NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
117
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ......................... 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z. a zákona č. 184/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 písmeno c) znie:
„c) ovládať anglický jazyk a aspoň jeden ďalší cudzí jazyk a vedieť ich používať,“.
2.V § 13 odsek 5 znie:
„(5) Schválené učebnice, schválené učebné texty a schválené pracovné zošity vrátane ich prepisov do Braillovho písma alebo iných vhodných foriem prepisov poskytne ministerstvo školstva školám podľa tohto zákona na základe ich objednávky bezplatne.“.
3.V § 24 ods. 6 sa na konci pripájajú slová: „ak tento zákon neustanovuje inak“.
4.V § 55 ods. 7 sa za slová „na vysvedčení“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
5.V § 55 ods. 8 sa za slová „na vysvedčení“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
6.V § 55 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá plnoletému žiakovi, zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
(11) V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky
príslušného školského roka. V posledných ročníkoch vzdelávacích programov stredných škôl a odborných učilíšť sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni pred začiatkom záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky.“.
Doterajšie odseky 10 až 20 sa označujú ako odseky 12 až 22.
7.V § 57 ods. 3 sa za slová „odo dňa“ vkladajú slová „získania výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok podľa § 55 ods. 10 alebo do troch pracovných dní odo dňa“.
8.V § 110 ods. 5 sa za slová „49 až 53“ vkladajú slová „§ 55 ods. 10“.
9.V § 111 ods. 5 sa za slová „49 až 53“ vkladajú slová „§ 55 ods. 10“.
10.§ 150 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Ministerstvo školstva každoročne zverejní termíny školských prázdnin v období školského vyučovania na internetovej stránke ministerstva školstva (ďalej len „obdobie prázdnin“) na tri po sebe nasledujúce školské roky.
(8) Obdobie prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky zverejní ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke do 31. mája príslušného kalendárneho roka.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.