Predkladacia správa
Účelom návrhu zákona o poskytovaní jednorazového príspevku k dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zmena doterajšieho právneho inštitútu vianočného príspevku, o konkrétnej sume rozhodovala každoročne vláda svojím nariadením, na právny inštitút jednorazového príspevku k dôchodku, suma ktorého je na jednotlivé roky počnúc od roku 2011 určená priamo zákonom.
Návrh zákona upravuje poskytovanie jednorazového príspevku k dôchodkom vyplácaným Sociálnou poisťovňou, a rovnako k dôchodkom vyplácaným orgánmi sociálneho zabezpečenia silových rezortov. Poskytovanie jednorazového príspevku sa navrhuje v jednotnej sume, ktorá sa v ďalších rokoch navrhuje zvyšovať do 100 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Navrhuje sa teda, aby suma jednorazového príspevku k dôchodku už nebola závislá od sumy dôchodku alebo úhrnu dôchodkov, ako je tomu pri súčasnom vianočnom príspevku.
Jednorazový príspevok k dôchodku bude štátnou sociálnou dávkou nezávislou od príjmu dôchodcu.
Zároveň sa navrhuje novelizovať zákon o životnom minime, za účelom nepovažovania jednorazového príspevku k dôchodku za príjem na účely určenia súm životného minima.
Výdavky spojené s poskytovaním jednorazového príspevku k dôchodku sa navrhujú financovať z prostriedkov štátneho rozpočtu. Kvantifikácia výdavkov štátneho rozpočtu je uvedená v doložke.