NÁVRH
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. ...
z ...
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu:
Predkladateľ:
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Vláda
A. schvaľuje
A. 1. návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
B. poveruje
predsedu vlády Slovenskej republiky
B. 1. predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky na ďalšie ústavné prerokovanie,
ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
B. 2. uviesť a odôvodniť vládny návrh zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Vykonajú:
predseda vlády Slovenskej republiky, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Na vedomie:
predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky