Bratislava 22. septembra 2010
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Číslo: UV-34527/2010
Národnej rady Slovenskej republiky
VLÁDNY NÁVRH
zákon
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Iveta Radičová
predseda vlády
Slovenskej republiky