Dôvodová správa  
A. Všeobecná časť  
Podstatou návrhu zákona je zmena doterajšieho vianočného príspevku,  
zavedeného v novembri 2006, na jednorazový príspevok k dôchodku.  
Predloženým návrhom zákona sa navrhuje  
-
-
upraviť poskytovanie jednorazového príspevku k dôchodkom vyplácaným  
Sociálnou poisťovňou,  
upraviť poskytovanie  
jednorazového príspevku k výsluhovému dôchodku  
vyplácanému orgánmi sociálneho zabezpečenia silových rezortov, a to tomu  
poberateľovi výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek ustanovený  
všeobecnými predpismi o sociálnom poistení, poberateľovi invalidného  
výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého  
výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku,  
-
upraviť poskytovanie jednorazového príspevku k dôchodkom, priznaným podľa  
všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, ktoré vyplácajú orgány  
sociálneho zabezpečenia silových rezortov,  
-
-
ustanoviť charakter jednorazového príspevku k dôchodku ako sociálnej dávky,  
novelizovať zákon o sociálnom poistení a zákon o sociálnom zabezpečení  
policajtov a vojakov z dôvodu úpravy financovania výdavkov súvisiacich  
s poskytovaním jednorazového príspevku k dôchodku zo štátneho rozpočtu,  
novelizovať zákon o životnom minime z dôvodu nezapočítavania jednorazového  
príspevku k dôchodku do príjmov na účely určenia súm životného minima.  
-
1
B. Osobitná časť  
K Čl. I  
K § 1  
Navrhuje sa právna úprava poskytovania jednorazového príspevku k dôchodku, s  
charakterom sociálnej dávky.  
K § 2  
Vymedzuje sa okruh oprávnených osôb, a to poberateľa dôchodku, ktorému  
dôchodok vypláca Sociálna poisťovňa, poberateľa dôchodku, ktorý vypláca orgán  
sociálneho zabezpečenia silových rezortov, poberateľa výsluhového dôchodku, ktorý  
dovŕšil dôchodkový vek podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ako aj  
poberateľa invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku,  
vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku.  
Navrhuje, aby jednorazový príspevok k dôchodku bol vyplácaný v decembri  
príslušného kalendárneho roka, súčasne sa navrhuje úprava právneho režimu jeho  
vyplácania v závislosti odo dňa priznania dôchodku. Vzhľadom na charakter  
jednorazového príspevku k dôchodku sa navrhuje, aby sa nezlučoval s dôchodkom,  
s ktorým sa vypláca a pri súbehu nárokov na dva dôchodky, aby sa vyplatil len jeden  
príspevok.  
K § 3  
Jednorazový príspevok k dôchodku sa v rokoch 2011 až 2015 sa navrhuje  
postupne zvyšovať sumu jednorazového príspevku k dôchodku v závislosti od možnosti  
štátneho rozpočtu v jednotlivých rokoch , a to v sume od 38 % životného minima v roku  
2011 až do sumy 100 % životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v roku 2015  
a v ďalších rokoch poskytovať príspevok v tejto sume.  
K § 4  
2
Financovanie jednorazového príspevku k dôchodku sa navrhuje prostredníctvom  
kapitol štátneho rozpočtu príslušných rezortov.  
K § 5  
Navrhuje sa zrušenie zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým  
poberateľom dôchodku, ako aj nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorými sa  
ustanovovali sumy vianočného príspevku, pretože tento druh štátnej sociálnej dávky bude  
podľa návrhu nahradený jednorazovým príspevkom k dôchodku.  
K Čl. II  
Navrhuje sa doplnenie zákona o sociálnom poistení tak, aby výdavky súvisiace s  
poskytovaním jednorazového príspevku k dôchodku, vyplácaného Sociálnou poisťovňou,  
boli financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.  
K Čl. III  
Navrhuje sa doplnenie zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov tak,  
aby výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazového príspevku k dôchodku,  
vyplácaného orgánmi sociálneho zabezpečenia silových rezortov, boli financované  
z prostriedkov štátneho rozpočtu.  
K Čl. IV  
Navrhuje sa doplnenie zákona o životnom minime tak, aby jednorazový príspevok  
k dôchodku bol príjmom, ktorý sa nezapočítava do príjmov na účely určenia súm  
životného minima.  
K Čl. V  
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti zákona 1. januára 2011.  
3