1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
V. volebné obdobie
N á v r h
Zákon
z.......................2010
o poskytovaní jednorazového príspevku k dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje poskytovanie jednorazového príspevku k dôchodku (ďalej len „príspevok“) ako sociálnej dávky.
§ 2
Oprávnená osoba
(1) Poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu1) , ktorý nárok na výplatu tohto dôchodku v máji kalendárneho roka, Sociálna poisťovňa vyplatí príspevok.
(2) Poberateľovi výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení 1), invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku, sirotského výsluhového dôchodku, starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu2), ktorý nárok na výplatu tohto dôchodku v máji kalendárneho roka, útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len "úrad") vyplatí príspevok.
2
(3) Príspevok sa vyplatí poberateľovi dôchodku podľa odsekov 1 a 2 v deň splatnosti tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka, ak nárok na výplatu dôchodku vznikol pred 1. decembrom kalendárneho roka. Ak nárok na výplatu dôchodku vznikol alebo jeho výplata bola uvoľnená od 1. decembra do 31. decembra kalendárneho roka, príspevok sa poberateľovi dôchodku podľa odsekov 1 a 2 vyplatí v deň prvej splátky tohto dôchodku splatnej po jeho priznaní alebo uvoľnení jeho výplaty.
(4) Ak poberateľovi dôchodku uvedenému v odsekoch 1 a 2 vypláca dôchodok súčasne Sociálna poisťovňa a úrad, príspevok sa vyplatí k dôchodku, ktorý je vyšší.
(5) Pri súbehu nárokov na dva dôchodky alebo na viac dôchodkov sa vyplatí len jeden príspevok. Príspevok sa nezlučuje s vyplácaným dôchodkom.
(6) Na poukazovanie príspevku sa vzťahuje osobitný predpis. 3)
§3
Suma príspevku
Príspevok sa poskytne
a)v roku 2011 v sume 38 % životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu4) platného k 1. decembru,
b)v roku 2012 v sume 55 % životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu4) platného k 1. decembru,
c) v roku 2013 v sume 70 % životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu4) platného k 1. decembru,
d) v roku 2014 v sume 85 % životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu4) platného k 1. decembru,
e)po roku 2014 v sume 100 % životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu4) platného k 1. decembru.
§ 4
Financovanie
Finančné prostriedky na úhradu výdavkov na príspevok a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou poskytne štát na osobitný účet platiteľa dôchodku prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
§ 5
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa:
3
1.zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z. a zákona č. 463/2008 Z. z.,
2.nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 489/2007 Z. z. o sumách vianočného príspevku v roku 2007,
3.nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 413/2008 Z. z. o sumách vianočného príspevku v roku 2008,
4.nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 409/2009 Z. z. o sumách vianočného príspevku v roku 2009.
1)Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
2)Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)§ 117 a 275 zákona č. 461/2003 Z. z., §100 zákona č. 328/2002 Z. z.
4) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z .z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009, zákona č. 52/2010 Z. z. a zákona č. 151/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 285 odsek 1 písmeno n) znie:
„n) jednorazový príspevok k dôchodku podľa osobitného predpisu113c) a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 113c znie:
„113c) Zákon č. ...../ 2010 Z. z. o poskytovaní jednorazového príspevku k dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. V § 285 odsek 2 znie:
4
„(2) Finančné prostriedky na úhradu výdavkov na dávky a výdavkov spojených s ich výplatou uvedené v odseku 1 sa poukazujú prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu ministerstva.“.
Čl. III
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z. a zákona č. 285/2009 sa mení a dopĺňa takto:
V § 94 ods. 1 sa písmeno c) sa dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:
„11. jednorazový príspevok k dôchodku podľa osobitného predpisu39c) a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39c znie:
„39c) Zákon č. ...../ 2010 Z. z. o poskytovaní jednorazového príspevku k dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2004 Z. z., zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 415/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 291/2007 Z. z., zákona č. 225/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z. a zákona č. 252/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) jednorazový príspevok k dôchodku podľa osobitného predpisu.16)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
16) Zákon č. ..../2010 Z. z. o poskytovaní jednorazového príspevku k dôchodku a o zmene a doplnení doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
5