VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV – 35321/2010
Národnej rady Slovenskej republiky
97
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, september 2010