DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Zámerom novely zákona je transpozícia smernice Rady 2010/12/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokiaľ ide o štruktúru a sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/118/ES (ďalej len „smernica Rady 2010/12/EÚ“).
Hlavným cieľom smernice Rady 2010/12 /EÚ a návrhu zákona je
-spresnenie definícií jednotlivých tabakových výrobkov z dôvodu ich jednoznačnejšieho zaradenia a následne spravodlivejšieho zdaňovania spotrebnou daňou z tabakových výrobkov,
-nahradenie koncepcie najpredávanejšej cenovej kategórie cigariet koncepciou váženej priemernej ceny cigariet ako referenčnej hodnoty pre minimálnu spotrebnú daň z cigariet v členských štátoch Európskej únie,
-postupné zvýšenie sadzby spotrebnej dane z cigariet do roku 2014, a to na úroveň minimálne 60 % váženej priemernej ceny cigariet, pričom minimálna sadzba spotrebnej dane z cigariet nesmie byť nižšia ako 90 eur/1 000 kusov, aby boli splnené minimálne požiadavky Európskej únie pre zdaňovanie cigariet.
Potreba precíznejších definícií tabakových výrobkov vznikla v súvislosti s výskytom takých druhov tabakových výrobkov na trhu, ktoré často kvôli nejednoznačnosti vymedzenia obsahu pojmu určitého tabakového výrobku požívali výhodu nižšej daňovej sadzby.
Ďalšou zmenou v zákone je nahradenie koncepcie najpredávanejšej cenovej kategórie cigariet koncepciou váženej priemernej ceny cigariet. Koncepcia najpredávanejšej cenovej kategórie cigariet ako referenčná hodnota pre minimálnu spotrebnú daň z cigariet v členských štátoch Európskej únie bola zavedená pred 30 rokmi. Časom však prestala spĺňať svoju funkciu. Často dochádzalo k jej fluktuácii, čo malo za následok to, že príjmy štátu zo spotrebnej dane z cigariet boli ťažšie predvídateľné. Značné rozdiely v uplatňovaní minimálnej spotrebnej dane z cigariet v Európskej únii vznikli na základe toho, že v niektorých členských krajinách bola najpredávanejšia cenová kategória cigariet cenou drahších (prémiových) cigariet a v iných bola zasa cenou najlacnejších cigariet, čím uplatňovanie koncepcie najpredávanejšej cenovej kategórie cigariet prestalo napĺňať ciele vnútorného trhu. Zavedenie a uplatňovanie konceptu váženej priemernej ceny cigariet namiesto konceptu najpredávanejšej cenovej kategórie cigariet za cieľ vytvoriť neutrálne podmienky pre hospodársku súťaž výrobcov cigariet, a zároveň pomôže posilniť ciele ochrany zdravia.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, pričom v roku 2011 sa predpokladá dodatočný príjem do štátneho rozpočtu vo výške 15,9 mil. eur, v roku 2012 vo výške 21,2 mil. eur, v roku 2013 vo výške 42,1 mil. eur a v roku 2014 vo výške 53,9 mil. eur.
Dopady návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, vplyvy na životné prostredie a vplyvy na informatizáciu spoločnosti uvedené v doložke vybraných vplyvov.
Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších
predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
bezpredmetné
Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (ESA 95) v mil. eur
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2011
2012
2013
2014
Príjmy verejnej správy celkom
15,9
21,2
42,1
53,9
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
15,9
21,2
42,1
53,9
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
2.2. Financovanie návrhu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. Z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nemá vplyv na financovanie verejnej správy, z toho dôvodu sa tabuľka financovanie návrhu (tabuľka č. 2) nepredkladá.
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Návrh zákona zvyšuje sadzbu spotrebnej dane z cigariet, tabaku a z cigár a cigariek v dvoch etapách, a to prvá etapa zvýšenia sadzieb s účinnosťou od 1. februára 2011 do 28. februára 2013 a druhá etapa zvýšenia sadzieb s účinnosťou od 1. marca 2013.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
x zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
Spotrebná daň z cigariet sa zvyšuje nasledovne:
-špecifická časť dane sa od 1.2.2011 zvyšuje z 52,44 eura/1 000 kusov na 55,70 eura/1 000 kusov a od. 1.3.2013 sa zvyšuje z 55,70 eura/1 000 kusov na 59 eur/1 000 kusov,
-percentuálna časť dane sa od 1.2.2011 upravuje z 24% z ceny cigariet na 23% z ceny cigariet,
-minimálna sadzba dane sa od 1.2.2011 zvyšuje z 81,32 eura/1 000 kusov na 85 eur/ 1 000 kusov a od 1.3.2013 sa zvyšuje z 85 eur/1 000 kusov na 90 eur/1 000 kusov.
Spotrebná daň z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet sa zvyšuje nasledovne:
-sadzba dane z cigár a cigariek sa od 1.2.2011 zvyšuje zo 69,70 eura/ 1 000 kusov na 72,86 eura/1 000 kusov a od 1.3. 2013 sa zvyšuje zo 72,86 eura/ 1000 kusov na 77,14 eura/ 1000 kusov,
-sadzba dane z tabaku sa od 1.2.2011 zvyšuje zo 64,06 eura/kg na 66,96 eura/kg a od 1.3.2013 sa zvyšuje zo 66,96 eura/kg na 70,90 eura/kg.
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Návrh zákona nepredpokladá zmenu vývoja objemu aktivít, z tohto dôvodu sa tabuľka - predpoklady vývoja objemu aktivít (tabuľka č. 3) nepredkladá.
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Tabuľka č. 4
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Návrh zákona nemá vplyv na výdavkovú časť rozpočtu verejnej správy, z toho dôvodu sa tabuľka vplyvu na rozpočet verejnej správy - výdavková časť (tabuľka č. 5) nepredkladá.
Návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť vo verejnej správe, z toho dôvodu sa tabuľka vplyvov na zamestnanosť (tabuľka č. 6) nepredkladá.
Vplyv na rozpočet verejnej správy ESA 95
Príjmy (v mil. eur)
2011
2012
2013
2014
poznámka
Daňové príjmy (132009)1
15,9
21,2
42,1
53,9
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
15,9
21,2
42,1
53,9
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
s právom Európskej únie
1.Predkladateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie:
v primárnom práve:
-čl. 110 až 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.v. EÚ C 115/47, 9.5.2008),
v sekundárnom práve:
-smernica Rady 92/79/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii daní z cigariet v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 3/zv. 13),
-smernica Rady 92/80/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii daní z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú.v. kap. 3/zv. 13),
-nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 4),
-smernica Rady 95/59/ES z 27. novembra 1995 o iných daniach, ktoré ovplyvňujú spotrebu vyrobeného tabaku, ako je daň z obratu v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 9/zv. 1),
-nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. L 197, 29.7.2009),
-smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (kodifikované znenie), (Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2006),
-smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. L 346, 29.12.2007),
-smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009),
-smernica Rady 2010/12/EÚ zo 16. februára 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokiaľ ide o štruktúru a sadzby spotrebnej dane
z tabakových výrobkov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/118/ES (Ú. v. L 50, 27.2.2010) – legislatívny akt.
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
-rozhodnutie Súdneho dvora (druhá komora) z 5. októbra 2006 vo veci C-140/05, Amalia Valeško proti Zollamt Klagenfurt, rok 2006 (I-10025),
-rozhodnutie Súdneho dvora (prvá komora) z 10. novembra 2005 vo veci C-197/04, Komisia Európskych spoločenstiev proti Spolkovej republike Nemecko, rok 2005 (I-09739).
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice Rady 2010/12/EÚ je stanovená do 1.januára 2011.
b)Lehota určená na predloženie návrhu zákona na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov ešte nie je stanovená.
c)Proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d)Smernica 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES boli prebraté do zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Smernica 2006/79/ES bola prebratá do zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov a do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Smernica 2007/74/ES bola prebratá do zákona č. 378/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Smernica 2008/118/ES bola úplne prebratá do zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, do zákona č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, do zákona č. 104/2004 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, do zákona č. 107/2004 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
Smernica Rady 2010/12/EÚ bola prebratá do zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
B. Osobitná časť
K článku I
K bodom 1, 12 a 14
Ustanovenia sa upravujú v súvislosti s Lisabonskou zmluvou.
K bodu 2
Navrhuje sa spresnenie definície cigár a cigariek z dôvodu spravodlivejšieho zdanenia v tom zmysle, že cigary alebo cigarky, ktoré sa podobajú cigarete, by mali byť na účely spotrebnej dane z tabakových výrobkov považované za cigarety a nie za daňovo výhodnejšie cigary alebo cigarky. Cigarou alebo cigarkou sa rozumie taký tabakový povrazec, ktorý sa v nezmenenom stave fajčiť ako cigara alebo cigarka a zároveň je na základe svojich vlastností a očakávaní spotrebiteľa cigary alebo cigarky určený výlučne na fajčenie ako cigara alebo cigarka a pritom spĺňa aj ďalšie zákonom stanovené náležitosti. Pod očakávaním spotrebiteľa cigár alebo cigariek sa rozumie to, že tabakový povrazec, ktorý sa v zmysle zákona považuje za cigaru alebo cigarku, všetky charakteristické vlastnosti dané cigarám alebo cigarkám, ako napr. charakteristický vzhľad, farbu, vôňu a jej intenzitu a pod.
K bodu 3
Upresňuje sa definícia tabakového zvyšku z dôvodu jeho presnejšieho vymedzenia voči ostatným druhom tabakových výrobkov.
K bodu 4
Upravuje sa šírku rezu tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet.
K bodu 5
Ustanovenie sa upravuje v nadväznosti na novú definíciu cigár a cigariek.
K bodu 6
V záujme spravodlivejšieho zdanenia sa navrhuje spresniť ustanovenie tak, aby tabakový povrazec, ktorý sa v závislosti od svojej dĺžky považuje za dve cigarety alebo viac, bol na účely spotrebnej dane z tabakových výrobkov zdanený ako dve cigarety alebo viac cigariet. Na účely výpočtu dane sa za jeden kus cigarety považuje tabakový povrazec dĺžky do 80 mm vrátane, následne každých ďalších 30 mm dĺžky tabakového povrazca sa bude považovať za ďalší kus cigarety.
K bodom 7 a 11
Definícia najpredávanejšej cenovej kategórie cigariet sa nahrádza definíciou váženej priemernej ceny cigariet. Uvedenou zmenou sa vytvárajú neutrálne podmienky pre hospodársku súťaž výrobcov, čím sa zníži miera rozdelenia trhu s tabakovými výrobkami a zároveň sa posilnia ciele ochrany zdravia. V dôsledku tejto zmeny je potrebné legislatívno-technicky upraviť dotknuté ustanovenia zákona. Súčasne sa upresňuje vedenie evidencie Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky za účelom oznamovania váženej priemernej ceny cigariet Ministerstvu financií Slovenskej republiky. Vážená priemerná cena cigariet sa bude sledovať na mesačnej báze na podklade údajov zasielaných prevádzkovateľom daňového skladu, oprávneným príjemcom a dovozcom cigariet Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky
prostredníctvom colných úradov. Tieto údaje bude Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky mesačne elektronicky zasielať Ministerstvu financií Slovenskej republiky. Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky na základe uvedenej mesačnej evidencie údajov oznámi Ministerstvu financií Slovenskej republiky váženú priemernú cenu a zverejní ju na svojom webovom sídle. Údaj o váženej priemernej cene cigariet sa použije ako základ dane pri výpočte dane u cigariet, ktoré nie označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na daňové územie.
K bodu 8
V súvislosti s postupným zvýšením sadzby spotrebnej dane z cigariet do roku 2014 z dôvodu potreby splnenia minimálnych kritérií Európskej únie pre zdaňovanie cigariet sa navrhuje upraviť sadzba dane z cigariet v dvoch etapách, a to prvá etapa zvýšenia sadzby spotrebnej dane z cigariet s účinnosťou od 1. februára 2011 do 28. februára 2013 a druhá etapa zvýšenia sadzby spotrebnej dane z cigariet s účinnosťou od 1. marca 2013. Vzhľadom na postupné zvyšovanie sadzby spotrebnej dane z cigariet je potrebné obdobne upraviť aj sadzby spotrebnej dane u iných tabakových výrobkov, a to z dôvodu podpory ochrany verejného zdravia.
K bodu 9
Ustanovenie sa upravuje na základe podnetu z aplikačnej praxe.
K bodu 10
Vzhľadom na ustanovenie váženej priemernej ceny cigariet v zákone, je potrebné upraviť spôsob jej zisťovania, a to na základe mesačných údajov o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu v členení podľa obchodného názvu cigariet, ceny cigariet a podľa počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení zasielaných prevádzkovateľom daňového skladu, oprávneným príjemcom a dovozcom cigariet Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky prostredníctvom colného úradu.
K bodu 13
Upravujú sa prechodné ustanovenia v nadväznosti na navrhované zmeny v zákone.
K bodu 15
Vzhľadom na prijatie smernice Rady 2010/12/EÚ sa upravuje príloha č. 1 zoznam preberaných smerníc.
K článku II
Účinnosť zákona sa navrhuje dňom 1. januára 2011 okrem bodu 8, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2011.
Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky dňa 22. septembra 2010.
Iveta Radičová, v.r.
predsedníčka vlády Slovenskej republiky
Ivan Mikloš, v.r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky