1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov
s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA RADY 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje
Smernica EÚ
SMERNICA RADY 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr
spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov ( ďalej len “návrh zákona”)
Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov (ďalej len “107/2004”)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 3 ods.1
1. Spotrebná daň, ktorou členské štáty zaťažia pivo, sa pevne stanoví
buď:
— vzhľadom na počet hektolitrov/stupeň Plato,
alebo
— vzhľadom na počet hektolitrov/percento skutočného obsahu etanolu v objeme finálneho produktu.
N
107/2004 a návrh zákona
§ 7 ods. 1
písm. a)
Sadzba dane sa ustanovuje takto:základná sadzba dane 2,45 eura/stupeň Plato/hl,
Ú
Čl. 4 ods.1
1. Členské štáty môžu uplatňovať zredukované daňové sadzby,
ktoré môžu byť diferencované podľa ročnej produkcie príslušných pivovarov, a to na pivo vyrábané v nezávislých malých pivovaroch v rámci nasledujúcich limitov:
— zredukované sadzby sa nesmú uplatňovať na podniky vyrábajúce viac ako 200 000 hl piva ročne,
— zredukované sadzby ktoré by mohli klesnúť pod hodnotu
minimálnej sadzby, nesmú byť viac ako 50 % pod hodnotu
štandardnej národnej sadzby spotrebnej dane.
N
107/2004 a návrh zákona
§ 7 ods. 1
písm. b)
Sadzba dane sa ustanovuje takto:znížená sadzba dane 1, 82 eura/stupeň Plato/hl.
Ú
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné
ho prebrať)
2
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov
s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA RADY 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje
Smernica EÚ
SMERNICA RADY 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb
spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov ( ďalej len “návrh zákona”)
Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov (ďalej len “107/2004”)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 6
Od 1. januára 1993 je minimálna sadzba spotrebnej dane na pivo
stanovená na:
— 0,748 ECU na hl/stupeň plató alebo
— 1,87 ECU na hl/stupeň alkoholu
hotového výrobku.
N
107/2004 a návrh zákona
§ 7 ods. 1
pís.a)
Sadzba dane sa ustanovuje takto:základná sadzba dane 2,45 eura/stupeň Plato/hl,
Ú
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
3
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov
s právom Európskej únie
Názov smernice:
Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS
Smernica EÚ
Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní
a o zrušení smernice 92/12/EHS
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov ( ďalej len “návrh zákona”)
Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov (ďalej len “107/2004”)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 4
bod.3
Na účely tejto smernice, ako aj na účely jej vykonávacích ustanovení sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
„Spoločenstvo“ a „územie Spoločenstva“ sú územia členských štátov tak, ako sú vymedzené v bode 2;
N
107/2004 a návrh zákona
§ 2 ods.1 písm. b)
Na účely tohto zákona sa rozumie
územím Európskej únie (ďalej len „únia“) územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melila a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, územia Guadalope, Francúzska Guayana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý Martin, územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1aa
Ú
Čl.5 ods.1 ods.2
ods.3
1. Táto smernica a smernice uvedené v článku 1 sa uplatňujú na územie Spoločenstva.
2. Táto smernica a smernice uvedené v článku 1 sa neuplatňujú na tieto územia, ktoré tvoria súčasť colného územia Spoločenstva:
a) Kanárske ostrovy;
b) francúzske zámorské departementy;
c) Alandy;
d) Normandské ostrovy.
3. Táto smernica a smernice uvedené v článku 1 sa neuplatňujú na územia patriace do pôsobnosti článku 299 ods. 4 zmluvy, ani na tieto ďalšie územia, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva:
a) ostrov Helgoland;
N
107/2004 a návrh zákona
§ 2 ods.1 písm. b)
Na účely tohto zákona sa rozumie
územím Európskej únie (ďalej len „únia“) územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melila a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, územia Guadalope, Francúzska Guayana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý Martin, územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1aa
Ú
4
b) územie Büsingen;
c) Ceuta;
d) Melilla;
e) Livigno;
f) Campione d'Italia;
g) talianske vody jazera Lugano.
4.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu (uveďte číslo smernice)
Por. č.
Názov predpisu
1.