 2 - úvodnú vetu zosúladiť s bodom 31 prílohy LPV, bod 3 (§ 57 ods. 3) a bod 6 (§ 163a) zosúladiť s bodom 55 prílohy LPV].
O
A
MF SR
K čl. II
Odporúčam slová „§ 4 písmeno c), ktorý“ nahradiť slovami „ustanovenia čl. I prvého bodu, ktoré“.
O
A
MZV SR
Čl. 1 a Čl. 2 odporúčame označiť rímskou číslicou. Pripomienka legislatívno-technická
O
A
MZV SR
K bodu 5
Slová "na internetovej stránke" odporúčame zmeniť na "na webovom sídle" ako pojem vymedzený v zákone č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
O
N
V záujme zachovania súladu používaných formulácií a terminológií, ktoré sa používajú v súčasnom znení zákona "internetová stránka" napr. § 13 ods. 3, § 140 ods. 11 a § 141 ods. 7 zastávame názor, že je vhodné zostať pri tomto pojme a nie zavádzať nový pojem "webové sídlo".
MO SR
K označeniu čl. I a II
V súlade s bodom 26 prílohy č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky odporúčame články novely právneho predpisu označiť rímskymi číslicami.
O
A
MO SR
K úvodnej vete čl. I
V úvodnej vete prvého článku novely právneho predpisu odporúčame vypustiť označenie "č." z dôvodu duplicity.
O
A
MO SR
K čl. I bod 3
Odporúčame v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky slová "§ 57 odsek 3" nahradiť slovami "§ 57 ods. 3" a slová "§ 55 odsek 10" nahradiť slovami "§ 55 ods. 10".
O
A
MO SR
K čl. I bod 6
V súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky odporúčame slová "§ 2 odsek 6" nahradiť slovami "§ 2 ods. 6".
O
A
MO SR
K čl. I bod 6
Pred navrhovaný text nového paragrafu odporúčame vložiť číselné označenie paragrafu, t. j. § 163a.
O
A
MO SR
K čl. II
Odporúčame slová "§ 4 písmeno c)" nahradiť slovami "čl. I bodu 1".
O
A
NKÚ SR
K čl. II.
Navrhujeme vypustiť slová „§ 4 písmeno c)“ a nahradiť ich slovami „čl. I. bodu 1“. Legislatívno-technická pripomienka.
O
A
NKÚ SR
K čl. I. bod 6
Vzhľadom na to, že v prípade bodu 6 by išlo o novelizáciu vykonávacieho predpisu zákonom, odporúčame riešiť zrušenie príslušných ustanovení vyhlášky jej priamou novelizáciou.
O
A
NKÚ SR
K čl. I. bod 3
Navrhujeme v oboch prípadoch vypustiť slovo „odsek“ a nahradiť ho slovom „ods.“. Legislatívno-technická pripomienka.
O
A
NKÚ SR
K čl. I. bod 2
Navrhujeme nasledovné znenie: „V § 55 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:“. Legislatívno-technická pripomienka.
O
A
NKÚ SR
K čl. I. úvodnej vete
Navrhujeme vypustiť slovo „č.“ z dôvodu duplicity. Legislatívno-technická pripomienka. Navrhujeme za slovami „184/2009“ vypustiť písmeno „z“ a nahradiť ho písmenom „Z“. Legislatívno-technická pripomienka.
O
A
NKÚ SR
Všeobecne
Navrhujeme jednotlivé články označiť rímskymi číslicami. Legislatívno-technická pripomienka.
O
A
NKÚ SR
K nadpisu
Navrhujeme vypustiť slovo „zákon“ a nahradiť ho slovom „Zákon“. Legislatívno-technická pripomienka.
O
A
ŠÚ SR
Čl. I bod 3
v znení odporúčame slová „§57 odsek 3“ nahradiť slovami „§57 ods.3“ a slová „§55 odsek 10“ slovami „§55 ods.10“.
O
A
ŠÚ SR
Čl. I bod 6
v znení odporúčame slová „§2 odsek 6“ nahradiť slovami „§2 ods.6“.
O
A
ŠÚ SR
Čl. II
V znení odporúčame slová „§4 písmeno c)“ nahradiť slovami „§4 písm. c) v bode 1“.
O
A
MDPT SR
Označenie článkov
1. Články je potrebné označiť rímskymi číslicami.
O
A
MDPT SR
Čl. I
2. V článku I bode 3 slová „odsek“ nahradiť slovom „ods.“.
O
A
MDPT SR
Čl. I
3. V článku I odporúčame vypustiť bod 6 a zrušiť § 2 ods. 6 citov. vyhlášky jej priamou novelou s účinnosťou k 1. januáru 2011.
O
A
MDPT SR
Čl. II
4. V čl. II slová „§ 4 písmeno c)“ navrhujeme nahradiť slovami „čl. I bodu 1“.
O
A
MV SR
Včeobecne
Vo vzťahu k problémovým otázkam školského zákona ako celku, na ktoré často upozorňujú pedagógovia, predložený návrh novely zákona týkajúci sa len marginálnych otázok (anglický jazyk, polročné vysvedčenia resp. organizácia školského roka – prázdniny) nedostatočný. Teda bez riešenia všetkých problémových otázok školského zákona, ktoré tu existujú od jeho účinnosti, nemožno predložený návrh novely zákona podporiť. Naviac predložený návrh novely zákona nespĺňa elementárne požiadavky na tvorbu zákonov, a to a) neobsahuje zmienku o výsledkoch predbežného pripomienkového konania ohľadom doložky vybraných vplyvov podľa čl. 12 v spojení s čl. 16 legislatívnych pravidiel vlády, b) neobsahuje návrh vykonávacieho predpisu podľa splnomocňovacieho ustanovenia návrhu zákona podľa čl. 18 legislatívnych pravidiel vlády (pozri aj § 68 ods. 4, § 69 a 70 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky), c) má množstvo právnych a legislatívnych nedostatkov (uvádzame ich v ďalšej časti), d) nedostatky dôvodovej správy. Žiadame nepokračovať v legislatívnom procese a predložiť do pripomienkového konania nový návrh novely školského zákona.
Z
ČA
ad. a) Návrh zákona sa predkladá v rámci plnení krátkodobých priorít vlády Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu musel byť návrh zákona predložený v skrátenom legislatívnom konaní. Pri dodržaní všetkých procedúr bola znemožnená účinnosť od 1. januára 2011. ad. b) Vypustením úpravy splnomocňovacieho ustanovenia nie je potrebné vypracovať návrh vykonávacieho predpisu a to aj z toho dôvodu, že predkladateľ uskutoční potrebné zmeny priamou novelou vykonávacieho predpisu. ad. c) a d) Materiál bol upravený a zosúladený s Legislatívnymi pravidlami vlády SR podľa pripomienok pripomienkujúcich subjektov.
Pripomienky uvedené vo všeobecnej časti sú zásadné.
MV SR
K čl. I
Jednotlivé články novely zákona sa označujú rímskymi číslicami.
O
A
MV SR
K bodu 1
Zvážiť doplnenie znenia o slová „a vedieť ich používať“ (t.j. platné znenie, ktoré znamená nielen pasívnu znalosť cudzieho jazyku, ale aktívnu).
O
A
MV SR
K bodu 2
Upraviť znenie uvádzacej vety (bod 31 LPV). V § 55 ods. 10 sa navrhuje možnosť namiesto polročného vysvedčenia poskytovať písomnú informáciu o celkovom hodnotení žiaka. Ak však vychádzame zo znenia § 55 ods. 7 až 9 nastáva tu zjavný vnútorný rozpor a nejasnosť, čo bude písomná informácia obsahovať. Bude to len slovné hodnotenie celkových výsledkov napr. „prospel“ a „správanie veľmi dobré“ alebo aj klasifikáciu konkrétnych predmetov napr. „chválitebný“, čo znamená, že pôjde o vyhotovenie polročného vysvedčenia. Dôrazne upozorňujeme aj na možné zvýšenie nákladov (poštovné), čo je negatívny dopad na verejné rozpočty.
O
A
MV SR
K bodu 3
Odstrániť legislatívnotechnické nedostatky (slovo „odsek“ nahradiť skratkou „ods.“, keďže v oboch prípadoch sa cituje spolu s konkrétnym paragrafom).
O
A
MV SR
K bodu 4
Platí pripomienka uvedená vo všeobecnej časti a zároveň je potrebné znenie upraviť podľa bodu 23 prílohy č. 4 legislatívnych pravidiel vlády.
O
A
Vypustením navrhovaného bodu 4.
MV SR
K bodom 5 a 6
Oba body žiadame vypustiť, vzhľadom na nové splnomocňovacie ustanovenie (platí aj zásadná pripomienka uvedená vo všeobecnej časti). To znamená, že v novom vykonávacom predpise sa upraví otázka písomných informácií (polročné vysvedčenia) a termíny prázdnin a zároveň sa zruší vyhláška č. 231/2009 Z. z.
O
A
MV SR
Doplnenie návrhu novely
Ak nedôjde k zmene bodu 2 (§ 55 ods. 10) a väzbového bodu 3, žiadame aby boli doplnené tieto nové body : „V § 110 ods. 5 sa za slová „§ 49 až 53“ dopĺňajú slová „§ 55 ods. 10“. „V § 111 ods. 5 sa za slová „§ 49 až 53“ dopĺňajú slová „§ 55 ods. 10“. Vo väzbe na uvedené považujte túto pripomienku za zásadnú.
Z
A
MV SR
K čl. II
Okrem správneho označenia článku rímskou číslicou, treba slová „§ 4
O
A
písmeno c)“ nahradiť slovami „čl. I bodu 1“.
MS SR
Všeobecne
Návrh zákona požadujem uviesť do súladu s prílohou č. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, a to pri označovaní novelizačných článkov (správne označenie je „Čl. I“, „Čl. II“ atď.), citácií ustanovení zákona (v bode 3 má byť odkaz „§ 55 ods. 10“), pri označovaní paragrafov (v bode 6 chýba číselné označenie vkladaného § 163a) a pri zavádzaní delenej účinnosti návrhu zákona (správne znenie je „...okrem čl. I bod 1., ktorý...“).
O
A
MS SR
K čl. I bod 6.
Upozorňujem, že zrušenie konkrétneho ustanovenia vo vykonávacom predpise zákonom nie je celkom štandardnou legislatívnou technickou; tento postup sa uplatňuje pri zrušení vykonávacieho predpisu ako takého. Dávam preto na zváženie prijatie samostatnej vyhlášky, ktorou sa príslušné ustanovenie vypustí.
O
A
MKaCR SR
K čl. 1 bod 2.
odporúčame pred slovo "za" vložiť slovo "sa" a za slovom "odsek 9" vypustiť slovo "sa" (V § 55 sa za odsek 9 vkladajú...".
O
A
MKaCR SR
K Čl. 1
odporúčame v úvodnej vete vypustiť nadbytočné "č".
O
A
MKaCR SR
K čl. 1 bod 3.
odporúčame slová "odsek 3" nahradiť slovami "ods. 3".
O
A
MKaCR SR
Všeobecne
odporúčame v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky nahradiť označenie článkov namiesto arabskými číslicami označením rímskymi číslicami.
O
A
MKaCR SR
K návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky
odporúčame slová "predseda vlády Slovenskej republiky" nahradiť slovami "predsedníčka vlády Slovenskej republiky".
O
A
Návrh uznesenia generuje automaticky portál právnych predpisov.
MKaCR SR
K návrhu komuniké
odporúčame slovo "návrhu" nahradiť slovom "návrh".
O
A
MPŽPaR SR
k osobitnej časti dôvodovej správy
V osobitnej časti dôvodovej správy k bodu č. 1 odporúčame uviesť, že anglický jazyk sa zavádza ako povinný cudzí jazyk preto, aby absolvent strednej školy ovládal anglicky jazyk na úrovni “pokročilý“, to zn., že treba ovládať ústny aj písomný prejav na úrovni „pokročilý“ (t.j. plynulé rozprávanie, porozumenie textu, s adekvátnym písomným prejavom). Ovládanie jazyka na úrovni „pokročilý“ majú jazykové školy zadefinované. Definícia by mala byť kompatibilná s legislatívou EÚ.
O
A
V bode č. 2 je potrebné riadne odôvodniť, prečo má byť polročné vysvedčenie prístupné žiakovi, rodičom a zákonným zástupcom len na základe písomnej žiadosti. Text tohto bodu dôvodovej správy nijak neodôvodňuje toto ustanovenie, len konštatuje, čo je jeho obsahom. K čl. II je potrebné slová "na termín" nahradiť slovami "od termínu".
MPŽPaR SR
k čl. I bodu 2 odseku 10
Odporúčame zvážiť vhodnosť obmedzenia prístupu k polročnému vysvedčeniu. Inak je nevyhnutne potrebné toto ustanovenie riadne a dôsledne odôvodniť v dôvodovej správe. Vzhľadom na to, že žiak ako aj jeho zákonný zástupca (v rámci riadnej a zopovednej výchovy a vedenia dieťaťa k zodpovednosti za jeho vzdelanie) majú právo byť riadne a bez ďalších prekážok informovaní o prospechu žiaka a jeho priebežnom súhrnnom hodnotení v polroku školského roku, považujeme obmedzenie prístupu k polročnému vysvedčeniu len na písomné požiadanie a na písomné informovanie o prospechu žiaka za nevhodné. Upozorňujeme zároveň, že väčšina žiakov ako aj rodičov bude mať záujem polročné vysvedčenie, takže všetci podajú písomnú žiadosť, pričom škola zároveň všetkým zašle aj písomnú informáciu o prospechu žiaka. To bude samozrejme znamenať neprimeranú a úplne zbytočnú administratívnu záťaž pre školy ako aj zbytočný nárast nákladov na túto administráciu, keďže škola bude jednak zasielať písomnú informáciu o prospechu a jednak vydávať vysvedčenia. Napokon, škola bude musieť vyhotoviť vysvedčenia bez ohľadu na to, či o o ich vydanie niekto požiada alebo nie. Návrh zákona naviac nijak nerieši postup pri vybavovaní žiadosti (náležitosti žiadosti, doplnenie žiadosti, odmietnutie vydať vysvedčenie neoprávnenej osobe atď.). Z týchto dôvodov a bez ďalšieho vysvetlenia v dôvodovej správe sa toto ustanovenie javí ako nezmyselné.
O
A
Verejnosť
§ 55 hodnotenie a klasifikacia
Navrhujem nové znenie § 55 odsek 3: V § 55 odsek 3 znie: Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch nultého ročníka, prípravného ročníka a prvého až štvrtého ročníka základnej školy sa môže hodnotiť slovne.
O
N
Pripomienka je nad rámec zámeru novely zákona. Podnet bude riešený pri návrhu komplexnej právnej úpravy školského zákona.
V § 55 sa odseky 10,12,14 a 16 vypúšťajú Zdôvodnenie: Uvedeným návrhom sa odstráni nezmyselný rozpor medzi štvorstupňovým slovným hodnotením a päťstupňovou klasifikáciou. Slovné hodnotenie podľa platnej právnej úpravy znamená napísať dieťaťu na vysvedčenie, že jeho výsledky sú „veľmi dobré", „dobré", „uspokojivé" alebo „neuspokojivé". Otázkou je, či to je ešte slovné hodnotenie, alebo slovná klasifikácia. Môj návrh umožní návrat k podstate slovného hodnotenia tak, ako sme ho poznali pred prijatím zákona č. 245/2008 Z. z. a v takej podobe ako ho vysoko pozitívne hodnotila aj odborná pedagogická verejnosť. Môj návrh umožní učiteľom a rodičom návrat k slovnému hodnoteniu, ktoré stručne vyzdvihne úspechy žiaka a poukáže na možnosti rozvoja, teda individuálne vyjadrí realitu žiaka očami učiteľa. V Banskej Bystrici 22.8.2010 Ing. Juraj Droppa
NROZP
§55 ods. 10
Slová „písomne informuje plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia o celkovom hodnotení žiaka“ žiadame nahradiť slovami „vydá plnoletému žiakovi, zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia výpis z triedneho výkazu klasifikácie za prvý polrok“. Odôvodnenie: Výpisy z triedneho výkazu sa dávali žiakom už v minulosti a uvedené riešenie sa v praxi osvedčilo. Vypracovávať osobitné hodnotenie na každého žiaka je oveľa zložitejšie a pracnejšie, ako nami navrhované riešenie – vydanie výpisu z triednej klasifikácie alebo ako doterajšie vydávanie polročného vysvedčenia.
O
A
NROZP
§7 ods. 5
Pred slovo „vytvára“ navrhujeme vsunúť slová „v prípade nutnosti“ nasledovne: „Ak škola vzdeláva integrované deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v prípade nutnosti vytvára pre ne podmienky prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho programu alebo ...“
O
A
Pripomienka predkladateľom stiahnutá.
Odôvodnenie: Domnievame sa, že integrovaný žiak nemusí mať vždy vytvorený individuálny vzdelávací program, ako by to mohlo vyplývať z navrhovanej formulácie textu ods. 5. Individuálne vzdelávacie programy by sa mali vytvárať len v prípade, ak to situácia integrovane vzdelávaného žiaka so špeciálnymi v-v potrebami vyžaduje.
NROZP
§12
Za ods. 4 žiadame vložiť nový ods. 5 s nasledovným textom: „(5) Nevidiacim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho písma.“ Odôvodnenie: Obdobne ako v prípade sluchovo postihnutých žiakov, žiadame mimo uvedenia tohto práva v § 144 ods. 3 uviesť toto právo i v § 12.
Z
A
Pripomienka predkladateľom stiahnutá.
NROZP
§13
Za ods. 5 žiadame vložiť nový ods. 6 s nasledujúcim textom: „(6) Prepis učebníc a učebných textov do Braillovho písma alebo iných vhodných formátov z hľadiska možností vnímania žiakov so zdravotným postihnutím, najmä žiakov so zrakovým postihnutím, zabezpečuje ministerstvo a bezplatne ich poskytuje školám. Takýto prepis sa nepovažuje za nové vydanie učebnice a učebného textu.“ Odôvodnenie: Podľa § 145 ods. 1 „Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým uchádzačom, deťom a žiakom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným zákonom.“ Za praktické naplnenie tohto ustanovenia považujeme právo nevidiaceho žiaka na poskytovanie učebníc a učebných textov v Braillovom písme ako aj v iných formátoch vhodných z hľadiska možností vnímania žiakov so zdravotným postihnutím. Vydávanie a poskytovanie špeciálnych učebníc podlieha rovnakým pravidlám ako vydávanie učebníc a učebných textov v tlačenej podobe. Pre povinné predmety ich školám pre zdravotne znevýhodnených žiakov, kam sú zaradené i školy so vzdelávacím programom pre žiakov so zrakovým postihnutím, zabezpečuje ministerstvo školstva (viď § 95 ods. 4).
Z
A
Z hľadiska potrieb inkluzívneho vzdelávania v bežných školách je nevyhnutné uprednostňovať a zabezpečovať prepis schválených učebníc a učebných textov poskytovaných ministerstvom do formátov vhodných z hľadiska možností vnímania žiakov so zdravotným znevýhodnením, predovšetkým žiakov so zrakovým postihnutím. Za tento prepis v súčasnosti nie je nikto zodpovedný. Integrovane vzdelávaný žiaci so zrakovým postihnutím tak nemajú zabezpečené učebnice v im prístupnom formáte ani na povinné predmety, ako ostatní žiaci triedy, ktorí používajú bežné učebnice a učebné texty. Špeciálne učebnice, vydávané pre školy s výchovno – vzdelávacím programom pre žiakov so zrakovým postihnutím, nie je možné v bežných školách väčšinou využívať, pretože ide o samostatné učebnice, ktoré nie sú prepisom učebníc používaných v bežných školách. Prepis nie je vydaním novej učebnice, nevzťahujú sa na neho pravidlá na vydávanie nových učebníc a je ho potrebné zabezpečovať operatívne.
NROZP
§22 ods. 3
Slová „s ťažkým zdravotným postihnutím“ navrhujeme nahradiť slovami „so zdravotným postihnutím“. Odôvodnenie: Zákon má v § 2 písm. l) definovaný len pojem „žiak so zdravotným postihnutím“, pojem „s ťažkým zdravotným postihnutím“ nie je v tomto zákone definovaný.
O
A
Pripomienka predkladateľom stiahnutá.
NROZP
§ 61 ods. 1 druhá veta
Z 2. vety žiadame vypustiť slová „do školy so vzdelávacím programom pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“. veta potom bude znieť: „Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa.“ Odôvodnenie: O možnostiach vzdelávania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami by mal zákonného zástupcu žiaka informovať riaditeľ každej školy, do ktorej sa žiak hlási, nielen riaditeľ školy so vzdelávacím programom pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
O
A
Pripomienka predkladateľom stiahnutá.
NROZP
§61 ods. 3
Do 1. vety žiadame za slová dochádzky do“ doplniť slová „základnej školy alebo do“. Odôvodnenie: Text odseku 3 by sa mal vzťahovať i na žiakov bežnej základnej školy. Aj riaditeľ základnej školy by mal mať právo navrhnúť zákonnému zástupcovi v prípade zmeny charakteru potrieb žiaka prijatie na inú, pre neho vhodnejšiu školu.
O
A
Pripomienka predkladateľom stiahnutá.
NROZP
§67 ods. 4
Slová „ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť“ navrhujeme nahradiť slovami „ktorý je zdravotne postihnutý“. Odôvodnenie: Súčasná legislatíva už pojem „zmenená pracovná schopnosť“ nepozná. V zákone o službách zamestnanosti a v Zákonníku práce bol tento pojem nahradený pojmom občan / zamestnanec so zdravotným postihnutím.
O
A
Pripomienka predkladateľom stiahnutá.
NROZP
§69 ods. 3
Na koniec odseku žiadame doplniť vetu: „Pre uchádzačov so zdravotným postihnutím sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné postihnutie.“ Odôvodnenie: Navrhujeme doplniť obdobnú úpravu ako v § 65 ods. 2 – formy prijímacej skúšky na strednú školu.
O
A
Pripomienka predkladateľom stiahnutá.
NROZP
§94 ods.2
Za písm. h) žiadame vložiť nové písm. i) s nasledujúcim textom: "i) pre žiakov s viacnásobným postihnutím" Odôvodnenie: V školách pre žiakov so ŠVVP je väčšina z nich viacnásobne postihnutá (cca 80 %).
O
A
Pripomienka predkladateľom stiahnutá.
NROZP
§95 ods. 1
Do textu žiadame doplniť písm. f) nasledovne: „f) základná umelecká škola“. Súčasne žiadame za § 101 vložiť nový § 102, týkajúci sa tohto tipu školy. § 102 "Základná umelecká škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (1) Základná umelecká škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre žiakov základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. (2) Základná umelecká škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 , pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. (3) Na základných umeleckých školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa môžu zriaďovať hudobné, výtvarné, tanečné a literárno-dramatické odbory alebo niektoré z nich. Iné umelecké odbory ako sú uvedené, môže škola zriadiť iba po súhlase ministerstva školstva. Jednotlivé umelecké odbory možno členiť na oddelenia." Odôvodnenie: Predmetným návrhom sledujeme možnosť zriaďovať pri základných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením základné umelecké školy. Aktuálne a potrebné je zriaďovanie základných umeleckých škôl pri základných školách pre nevidiacich a slabozrakých žiakov, zameriavajúcich sa na hudobné vzdelávanie tejto skupiny zdravotne postihnutých žiakov. Historicky tak vo svete ako aj v našom štáte bolo hudobné vzdelávanie v rozsahu ZUŠ vždy súčasťou výchovy a vzdelávania zrakovo postihnutých. Intenzívne hudobné vzdelávanie na školách pre zrakovo postihnutých vytváralo ideálne podmienky pre skreening – vyhľadávanie hudobne nadaných a talentovaných zrakovo postihnutých žiakov – v prepojení na základnú školu pre nevidiacich alebo slabozrakých umožňovalo systematický a komplexný prístup k predmetnej problematike a výrazne rozširovalo relatívne redukované možnosti profesijného uplatnenia zrakovo postihnutých, aby mohli pôsobiť ako učitelia hudby na ZUŠ. Z uvedených dôvodov odporúčame, aby bola ZUŠ pre zrakovo postihnutých novým školským
Z
A
Pripomienka predkladateľom stiahnutá.
zákonom vrátená do systému škôl pre zrakovo postihnutých. V tejto veci bola listom oslovená Sekcia regionálneho školstva MŠ SR. V odpovedi zo dňa 30. 11. 2006 pod č. CD-2006-17885/41817-1:095 sa uvádza: "V tejto súvislosti Vám oznamujeme, že Vašu opodstatnenú požiadavku o potrebe ustanoviť v rezorte školstva nový typ špeciálnej školy – ZUŠ pre zrakovo postihnutých budeme riešiť v rámci prípravy nových vykonávacích predpisov (teda aj vyhlášky MŠMŠ SR č. 212/1991 Z. z.) k novému zákonu o výchove a vzdelávaní v súlade s prioritnými úlohami MŠ SR na roky 2006 – 2010 vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR (úloha č. A.6)." Pokiaľ nebude ZUŠ zaradená do systému škôl pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím, nebude môcť príslušný orgán ZUŠ pre zrakovo postihnutých žiakov zriadiť. Problémy s hudobným vzdelávaním nadaných žiakov so zrakovým postihnutím z bratislavskej Spojenej školy internátnej na Svrčej ul. v šk. roku 2009/2010, o čom sú pracovníci MŠVVaS dostatočne informovaní, potvrdzujú, že v sústave školských zariadení základná umelecká škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením chýba a je potrebné umožniť zákonnou úpravou ich zriaďovanie.
NROZP
§95 ods. 3
Na koniec vety žiadame doplniť slová " alebo odbornou komisiou menovanou riaditeľom školy pre žiakov so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorú má žiak navštevovať". Odôvodnenie: Skúsenosti z praxe ukazujú, že odborná komisia zriadená riaditeľom školy pre žiakov so ŠVVP je schopná rovnako posudzovať, či výchovno-vzdelávací program špeciálnej školy je vhodný pre konkrétneho žiaka a či zariadenie výchovnej prevencie a poradenstva neodporúča na prijatie žiaka, pre ktorého je navrhovaná škola nevhodná. Odborná komisia môže vychádzať z hlbších znalostí o vlastnej škole.
O
A
Pripomienka predkladateľom stiahnutá.
NROZP
§96 ods. 3
Slová najvyšší počet detí je osem" žiadame nahradiť slovami "najvyšší počet detí je šesť". Odôvodnenie: Navrhovaným znížením maximálneho počtu detí a žiakov v triedach
O
A
Pripomienka predkladateľom stiahnutá.
materských škôl, základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl sa sleduje skvalitňovanie vzdelávacieho procesu s umožnením individuálneho prístupu k dieťaťu alebo žiakovi vzhľadom k zvýšenému počtu viacnásobne postihnutých detí, ktorých vzdelávanie je podstatne náročnejšie. Týmto motivujeme rodičov k umiestneniu dieťaťa do materskej školy alebo špeciálnej materskej školy. Sledujeme tým zvýšenie zaškolenosti detí v predškolských zariadeniach s pozitívnym vplyvom na ich kvalitnejšiu prípravu do základnej školy, zníženie percenta opakujúcich žiakov prvý ročník základnej školy, vyrovnanie rozdielov v celkovej úrovni zručností detí.
NROZP
§97
Za ods. 4 žiadame vložiť nové odseky 5 až 9: "(5) Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy, ak sa v zákone neuvádza inak, je: a) 6 žiakov v triede prípravného ročníka, b) 6 žiakov v triede prvého ročníka, c) 6 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka, d) 8 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka. (6)Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy pre viacnásobne postihnutých žiakov sa znižuje o dvoch žiakov. (7) Ak je do triedy základnej školy zaradený žiak s autizmom, cystickou fibrózou alebo poruchami správania znižuje sa maximálny počet o dvoch žiakov. (8) V základných školách pre hluchoslepých žiakov pripadá jeden učiteľ na jedného žiaka. (9) V školách pri nemocniciach je maximálny počet žiakov 6 a v školách pri liečebniach a ozdravovniach maximálny počet žiakov 10. Odôvodnenie: Navrhovaným znížením maximálneho počtu žiakov v triedach základných škôl sa sleduje skvalitňovanie vzdelávacieho procesu s umožnením individuálneho prístupu k dieťaťu alebo žiakovi a skutočnosť, že základné školy pre žiakov so ŠVVP navštevujú vo veľkej väčšine viacnásobne postihnutí žiaci. V prípade žiakov s niektorými závažnými zdravotnými postihnutiami (hluchoslepota, autizmus), ktorých vzdelávanie je obzvlášť náročné a vyžaduje si individuálny prístup, navrhujeme individuálne stanovenie počtu žiakov v jednotlivých triedach. hluchoslepých žiakov nie je možné vzdelávať, pokiaľ nie je zabezpečený
O
A
Pripomienka predkladateľom stiahnutá.
jeden pedagóg na jedného takto postihnutého žiaka.
NROZP
§117
Za ods. 5 žiadame vložiť nový ods. 6: "(6) V školských internátoch pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte neplatí." Odôvodnenie: Navrhnutá výška úhrady je pre školy pre žiakov so ŠVVP likvidačná. Väčšina žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sme presvedčení, že rodičia nemôžu byť sekundárne postihovaní za skutočnosť, že dieťa potrebuje ŠVVP a v mieste bydliska nemôžu zabezpečiť odbornú špeciálnopedagogickú starostlivosť, ako ju poskytujú špeciálne školy. Na základných školách pre žiakov so ŠVVP si žiaci plnia povinnú školskú dochádzku. Preto by poplatok za ubytovanie v týchto internátoch nemal byť vyberaný.
Z
A
Pripomienka predkladateľom stiahnutá.
NROZP
§144 ods. 1
Za písm. f) žiadame vložiť nové písm. g) s nasledujúcim textom: „g) bezplatné zapožičanie kompenzačných pomôcok a špeciálnych didaktických pomôcok, ak si ich používanie vyžadujú špeciálne výchovno vzdelávacie potreby dieťaťa alebo žiaka“ Odôvodnenie: Kompenzačné pomôcky a špeciálne didaktické pomôcky, ktoré žiak používa v škole, musí žiakovi bezplatne zapožičať škola, ktorá mu poskytuje vzdelávanie. Toto doplnenie nie je duplicitné s textom odseku 3, pretože ods. 3 garantuje len právo na používanie špeciálnych pomôcok, nie právo na ich bezplatné zapožičiavanie.
Z
A
Pripomienka predkladateľom stiahnutá.
NROZP
§144 ods. 3
Za prvú bodkočiarku žiadame doplniť slová: „špeciálne učebnice a špeciálne učebné texty, špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky zabezpečuje škola, ktorá žiakovi so zdravotným postihnutím poskytuje vzdelávanie“.
Z
A
Pripomienka predkladateľom stiahnutá.
Odôvodnenie: Je nevyhnutné jednoznačne v zákone stanoviť, že zaobstaranie špeciálnych učebníc a pomôcok zabezpečuje škola, ktorá žiakovi so špeciálnymi v.-v. potrebami poskytuje vzdelanie. Ustanovenie § 95 ods. 4 ukladá túto povinnosť len školám pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, nevzťahuje sa na bežné školy, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným znevýhodnením integrovane.
NROZP
§144 ods. 4 písm. d
Do textu žiadame doplniť „špeciálne učebnice a učebné texty a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky“. Odôvodnenie: Ide o doplnenie textu o predmety, ktoré škola žiakom bezplatne zapožičiava. Súčasne bude potrebné upraviť zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, a to najmä tieto ustanovenia: V § 10 ods. 5 žiadame za písm. g) vložiť nové písm. h) a za písm. i) vložiť nové písm. j): "h) základné umelecké školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami" „j) Strediská služieb školy“ Odôvodnenie: Je potrebné definovať zriaďovateľskú pôsobnosť i pre tieto zariadenia. Pokiaľ nebude definovaná, nebudú sa môcť tieto zariadenia zriaďovať a napr. pre základné a stredné školy pre žiakov so špeciálnymi v-v potrebami nebudú existovať strediská služieb škole. Takéto stredisko by mohlo byť zriadené na prepis učebníc do Braillovho písma a iných prístupných formátov podľa potrieb žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami. Pre naše potreby by postačovalo zriadenie jedného takéhoto strediska.
Z
A
Pripomienka predkladateľom stiahnutá.