Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov sa predkladá ako iniciatívny materiál.
Predkladaným návrhom zákona sa navrhuje predĺžiť obdobie, počas ktorého môžu podnikatelia používať elektronické registračné pokladnice podľa predpisu platného pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a aby podnikatelia, ktorým vznikne po 30. decembri 2010 povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu, používali len elektronické registračné pokladnice spĺňajúce požiadavky ustanovené zákonom č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. V záujme zrovnoprávnenia zahraničných podnikateľov s domácimi podnikateľmi sa navrhuje uložiť povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu aj zahraničným podnikateľom. Zároveň sa navrhuje upraviť povinné údaje uvádzané na doklade vyhotovenom elektronickou registračnou pokladnicou pri úhrade faktúry a pri vyhotovovaní dokladu označeného slovami „VKLAD“.
V súvislosti s navrhovanou zmenou zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sa navrhuje novelizovať zákon SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, a to ustanovenie vzťahujúce sa na postup colných orgánov pri ukladaní pokút za nesplnenie povinností súvisiacich s používaním elektronickej registračnej pokladnice. Zároveň sa návrhom zákona novelizujú niektoré ustanovenia, ktorých úpravu si vyžiadala prax.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Prijatie tohto návrhu zákona a jeho aplikácia v praxi si nevyžaduje výdavky zo štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov.
Návrh zákona nebude mať dopad na environmentálnu oblasť.
Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívny prínos pre podnikateľské subjekty, ktoré majú povinnosť používať na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, nakoľko v súčasnosti nemusia investovať finančné prostriedky do úpravy pokladníc alebo kúpy nových pokladníc; táto povinnosť sa oddiali o dva roky a zároveň sa trh lepšie pripraví na túto skutočnosť. Návrh zákona bude mať dopad pre hospodárenie určitej skupiny podnikateľskej sféry (výrobcov, dovozcov, distribútorov elektronických registračných pokladníc a servisných organizácií) z dôvodu, že tieto subjekty s prihliadnutím na pôvodný termín povinnosti
2
používania elektronickej registračnej pokladnice spĺňajúcej požiadavky zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (od 1. januára 2011) vynaložili finančné prostriedky na prípravu a zabezpečenie úpravy v súčasnosti používaných elektronických registračných pokladníc na nové technické podmienky, resp. ich výmenu, ako aj na prípravu na vykonávanie opráv a údržby týchto pokladníc. Navrhovaným zákonom sa návratnosť vynaložených prostriedkov uvedených subjektov predĺži.
3
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: 09. 09. 2010 – 10. 09. 2010.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
4
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
Ministerstvo financií SR
- sekcia informatizácie spoločnosti súhlasí s predloženou doložkou vplyvov bez pripomienok
- sekcia rozpočtovej politiky – súhlasí s predloženou doložkou vplyvov bez pripomienok
Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR
Súhlasí s predloženou doložkou vplyvov s odporúčaním doplniť v bode 3.3. predpokladané náklady pre podnikateľov v súvislosti s úpravou elektronických registračných pokladníc.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Súhlasí s predloženou doložkou vplyvov bez pripomienok
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR
Súhlasí s predloženou doložkou vplyvov bez pripomienok
5
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Návrhom zákona budú ovplyvnené podnikateľské subjekty, ktoré majú povinnosť na evidenciu tržieb používať elektronickú registračnú pokladnicu (ide cca o 121 tis. subjektov) a tiež podnikateľské subjekty (výrobcovia v počte 15, dovozcovia a distribútori elektronických registračných pokladníc - počet týchto subjektov nie je možné odhadnúť, ako aj servisné organizácie vykonávajúce opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc v počte 667).
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Návrh zákona bude mať pozitívny prínos pre podnikateľské subjekty, ktoré majú povinnosť na evidenciu tržieb používať elektronickú registračnú pokladnicu nakoľko v súčasnosti nemusia investovať finančné prostriedky do úpravy súčasných pokladníc alebo kúpy nových pokladníc, ale táto povinnosť sa oddiali o dva roky a zároveň sa trh lepšie pripraví na túto skutočnosť.
Negatívny vplyv návrh zákona prinesie niektorým podnikateľským subjektom (výrobcom, dovozcom, distribútorom elektronických registračných pokladníc a servisným organizáciám), ktoré s prihliadnutím na pôvodný termín povinnosti úpravy, resp. výmeny pokladníc vynaložili finančné prostriedky, ktorých návratnosť sa predkladaným návrhom zákona predĺži. Výšku týchto nákladov nie je možné odhadnúť.
V súvislosti s úpravou § 8 ods. 2, podľa ktorého sa upravujú údaje na pokladničnom doklade pri úhrade faktúry, bude mať návrh zákona negatívny vplyv na tých podnikateľov, ktorí používajú elektronické registračné pokladnice spĺňajúce požiadavky zákona č. 289/2008 Z. Z. v znení neskorších predpisov a prijímajú tržby za úhradu faktúry, resp. jej časti z dôvodu, že bude potrebné elektronické registračné pokladnice nastaviť na takýto režim.
3.3. Aká je predpokladaná výška
Výšku administratívnych nákladov nie je možné odhadnúť.
6
administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Predĺženie obdobia, počas ktorého môžu podnikatelia používať elektronické registračné pokladnice podľa predpisu platného pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 289/2008 Z. z. môže spôsobiť nedostatočné zásobenie trhu pokladnicami spĺňajúcimi požiadavky predpisu platného pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 289/2008 Z. z. a náhradnými dielmi k týmto pokladniciam.
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Nepredpokladajú sa.
7
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu právneho predpisu nie je v práve Európskej únie upravená, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
8
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa zaviesť povinnosť používania elektronickej registračnej pokladnice aj podnikateľom s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak predávajú tovar alebo poskytujú služby na Slovenskej republiky. Predmetná úprava sa navrhuje v záujme zrovnoprávnenia slovenských podnikateľských subjektov so zahraničnými podnikateľskými subjektmi, ktoré predávajú tovar alebo poskytujú služby na území Slovenskej republiky.
K bodu 2
Na elektronickej registračnej pokladnici sa evidujú aj tržby prijaté pri úhrade faktúry alebo jej časti. Nadväzne na túto skutočnosť sa v ustanovení navrhujú údaje, ktoré nesmie takýto pokladničný doklad obsahovať. Ak podnikateľ na dodanie tovaru alebo služby vystaví faktúru, v takomto prípade doklad z elektronickej registračnej pokladnice o zaplatení faktúry nebude obsahovať údaje o dani z pridanej hodnoty. Z takéhoto dokladu však musí byť zrejmé, o úhradu ktorej faktúry ide (napr. na pokladničnom doklade sa uvedie číslo faktúry). Pokladničný doklad nebude obsahovať ani na faktúre rozpísané jednotlivé tovarové položky, resp. služby, ale len celkovú sumu určenú na zaplatenie.
Zároveň sa v ustanovení spresňujú povinné údaje pri vyhotovovaní dokladu označeného slovami „VKLAD“.
K bodu 3
V ustanovení sa navrhuje možnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa doterajšieho predpisu - vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov do 31. decembra 2012 z dôvodu, aby podnikatelia, ktorí majú povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu mali väčší časový priestor na zaobstaranie elektronických registračných pokladníc spĺňajúcich požiadavky zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako aj z dôvodu, aby krátko po tom, ako museli investovať do zmien elektronických registračných pokladníc pri prechode zo slovenskej meny na menu euro, nemuseli vynakladať ďalšie finančné náklady na úpravu týchto pokladníc, resp. kúpu nových pokladníc.
K bodu 4
Zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sa navrhuje doplniť o nové prechodné ustanovenie, podľa ktorého podnikatelia ktorým vznikne po 30. decembri 2010 povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát, používali len elektronické registračné pokladnice spĺňajúce požiadavky ustanovené zákonom č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9
Takýto postup bude pre podnikateľov, ktorí začnú po 30. decembri 2010 používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát efektívnejší a umožní plynulejší prechod na nové elektronické registračné pokladnice.
K čl. II
K bodu 1
Nadväzne na zmenu § 1 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. (čl. I) sa navrhuje do platného znenia predmetného ustanovenia doplniť možnosť, aby správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad mohol zabezpečiť tovar podnikateľovi s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak tento predáva tovar a nemá na predajnom mieste elektronickú registračnú pokladnicu.
K bodu 2
V ustanovení sa spresňuje výkon daňovej kontroly s ohľadom na príslušnosť správcu dane a zamestnancov, ktorí budú daňovú kontrolu vykonávať. Nadväzne na § 1a písm. j) súčasne platného zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov daňovú kontrolu môže vykonávať zamestnanec správcu dane, ktorého zamestnávateľom je
1. daňové riaditeľstvo,
2. colný úrad alebo colné riaditeľstvo alebo
3. obec.
V súčasnosti dochádza k rozdielnym výkladom pri výkone daňovej kontroly vykonávanej daňovým úradom alebo colným úradom, okrem správcu dane, ktorým je obec. Z dôvodu jednoznačnosti a aby nedochádzalo k rozdielnym interpretáciám navrhuje sa úprava § 15 ods. 1 v tom smere, aby daňovú kontrolu na základe poverenia miestne príslušného správcu dane mohol vykonať ktorýkoľvek zamestnanec správcu dane (zamestnanec s pravidelným miestom výkonu štátnej služby u miestne príslušného správcu dane alebo zamestnanec s pravidelným miestom výkonu štátnej služby u iného správcu dane), pričom dokumentácia súvisiaca s daňovou kontrolou bude vyhotovená v mene správcu dane, ktorý je miestne príslušným správcom dane pre kontrolovaný daňový subjekt. Spôsob zabezpečenia tohto postupu je plne v kompetencii Daňového riaditeľstva SR, ktoré podľa zákona č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov zodpovedá za činnosť daňových úradov. Rovnaký postup sa môže uplatniť aj pri colných orgánoch.
K bodu 3
Vzhľadom na to, že informácie o daňovom subjekte (predbežné opatrenie, záložné právo, rozhodnutia v daňovom exekučnom konaní) sa predkladajú správe katastru nehnuteľností, je nevyhnutné prelomiť daňové tajomstvo voči tomuto orgánu.
K bodu 4
Vzhľadom na to, že správca dane každý rok k 31. decembru aktualizuje stav daňových nedoplatkov a zasiela ho daňovému subjektu, navrhuje sa z dôvodu jednoznačnosti doplniť, aby daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo tiež zverejňovalo príslušný zoznam daňových dlžníkov aktualizovaný k 31. decembru predchádzajúceho roka.
10
K bodu 5
Zmena ustanovenia sa navrhuje z dôvodu, že informácie od poisťovní a od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny správcovi dane potrebné nie len v daňovom konaní ale na účely správy daní (napr. pri registrácii alebo pri daňovej kontrole).
K bodu 6
Z dôvodu, že daňové nedoplatky podľa súčasne platného zákona o správe daní a poplatkov správca dane (DÚ a CÚ) postupuje osobe so 100-% majetkovou účasťou, je potrebné v tomto ustanovení doplniť povinnosť v elektronickej forme poskytovať informácie o stave ich vymáhania nielen daňovému riaditeľstvu ale aj colnému riaditeľstvu.
K bodu 7
Podľa platného zákona o správe daní a poplatkov pri ukladaní pokuty sa uplatňuje základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v deň doručenia rozhodnutia. Rovnako je ustanovené, že ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie, uplatní sa základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v deň podania dodatočného daňového priznania. Z dôvodu, že trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky je nízky (3 %), a teda je pre daňové subjekty výhodnejší ako bankový úrok z pôžičky, jednoznačne sa ustanovilo, že ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10%, pri výpočte pokuty sa namiesto trojnásobku Európskej centrálnej banky použije 10%. Touto novelou sa navrhuje, že v prípade podania dodatočného daňového priznania správca dane uloží daňovému subjektu pokutu v polovičnej výške, teda vo výške 5 %.
K bodu 8 a 9
Nadväzne na úpravu § 8 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sa navrhuje upraviť pokuty, ak predmetné doklady nebudú spĺňať ustanovené náležitosti.
K bodu 10
Nadväzne na možnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa doterajšieho predpisu - vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov do 31. decembra 2012, je potrebné upraviť ustanovenie upravujúce ukladanie pokút pre colné úrady.
K bodu 11
Nadväzne na zmenu znenia § 15 ods. 1 sa vkladá prechodné ustanovenie, na základe ktorého sa pri daňovej kontrole bude zabezpečovať jednotná aplikácia a výklad predmetného ustanovenia.
K čl. III
Účinnosť zákona sa navrhuje od 30. decembra 2010.
11
Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 22. septembra 2010
Iveta Radičová, v. r.
predsedníčka vlády Slovenskej republiky
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky