DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona z .... 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je spracovaný na základe krátkodobých priorít Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014 Občianska zodpovednosť a spolupráca.
V tejto súvislosti sa zavádza anglický jazyk ako povinný cudzí jazyk tak, aby každý absolvent strednej školy vedel plynule rozprávať po anglicky. Zároveň sa znižuje byrokracia a zefektívňujú sa administratívne procesy zrušením vydávania polročných vysvedčení a stransparentňuje sa vyhlasovanie školských prázdnin v období školského vyučovania na obdobie troch rokov. Doplnením ustanovenia týkajúceho sa vydávania učebníc o zahrnutie vydávania učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre žiakov so zrakovým postihnutím v iných než bežných formách sa deklaruje ich rovnocenné poskytovanie školám zabezpečujúcim výchovu a vzdelávanie žiakom so zdravotným postihnutím s bežnými učebnicami.
Predmetný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, medzinárodnými dohovormi a Inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Navrhovaný zákon nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu exklúziu, na rovnosť príležitostí, na rodovú rovnosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. V nadväznosti na zamestnanosť absolventov stredných škôl vytvára predpoklady na lepšie ovládanie cudzích jazykov, najmä anglického jazyka, čiže aj lepšie uplatnenie sa na trhu práce.