NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
100
VLÁDNY NÁVRH
Z Á K O N
z . . . . . . . . . . . 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 504/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „prostredníctvom stálej prevádzkarne2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
2.V § 8 odsek 2 znie:
„(2) Pokladničný doklad, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti, nesmie obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. g), h) a j) l). Doklad podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) c) a e) o) a doklad podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu označený slovom „VKLAD“ obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) c), e), f) a i) a sumu vkladu podľa § 3 ods. 3.“.
3. V § 18 sa slová „31. decembra 2010“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2012“.
2
4. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Prechodné ustanovenie k úpravám
účinným od 30. decembra 2010
Ustanovenie § 18 v znení účinnom od 30. decembra 2010 sa nevzťahuje na podnikateľa, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát po 30. decembri 2010.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 367/1999 Z. z., zákona č. 240/2000 Z. z., zákona č. 493/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 233/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 114/2003 Z. z., zákona č. 609/2003 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 679/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 289/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 14c ods. 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad 3 ods. 13), môže zabezpečiť tovar podnikateľovi s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky,4aa) ktorý predáva tovar a nemá na predajnom mieste pokladnicu podľa osobitného predpisu.4aa)“.
2.V § 15 ods. 1 prvá veta znie: „Daňovou kontrolou sa zisťuje alebo preveruje základ dane alebo iné skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo vznik daňovej povinnosti, a to u daňového subjektu alebo na mieste, kde to účel kontroly vyžaduje; pri správe daní vykonávanej daňovým úradom alebo colným úradom daňovú kontrolu vykonáva zamestnanec správcu dane na základe poverenia miestne príslušného správcu dane.“.
3.V § 23 sa odsek 5 dopĺňa písmenom zi), ktoré znie:
„zi) správe katastra nehnuteľností na účely podľa osobitného predpisu.8nc)“.
3
Poznámka pod čiarou k odkazu 8nc znie:
8nc) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
4.V § 23b ods. 2 text za bodkočiarkou znie: „v druhom polroku bežného roka zverejní daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo aktuálny zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka.“.
5.V § 32 ods. 12 sa slová „vo veciach daňového konania“ nahrádzajú slovami „na účely správy daní“.
6.V § 32 ods. 16 sa za slová „daňovému riaditeľstvu“ vkladajú slová „a colnému riaditeľstvu“.
7.V § 35 ods. 2 posledná veta znie: „Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10%, pri výpočte pokuty sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije sadzba 10%.“.
8.V § 35 ods. 8 písm. b) druhom bode sa za slovo „doklad“ vkladajú čiarka a slovo „doklad“.
9.V poznámke pod čiarou k odkazu 11cc sa za slová „ods. 1“ vkladajú slová „a 2“.
10.V § 110j ods. 1 sa slová „31. decembra 2010“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2012“.
11.Za § 110j sa vkladá § 110k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠110k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. decembra 2010
Ustanovenie § 15 ods. 1 prvej vety sa uplatní aj na daňovú kontrolu neukončenú do 30. decembra 2010.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2010.