DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý
2. Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. V práve ES a EÚ problematika návrhu zákona: n i e je upravená.
4. Návrh zákona svojou problematikou: N e p a t r í medzi priority uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení.
5. Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona: vzhľadom na 3. bod sa neuvádza.
6. Vyjadrenie stupňa kompatibility s právom Európskej únie: Keďže organizácia školstva je plne ponechaná na vnútroštátnu úpravu jednotlivých členských štátov, stupeň zlučiteľnosti tohto návrhu zákona s právom ES/EÚ sa neurčuje.