Návrh
Zákon
z...............2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z. a zákona č. 199/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 51 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Podmienkou pripustenia k obhajobe záverečnej práce alebo rigoróznej práce je, okrem prípadov podľa § 63 ods. 11, písomný súhlas študenta so zverejnením a sprístupnením záverečnej práce alebo rigoróznej práce verejnosti podľa § 63 ods. 9 na dobu jej úschovy podľa § 63 ods. 7 bez nároku na odmenu.“.
2.V § 63 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.
3.V § 63 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 12, ktoré znejú:
„(9) Právnická osoba poverená prevádzkovaním centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác zverejní do 30 dní od ich vloženia do registra záverečné práce, rigorózne práce a habilitačné práce uchovávané v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác spôsobom umožňujúcim hromadný prístup podľa osobitného predpisu.38b) Na zverejnenie a sprístupnenie záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce verejnosti sa vyžaduje písomný súhlas autora udelený podľa osobitného predpisu.38c) Sprístupnením záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce verejnosti nie dotknuté práva autora podľa osobitného predpisu38d) súvisiace s následným použitím diela.
(10) Záverečná práca, rigorózna práca alebo habilitačná práca zverejnená podľa odseku 9 sa zverejňuje spolu s informáciou o správe práv38e) a je sprístupnená verejnosti s použitím takých technologických opatrení,38f) ktoré zabránia verejnosti prácu trvalo ukladať na pamäťové médium alebo ju tlačiť.
(11) Ustanovenia odsekov 9 a 10 sa nevzťahujú na záverečnú prácu, rigoróznu prácu alebo habilitačnú prácu, ak bola pred zaslaním do registra vydaná v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia; ak bola takto vydaná len časť práce,
ustanovenia odsekov 9 a 10 sa uplatnia primerane na nevydanú časť práce. Vydanie práce v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodickej publikácie preukazuje vysoká škola prevádzkovateľovi registra čestným vyhlásením autora s uvedením názvu periodickej publikácie, jej vydavateľa, príslušného medzinárodného štandardného čísla seriálu (ISSN) a identifikácie konkrétneho čísla seriálu, v rámci ktorého došlo k vydaniu práce alebo ak ide o neperiodickú publikáciu, s uvedením vydavateľa neperiodickej publikácie, roku jej vydania, nákladu vydania a príslušného medzinárodného štandardného čísla knihy (ISBN).
(12) Prevádzkovateľ registra je na žiadosť autora alebo vysokej školy do 30 dní od doručenia žiadosti povinný zneprístupniť záverečnú prácu, rigoróznu prácu alebo habilitačnú prácu, ktorá bola vydaná v rámci periodickej publikácie alebo neperiodickej publikácie po jej sprístupnení verejnosti v registri; ak bola takto vydaná len časť práce, zneprístupní prevádzkovateľ registra len túto časť. Vydanie práce v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodickej publikácie sa preukazuje prevádzkovateľovi registra čestným vyhlásením autora s uvedením údajov podľa odseku 11.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 38b) až 38f) znejú:
38b) § 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.
38c) § 40 46 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
38d) § 18 zákona č. 618/2003 Z. z.
38e) § 60 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z. z.
38f) § 59 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z. z.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 13.
4.V § 63 odsek 13 znie: „(13) Vzory písomných súhlasov podľa § 51 ods. 3 a § 76 ods. 3 a 4, vzory čestných vyhlásení podľa odsekov 11 a 12, vzory obalov záverečnej práce, rigoróznej práce a habilitačnej práce, vzory titulných listov záverečnej práce, rigoróznej práce a habilitačnej práce a formát výmeny údajov o záverečnej práci, rigoróznej práci a habilitačnej práci ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.”.
5.V § 76 ods. 3 písm. b) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „podmienkou úspešného absolvovania habilitačného konania je, okrem prípadov podľa § 63 ods. 11, aj písomný súhlas uchádzača so zverejnením a sprístupnením habilitačnej práce verejnosti podľa § 63 ods. 9 na dobu jej úschovy podľa § 63 ods. 7 bez nároku na odmenu.“.
6.V § 76 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Podmienkou úspešného absolvovania habilitačného konania je, okrem prípadov podľa § 63 ods. 11, aj písomný súhlas uchádzača so zverejnením a sprístupnením habilitačnej práce verejnosti podľa § 63 ods. 9 na dobu jej úschovy podľa § 63 ods. 7 bez nároku na odmenu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.