1
TABUĽKA ZHODY
smernice ES/EÚ s ustanoveniami všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré danú smernicu preberajú
Názov smernice:
SMERNICA RADY 2010/12/EÚ zo 16. februára 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokiaľ ide o štruktúru a
sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/118/ES
Smernica ES/EÚ
SMERNICA RADY 2010/12/EÚ zo 16. februára 2010, ktorou sa menia a
dopĺňajú smernice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokiaľ ide o štruktúru a sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/118/ES
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Zákon č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „106/2004“)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 1 ods.1
Smernica 92/79/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:
1. Článok 2 sa nahrádza takto:
„Článok 2
1. Celková spotrebná daň (špecifická časť dane a percentuálna časť dane okrem DPH) z cigariet predstavuje aspoň 57 % váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny cigariet uvedených do daňového voľného obehu. Bez ohľadu na váženú priemernú maloobchodnú predajnú cenu nesmie byť táto spotrebná daň nižšia ako 64 EUR na 1 000 cigariet.
N
106/2004
a návrh zákona
§ 6 ods. 2
§44i ods. 2
§ 6 ods. 3
§44i ods. 3
Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3, § 44f ods. 4 a § 44i ods. 2 sa ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 59 eur/1 000 kusov 23 % z ceny
cigariet.
V období od 1. februára 2011 do 28. februára 2013 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 55,70 eura/1 000 kusov 23% z ceny cigariet.
Minimálna sadzba dane z cigariet je 90 eur/1 000 kusov s výnimkou podľa § 44f ods. 5 a § 44i ods. 3.
V období od 1. februára 2011 do 28. februára 2013 je minimálna sadzba dane z cigariet 85 eur/1 000 kusov.
Ú
2
Členské štáty, ktoré na základe váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny uplatňujú spotrebnú daň vo výške minimálne 101 EUR na 1 000 cigariet, však nemusia spĺňať požiadavku 57 % uvedenú v prvom pododseku.
§ 6 ods. 4
Minimálna sadzba dane z cigariet sa použije, ak výška dane pripadajúca na jeden kus cigarety vypočítaná podľa sadzby dane ustanovenej v odseku 2 prepočítanej na kus cigarety spôsobom podľa § 5 ods. 7 nedosiahne minimálnu sadzbu dane ustanovenú v odseku 3, alebo ak výšku dane na cigarety nie je možné určiť podľa § 5 ods. 7.
Čl.1 ods.1
2. Od 1. januára 2014 predstavuje celková spotrebná daň z cigariet minimálne 60 % váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny cigariet uvedených do daňového voľného obehu. Bez ohľadu na váženú priemernú maloobchodnú predajnú cenu nesmie byť táto spotrebná daň nižšia ako 90 EUR na 1 000 cigariet.
Členské štáty, ktoré na základe váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny uplatňujú spotrebnú daň vo výške minimálne 115 EUR na 1 000 cigariet, však nemusia spĺňať požiadavku 60 % uvedenú v prvom pododseku.
Bulharsku, Estónsku, Grécku, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku sa povoľuje uplatniť prechodné obdobie, ktoré potrvá do 31. decembra 2017, aby mohli splniť požiadavky ustanovené v prvom a druhom pododseku.
N
n.a.
106/2004
a návrh zákona
§6
ods. 2
§44i ods.2
§ 6 ods. 3
§44i ods. 3
Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3, § 44f ods. 4 a § 44i ods. 2 sa ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 59 eur/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet
V období od 1. februára 2011 do 28. februára 2013 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 55,70 eura/1 000 kusov 23% z ceny cigariet.
Minimálna sadzba dane z cigariet je 90 eur/1 000 kusov s výnimkou podľa § 44f ods. 5 a § 44i ods. 3.
V období od 1. februára 2011 do 31. februára 2013 je minimálna sadzba dane z cigariet 85 eur/1 000 kusov.
n.a.
Transpozičná lehota do 1.1. 2014
3
Čl.1 ods.1
3. Vážená priemerná maloobchodná predajná cena sa vypočíta ako podiel celkovej hodnoty všetkých cigariet uvedených do daňového voľného obehu, stanovenej na základe maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní, a celkového počtu cigariet uvedených do daňového voľného obehu. Stanovuje sa každý rok najneskôr do 1. marca na základe údajov týkajúcich sa všetkých takýchto uvedení pre spotrebu do daňového voľného obehu v predchádzajúcom kalendárnom roku.
N
návrh zákona
§ 40 ods.4
Colné riaditeľstvo vedie evidenciu údajov podľa § 9 ods. 26, ktoré mesačne elektronicky oznamuje ministerstvu, a to najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca cigariet oznamujú údaje podľa § 9 ods. 26. Colné riaditeľstvo na základe evidencie údajov podľa § 9 ods. 26 elektronicky oznámi ministerstvu váženú priemernú cenu cigariet za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka. Vážená priemerná cena cigariet sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je súčet jednotlivých súčinov príslušnej ceny spotrebiteľského balenia cigariet a príslušného množstva spotrebiteľských balení cigariet s rovnakým počtom kusov v spotrebiteľskom balení cigariet uvedeného do daňového voľného obehu na daňovom území za príslušný kalendárny rok za túto cenu a v ktorého menovateli je celkové množstvo cigariet uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území za príslušný kalendárny rok. Colné riaditeľstvo zverejňuje váženú priemernú cenu cigariet na daňovom území za príslušný kalendárny rok na svojom webovom sídle.
Ú
Čl.1 ods.1
4. Členské štáty postupne zvyšujú spotrebné dane, aby požiadavky uvedené v odseku 2 splnili v lehotách stanovených v uvedenom odseku.
n.a.
n.a.
Čl.1 ods.1
5. Na účely výpočtu výšky celkovej spotrebnej dane uverejňuje Komisia raz ročne hodnotu eura v národných menách.
Použijú sa výmenné kurzy, ktoré sú platné v prvý pracovný deň mesiaca október a uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Tieto výmenné kurzy sa uplatňujú od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
n.a.
n.a.
Čl.1 ods.1
6. Členské štáty môžu pri ročnej úprave ustanovenej v odseku 5 zachovať platné sadzby spotrebnej dane, ak by prepočet sadzby spotrebnej dane vyjadrenej v eurách znamenal zvýšenie spotrebnej dane vyjadrenej v národnej mene o menej ako 5 % alebo o menej ako 5 EUR, podľa toho, ktoré z týchto zvýšení je nižšie.“
n.a.
n.a.
Čl.1 ods.2
2. Článok 2a sa nahrádza takto:
„Článok 2a
1. Ak sa v členskom štáte zmení vážená priemerná maloobchodná predajná cena cigariet, na základe čoho klesne celková spotrebná daň pod úroveň uvedenú v článku 2 ods. 1 prvej vete alebo v článku 2 ods. 2 prvej vete, príslušný členský štát môže odložiť úpravu danej spotrebnej dane do 1. januára druhého roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom táto zmena nastala. 2. Ak členský štát zvýši sadzbu dane z pridanej hodnoty na cigarety, môže
n.a.
n.a.
4
znížiť celkovú spotrebnú daň až na výšku, ktorá sa vyjadrená ako percento váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny rovná zvýšeniu sadzby dane z pridanej hodnoty takisto vyjadrenej ako percento váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny, aj keď takáto zmena spôsobí zníženie celkovej spotrebnej dane pod percentuálne úrovne váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny stanovené v článku 2 ods. 1 prvej vete alebo v článku 2 ods. 2 prvej vete. Členský štát však do 1. januára druhého roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom došlo k zníženiu, spotrebnú daň opäť zvýši minimálne na dané úrovne.“
Čl.1 ods.3
3. Článok 3 ods. 4 sa nahrádza takto:
„4. Odchylne od článku 2 môže Francúzsko naďalej uplatňovať v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015 zníženú sadzbu spotrebnej dane z cigariet uvoľnených do daňového voľného obehu v departmentoch Korziky, a to až do ročnej kvóty 1 200 ton. Znížená sadzba je stanovená takto:
— do 31. decembra 2012: minimálne 44 % z ceny cigariet v najpredávanejšej cenovej kategórii v týchto departmentoch, — od 1. januára 2013: minimálne 50 % z váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny cigariet uvoľnených do daňového voľného obehu. Bez ohľadu na váženú priemernú maloobchodnú predajnú cenu nesmie byť táto spotrebná daň nižšia ako 88 EUR na 1 000 cigariet, — od 1. januára 2015: minimálne 57 % z váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny cigariet uvoľnených do daňového voľného obehu. Bez ohľadu na váženú priemernú maloobchodnú predajnú cenu nesmie byť táto spotrebná daň nižšia ako 90 EUR na 1 000 cigariet.“
n.a.
n.a.
Čl.1 ods.4
4. Článok 4 sa nahrádza takto:
„Článok 4
1. Komisia každé štyri roky predkladá Rade správu a podľa potreby návrh týkajúci sa sadzieb spotrebnej dane ustanovených v tejto smernici a štruktúry spotrebných daní vymedzenej v článku 16 smernice Rady 95/59/ES z 27. novembra 1995 o iných daniach, ktoré ovplyvňujú spotrebu vyrobeného tabaku, ako je daň z obratu (*).
Komisia sa v správe okrem iného zaoberá správnym fungovaním vnútorného trhu, skutočnou hodnotou sadzieb spotrebnej dane a všeobecnými cieľmi stanovenými v zmluve.
2. Správa uvedená v odseku 1 sa opiera najmä o údaje poskytnuté členskými štátmi.
n.a.
n.a.
5
3. Zoznam štatistických údajov potrebných na vypracovanie správy okrem údajov týkajúcich sa jednotlivých fyzických osôb alebo právnických osôb určuje Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 43 smernice Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní (**). Okrem údajov, ktoré majú členské štáty ihneď k dispozícii, obsahuje tento zoznam iba údaje, ktorých zber a zhromaždenie si nevyžadujú neúmerné administratívne zaťaženie zo strany členských štátov. 4. Ak by tieto údaje viedli k porušeniu obchodného, priemyselného alebo služobného tajomstva, Komisia ich nezverejní ani inak nesprístupní.
Čl.2 ods.1
Smernica 92/80/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:
1. V článku 3 ods. 1 sa dopĺňajú tieto pododseky:
„Od 1. januára 2011 celková spotrebná daň (špecifická časť dane a/alebo percentuálna časť dane okrem DPH) z jemne rezaného tabaku na fajčenie určeného na vlastnoručné šúľanie cigariet predstavuje minimálne 40 % z váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny jemne rezaného tabaku na fajčenie určeného na vlastnoručné šúľanie cigariet uvedeného do daňového voľného obehu alebo minimálne 40 EUR na kilogram.
Od 1. januára 2013 celková spotrebná daň (špecifická časť dane a/alebo percentuálna časť dane okrem DPH) z jemne rezaného tabaku na fajčenie určeného na vlastnoručné šúľanie cigariet predstavuje minimálne 43 % z váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny jemne rezaného tabaku na fajčenie určeného na vlastnoručné šúľanie cigariet uvedeného do daňového voľného obehu alebo minimálne 47 EUR na kilogram.
Od 1. januára 2015 celková spotrebná daň (špecifická časť dane a/alebo percentuálna časť dane okrem DPH) z jemne rezaného tabaku na fajčenie určeného na vlastnoručné šúľanie cigariet predstavuje minimálne 46 % z váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny jemne rezaného tabaku na fajčenie určeného na vlastnoručné šúľanie cigariet uvedeného do daňového voľného obehu alebo minimálne 54 EUR na kilogram.
Od 1. januára 2018 celková spotrebná daň (špecifická časť dane a/alebo percentuálna časť dane okrem DPH) z jemne rezaného tabaku na fajčenie určeného na vlastnoručné šúľanie cigariet predstavuje najmenej 48 % z váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny jemne rezaného tabaku na fajčenie určeného na vlastnoručné šúľanie cigariet uvedeného do daňového voľného obehu alebo minimálne 60 EUR na kilogram.
Od 1. januára 2020 celková spotrebná daň (špecifická časť dane a/alebo percentuálna časť dane okrem DPH) z jemne rezaného tabaku na fajčenie určeného na vlastnoručné šúľanie cigariet predstavuje najmenej 50 % z váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny jemne rezaného tabaku na fajčenie určeného na vlastnoručné šúľanie cigariet uvedeného do
N
106/2004
a návrh zákona
§ 6
ods.1
§44 i ods. 1
Sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet a s výnimkou podľa § 44i ods. 1 sa ustanovuje takto:
opis tovaru sadzba dane
cigary, cigarky 77,14 eura/1 000 kusov
tabak 70,90 eura/kg.
V období od 1. februára 2011 do 28. februára 2013 sa sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet ustanovuje takto:
opis tovaru sadzba dane
cigary, cigarky 72,86 eura/1 000 kusov
tabak 66,96 eura/kg.
Ú
6
daňového voľného obehu alebo minimálne 60 EUR na kilogram.
Čl.2 ods.1
Vážená priemerná maloobchodná predajná cena sa vypočíta ako podiel celkovej hodnoty jemne rezaného tabaku na fajčenie určeného na vlastnoručné šúľanie cigariet uvedeného do daňového voľného obehu, stanovenej na základe maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní, a celkového množstva jemne rezaného tabaku na fajčenie určeného na vlastnoručné šúľanie cigariet uvedeného do daňového voľného obehu. Stanovuje sa každý rok najneskôr do 1. marca na základe údajov týkajúcich sa všetkých takýchto uvedení do daňového voľného obehu v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Od 1. januára 2011 zodpovedá celková spotrebná daň vyjadrená ako percento, ako suma na kilogram alebo pre daný počet kusov minimálne:
a) v prípade cigár alebo cigaríl 5 % z maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní alebo 12 EUR na 1 000 kusov alebo na kilogram;
b) v prípade tabakov na fajčenie okrem jemne rezaného tabaku na fajčenie určeného na vlastnoručné šúľanie cigariet 20 % z maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní alebo 22 EUR na kilogram.“
n.a.
106/2004
a návrh zákona
§ 6 ods.1
§44 i ods. 1
Sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet a s výnimkou podľa § 44i ods. 1 sa ustanovuje takto:
opis tovaru sadzba dane
cigary, cigarky 77,14 eura/1 000 kusov
tabak 70,90 eura/kg.
V období od 1. februára 2011 do 28. februára 2013 sa sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet ustanovuje takto:
opis tovaru sadzba dane
cigary, cigarky 72,86 eura/1 000 kusov
tabak 66,96 eura/kg.
n.a.
Čl.2 ods.2
2. Článok 3 ods. 4 sa nahrádza takto:
„4. Odchylne od odseku 1 môže Francúzsko naďalej uplatňovať v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015 zníženú sadzbu spotrebnej dane z tabakových výrobkov okrem cigariet, ktoré sú uvoľnené do daňového voľného obehu v departmentoch Korziky. Znížená sadzba je stanovená takto:
a) pre cigary a cigarily:
minimálne 10 % z maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní;
b) pre jemne rezaný tabak na fajčenie určený na vlastnoručné šúľanie cigariet:
— do 31. decembra 2012 minimálne 27 % z maloobchodnej predajnej ceny
n.a.
n.a.
7
vrátane všetkých daní,
— od 1. januára 2013 minimálne 30 % z maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní,
— od 1. januára 2015 minimálne 35 % z maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní;
c) pre iný tabak na fajčenie:
minimálne 22 % z maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní.“
Čl.2 ods.3
3. Článok 4 sa nahrádza takto:
„Článok 4
1. Komisia každé štyri roky predkladá Rade správu a podľa potreby návrh týkajúci sa sadzieb a štruktúry spotrebnej dane stanovených v tejto smernici.
Komisia sa v správe okrem iného zaoberá správnym fungovaním vnútorného trhu, skutočnou hodnotou sadzieb spotrebnej dane a všeobecnými cieľmi stanovenými v zmluve.
2. Správa uvedená v odseku 1 sa opiera najmä o údaje poskytnuté členskými štátmi.
3. Zoznam štatistických údajov potrebných na vypracovanie správy okrem údajov týkajúcich sa jednotlivých fyzických osôb alebo právnických osôb určuje Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 43 smernice Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní (*). Okrem údajov, ktoré majú členské štáty ihneď k dispozícii, obsahuje tento zoznam iba údaje, ktorých zber a zhromaždenie si nevyžadujú neúmerné administratívne zaťaženie zo strany členských štátov. 4. Ak by tieto údaje viedli k porušeniu obchodného, priemyselného alebo služobného tajomstva, Komisia ich nezverejňuje, ani inak nesprístupňuje.
n.a.
n.a.
Čl.2 ods.4
4. Článok 5 ods. 1 sa nahrádza takto:
„1. Na účely výpočtu výšky celkovej spotrebnej dane uverejňuje Komisia raz ročne hodnotu eura v národných menách.
n.a.
n.a.
Čl.3 ods.1
Smernica 95/59/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:
1. Článok 3 sa nahrádza takto:
„Článok 3
1. Pokiaľ sú na základe svojich vlastností a bežných spotrebiteľských očakávaní ako také vhodné a výhradne určené na fajčenie, považujú sa za cigary alebo cigarily:
a) tabakové rolky s krycím listom z prírodného tabaku;
b) tabakové rolky s náplňou, ktorú tvorí zmes z kúskov tabaku, nie však vlákna získané rezaním, a s krycím listom bežnej cigarovej farby z
N
106/2004 a návrh zákona
§ 4 ods.3 pís.b)
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) cigarou alebo cigarkou tabakový povrazec, ktorý bez ďalších úprav možno fajčiť ako cigaru alebo cigarku a na základe jeho vlastností a očakávaní spotrebiteľa cigár alebo cigariek je určený výlučne na fajčenie ako cigara alebo cigarka, a ktorý je
1.s krycím listom výlučne z prírodného tabaku,
2.s náplňou, ktorú tvorí zmes z kúskov tabaku, nie
však vlákna získané rezaním, s krycím listom bežnej cigarovej farby z rekonštituovaného tabaku, ktorý pokrýva celý tabakový povrazec,
Ú
8
rekonštituovaného tabaku, ktorý pokrýva celý výrobok vrátane prípadného filtra, ale v prípade cigár so špičkou nie špičku, ak ich kusová hmotnosť bez filtra a bez špičky je najmenej 2,3 g a najviac 10 g a ich obvod okolo najmenej jednej tretiny dĺžky je 34 mm a viac.
2. Odchylne od odseku 1 môžu Nemecko a Maďarsko naďalej uplatňovať do 31. decembra 2014 článok 3 smernice 95/59/ES zmenenej a doplnenej smernicou 2002/10/ES.“
n.a.
vrátane prípadného filtra, nie však náustok, ak ide o cigaru s náustkom, a ak jednotková hmotnosť tabakového povrazca bez filtra a náustku nie je menej ako 2,3 g a viac ako 10 g a vonkajší obvod tabakového povrazca najmenej v jednej tretine jeho dĺžky nie je menej ako 34 mm,
n.a.
Čl.3 ods. 2
2. Článok 4 ods. 2 sa nahrádza takto:
„2. Tabaková rolka uvedená v odseku 1 sa na účely spotrebných daní považuje za dve cigarety, ak bez filtra alebo špičky má dĺžku viac ako 8 cm, najviac však 11 cm; za tri cigarety, ak bez filtra alebo špičky má dĺžku viac ako 11 cm, najviac však 14 cm, atď.“
N
Návrh zákona
§ 5 ods.5 1. veta
Na účely výpočtu dane sa za jeden kus cigarety považuje tabakový povrazec dĺžky do 80 mm vrátane; tabakový povrazec, ktorý dĺžku viac ako 80 mm, ale nie viac ako 110 mm, sa považuje za dve cigarety, tabakový povrazec, ktorý dĺžku viac ako 110 mm, ale nie viac ako 140 mm, sa považuje za tri cigarety a každých ďalších 30 mm dĺžky tabakového povrazca sa považuje za ďalšiu cigaretu.
Ú
Čl.3 ods.3
3. V článku 5 sa bod 2 nahrádza takto:
„2. tabakový zvyšok upravený na drobný predaj, na ktorý sa nevzťahujú články 3 a 4 a ktorý sa dá fajčiť. Na účely tohto článku sa ‚tabakovým zvyškom‘ rozumejú zvyšky tabakových listov a vedľajšie produkty získané pri spracovaní tabaku alebo výrobe tabakových výrobkov.“
N
106/2004 a návrh zákona
§ 4 ods.3 pís.c) bod 2.
2. tabakový zvyšok, ktorým je zvyšok z tabakových listov a vedľajšie produkty vzniknuté pri spracovaní tabaku alebo pri výrobe tabakových výrobkov, upravený na drobný predaj a ktorý bez ohľadu na účel použitia je možné fajčiť a ktorý nie je cigaretou podľa písmena a) a cigarou alebo cigarkou podľa písmena b),
Ú
Čl.3 ods.4
4. Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:
a) v prvom odseku sa slová „jeden milimeter“ nahrádzajú výrazom „1,5 milimetra“;
b) v druhom odseku sa slová „nad jeden milimeter“ nahrádzajú výrazom „1,5 milimetra alebo viac“.
N
106/2004 a návrh zákona
§ 4 ods.3 pís.c) bod 3.
Na účely tohto zákona sa rozumie tabakom
3. tabak podľa bodov 1 a 2, na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ak obsahuje viac ako 25% hmotnosti tabakových častíc so šírkou rezu užšou ako 1,5 mm 2ab)“.
Ú
Čl.3
ods.5
5. Článok 7 ods. 1 sa nahrádza takto:
„1. Výrobky, ktoré sa čiastočne skladajú z iných látok ako z tabaku, ale inak spĺňajú kritériá ustanovené v článku 3, sa považujú za cigary alebo cigarily.“
N
106/2004 a návrh zákona
§ 4 ods.5
Cigarou alebo cigarkou sa na účely tohto zákona rozumie aj výrobok, ktorý pozostáva čiastočne z iných látok ako tabak, a ktorý spĺňa ostatné podmienky podľa odseku 3 písm. b).
Ú
Čl.3 ods.6
6. Článok 8 ods. 4 sa nahrádza takto:
„4. Ak je to potrebné, spotrebná daň z cigariet môže zahŕňať minimálnu časť dane za predpokladu, že sa prísne dodržiava zmiešaná daňová štruktúra a rozsah špecifickej časti spotrebnej dane podľa článku 16.“
N
106/2004
a návrh zákona
§ 6
ods. 3
§ 44i ods. 3
ods. 4
Minimálna sadzba dane z cigariet je 90 eur/1000 kusov s výnimkou podľa § 44f ods. 5 a § 44i ods. 3.
V období od 1. februára 2011 do 28. februára 2013 je minimálna sadzba dane z cigariet 85 eur/1 000 kusov.
Minimálna sadzba dane z cigariet sa použije, ak výška dane pripadajúca na jeden kus cigarety vypočítaná podľa sadzby dane ustanovenej v odseku 2 prepočítanej na kus cigarety spôsobom podľa § 5 ods. 7 nedosiahne minimálnu sadzbu
Ú
9
dane ustanovenú v odseku 3, alebo ak výšku dane na cigarety nie je možné určiť podľa § 5 ods. 7.
Čl. 3 ods.7
7. Článok 16 sa nahrádza takto:
„Článok 16
1. Percento špecifickej časti spotrebnej dane z výšky celkového daňového zaťaženia cigariet sa stanovuje vo vzťahu k váženej priemernej maloobchodnej predajnej cene.
2. Vážená priemerná maloobchodná predajná cena sa vypočíta ako podiel celkovej hodnoty všetkých cigariet uvedených do daňového voľného obehu, stanovenej na základe maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní, a celkového počtu cigariet uvedených do daňového voľného obehu. Stanovuje sa každý rok najneskôr do 1. marca na základe údajov týkajúcich sa všetkých takýchto uvedení do daňového voľného obehu v predchádzajúcom kalendárnom roku.
3. Do 31. decembra 2013 špecifická časť spotrebnej dane nesmie byť menej ako 5 % a viac ako 76,5 % z výšky celkového daňového zaťaženia, ktoré je výsledkom súčtu: a) špecifickej časti spotrebnej dane; b) proporcionálnej časti spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty vyrubenej z váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny.
n.a.
N
N
návrh zákona
106/2004
a návrh zákona
§ 40 ods.4
§ 6
ods. 2
§ 44i ods. 2
Colné riaditeľstvo vedie evidenciu údajov podľa § 9 ods. 26, ktoré mesačne elektronicky oznamuje ministerstvu, a to najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca cigariet oznamujú údaje podľa § 9 ods. 26. Colné riaditeľstvo na základe evidencie údajov podľa § 9 ods. 26 elektronicky oznámi ministerstvu váženú priemernú cenu cigariet za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka. Vážená priemerná cena cigariet sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je súčet jednotlivých súčinov príslušnej ceny spotrebiteľského balenia cigariet a príslušného množstva spotrebiteľských balení cigariet s rovnakým počtom kusov v spotrebiteľskom balení cigariet uvedeného do daňového voľného obehu na daňovom území za príslušný kalendárny rok za túto cenu a v ktorého menovateli je celkové množstvo cigariet uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území za príslušný kalendárny rok. Colné riaditeľstvo zverejňuje váženú priemernú cenu cigariet na daňovom území za príslušný kalendárny rok na svojom webovom sídle.
Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3, § 44f ods. 4 a § 44i ods. 2 sa ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 59 eur/1 000 kusov 23% z ceny
cigariet.
V období od 1. februára 2011 do 28. februára 2013 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 ustanovuje takto:
n.a.
Ú
Ú
10
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 55,70 eura/1 000 kusov 23% z ceny cigariet.
Čl. 3 ods.7
4. Od 1. januára 2014 špecifická časť spotrebnej dane z cigariet nesmie byť menej ako 7,5 % a viac ako 76,5 % z výšky celkového daňového zaťaženia, ktoré je výsledkom súčtu:
a) špecifickej časti spotrebnej dane;
b) proporcionálnej časti spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty vyrubenej z váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny.
5. Odchylne od odsekov 3 a 4, ak sa v členskom štáte zmení vážená priemerná maloobchodná predajná cena cigariet, na základe čoho klesne špecifická časť spotrebnej dane vyjadrená ako percento celkového daňového zaťaženia pod 5 % alebo 7,5 %, podľa tohto, ktoré z nich sa uplatňuje, alebo sa zvýši nad 76,5 % z celkového daňového zaťaženia, príslušný členský štát môže úpravu výšky špecifickej časti spotrebnej dane odložiť do 1. januára druhého roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom táto zmena nastala.
6. Bez ohľadu na článok 8 ods. 1 môžu členské štáty zo základu pre výpočet proporcionálnej spotrebnej dane z cigariet vylúčiť clo.
7. S výhradou odsekov 3, 4, 5 a 6 môžu členské štáty stanoviť minimálnu spotrebnú daň z cigariet.“
N
n.a.
D
D
106/2004
a návrh zákona
106/2004
a návrh zákona
§ 6
ods. 2
§44i ods. 2
§ 6
ods.3
§44 i ods. 2
Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3, § 44f ods. 4 a § 44i ods. 2 sa ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 59 eur/1 000 kusov 23 % z ceny
cigariet.
V období od 1. februára 2011 do 28. februára 2013 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 55,70 eura/1 000 kusov 23% z ceny cigariet
Minimálna sadzba dane z cigariet je 90 eur/1 000 kusov s výnimkou podľa § 44f ods. 5 a § 44i ods. 3.
V období od 1. februára 2011 do 28. februára 2013 je minimálna sadzba dane z cigariet 85 eur/1 000 kusov.
Ú
Ú
Čl. 3 ods.8
8. Článok 17 sa vypúšťa.
n.a.
n.a.
11
Čl. 4
Smernica 2008/118/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:
V článku 46 sa dopĺňa tento odsek:
„3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 32, členské štáty, ktoré nie sú uvedené v článku 2 ods. 2 treťom pododseku smernice 92/79/EHS, pokiaľ ide o cigarety, ktoré sa môžu doviezť na ich územie bez dodatočnej platby spotrebnej dane, môžu uplatňovať od 1. januára 2014 kvantitatívne obmedzenie vo výške najmenej 300 kusov v prípade cigariet dovezených z členského štátu, ktorý v súlade s článkom 2 ods. 2 tretím pododsekom uvedenej smernice uplatňuje nižšie spotrebné dane ako sú dane vyplývajúce z uplatňovania ustanovení článku 2 ods. 2 prvého pododseku.
Členské štáty uvedené v článku 2 ods. 2 treťom pododseku smernice 92/79/EHS, ktoré bez ohľadu na váženú priemernú maloobchodnú predajnú cenu uplatňujú spotrebnú daň minimálne vo výške 77 EUR na 1 000 cigariet, môžu od 1. januára 2014 uplatňovať kvantitatívne obmedzenie vo výške minimálne 300 kusov v prípade cigariet dovezených na ich územie bez dodatočnej platby spotrebnej dane z členského štátu, ktorý v súlade s článkom 2 ods. 2 tretím pododsekom uvedenej smernice uplatňuje nižšiu spotrebnú daň. Členské štáty, ktoré v súlade s prvým a druhým pododsekom tohto odseku uplatňujú kvantitatívne obmedzenie, informujú o tom Komisiu. Môžu vykonávať potrebné kontroly pod podmienkou, že sa týmito kontrolami nenaruší riadne fungovania vnútorného trhu.“
n.a.
n.a.
Čl. 5
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou s účinnosťou od 1. januára 2011, pokiaľ nie je v tejto smernici uvedené inak.
Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
N
106/2004 a návrh zákona
§ 42 ods.1
Príloha
bod 7.
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2010/12/EÚ zo 16. februára 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokiaľ ide o štruktúru a sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/118/ES (Ú.v. EÚ L 50, 27.2. 2010)
Čl. 6
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
Čl. 7
Táto smernica je určená členským štátom.
V Bruseli 16. februára 2010
Za Radu
n.a.
n.a.
12
predsedníčka
E. SALGADO
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou nfraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu (uveďte číslo smernice)
Por. č.
Názov predpisu
1.