Doložka zlučiteľnosti
návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu:poslankyne NR SR Viera Tomanová, Jana Vaľová a poslanec NR SR Branislav Ondruš
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o poskytovaní jednorazového príspevku k dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) – nie je upravená v primárnom práve Európskych spoločenstiev,
- nie je upravená v sekundárnom práve Európskych spoločenstiev,
b) - nie je upravená v primárnom práve Európskej únie,
- nie je upravená v sekundárnom práve Európskej únie,
c) - nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.