PREDKLADACIA SPRÁVA
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladá návrh zákona z .... 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rokovanie vlády Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.
V predmetnom návrhu sa rieši realizácia krátkodobých priorít Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014 Občianska zodpovednosť a spolupráca.
Predmetný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, medzinárodnými dohovormi a Inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 18. 26. augusta 2010, t.j. v skrátenej sedemdňovej lehote. Vyhodnotenie pripomienok tvorí prílohu materiálu. V novom znení návrhu zákona zapracované všetky pripomienky a odporúčania Sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky.
Predložený materiál bol prerokovaný na zasadnutí vlády Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 13. septembra 2010 ako bod č.2. Na základe pripomienok predsedníčky vlády SR a niektorých členov vlády SR bolo rokovanie prerušené. Na základe vznesených pripomienok požiadal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky písomne o vyjadrenie stavovské a profesijné organizácie zastupujúce pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a rodičov k predloženému návrhu zákona.
Takmer 70 oslovených stavovských a profesijných organizácií vo svojich písomných stanoviskách vyjadrilo podporu k predloženej časti návrhu zákona, v ktorej sa ruší vydávanie polročného vysvedčenie na samostatnom tlačive. Nikto nebol proti.
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že zákon neurčuje ročník a termín povinného zavedenia vyučovania anglického jazyka ale vytvára len legislatívny priestor aby ročník a termín zavedenia mohlo určiť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom štátneho vzdelávacieho programu.
Materiál sa predkladá bez rozporov.