Doložka vplyvov
I.Odhad vplyvov na verejné financie
V doložke posudzované vplyvy spojené s poskytovaním jednorazového príspevku k dôchodku.
I.I. Odhad vplyvov na štátny rozpočet
Navrhovaný zákon priamy dopad na štátny rozpočet. Predpokladané vstupné dáta pre kvantifikáciu výdavkov a samotné výdavky rozpočtovej kapitoly MPSVR SR uvedené v nasledujúcej tabuľke:
rok
2011
2012
2013
2014
2015
výška ŽM (v euro)
185,38
192,59
201,26
210,11
218,51
výška paušálu (v euro)
70
105,93
140,89
178,60
218,51
výška paušálu ako % ŽM
38
55
70
85
100
počet dotknutých osôb v tis.
1 301
1 314
1 327
1 341
1 355
výdavky (v mil. euro)
91,1
139,2
187,0
239,5
296,1
poštovné (v mil. euro)
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
výdavky spolu (v mil. euro)
92,0
140,1
187,9
240,4
297,0
Jednorazový príspevok k dôchodku je náhradou vianočného príspevku dôchodcom, pre ktorý bolo v rámci programu 07CO7 zabezpečené finančné krytie pre rok 2011 v sume 68,5 mil. euro. Pre poskytovanie jednorazového príspevku k dôchodku bude preto pre rok 2011 nevyhnutné zabezpečiť v štátnom rozpočte dodatočné finančné krytie v sume 23,5 mil. euro a počnúc rokom 2012 úplné krytie tohto príspevku.
Pre tzv. silové rezorty predpokladané počty poberateľov jednorazového príplatku k dôchodku nasledujúce:
rezort
Počet
Ministerstvo vnútra SR (policajti, hasiči, záchranári)
6 912
Železničná polícia MV SR
104
Slovenská informačná služba
126
Národný bezpečnostný úrad SR
4
Zbor väzenskej a justičnej stráže – MS SR
1 735
Colné riaditeľstvo – MF SR
199
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia – MO SR
6 452
S P O L U
15 532
Predpokladané výdavky pre rok 2011 sú uvedené v nasledovnej tabuľke:
Rezort
výdavky (v euro)
Ministerstvo vnútra SR (policajti, hasiči, záchranári)
483 840
Železničná polícia MV SR
7 280
Slovenská informačná služba
8 820
Národný bezpečnostný úrad SR
280
Zbor väzenskej a justičnej stráže – MS SR
121 450
Colné riaditeľstvo – MF SR
13 930
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia – MO SR
451 640
S P O L U
1 087 240
Sumárne výdavky tzv. silových rezortov pre obdobie rokov 2011 až 2015 sú uvedené v nasledovnej tabuľke:
rok
2011
2012
2013
2014
2015
výdavky (v mil. euro)
1,1
1,6
2,2
2,8
3,4
I.II. Odhad vplyvov na rozpočet Sociálnej poisťovne
Navrhovaný zákon nemá vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne.
II.Odhad vplyvov na obyvateľstvo, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
Navrhovaný zákon má pozitívny vplyv na zvýšenie celoročných príjmov dôchodcov.
III.Odhad vplyvov na životné prostredie
Navrhovaný zákon nemá vplyv na životné prostredie.
IV.Odhad vplyvov na zamestnanosť
Navrhovaný zákon nemá vplyv na zamestnanosť v Slovenskej republike.
V.Odhad vplyvov na podnikateľské prostredie
Navrhovaný zákon nemá vplyv na podnikateľské prostredie v Slovenskej republike.
VI.Odhad vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Navrhovaný zákon nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti v Slovenskej republike.