DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, pričom v roku 2011 sa predpokladá dodatočný príjem do štátneho rozpočtu vo výške 14,9 mil. eur, v roku 2012 vo výške 25,5 mil. eur, v roku 2013 vo výške 26,0 mil. eur a v roku 2014 vo výške 26,6 mil. eur.
Dopady návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, vplyvy na životné prostredie a vplyvy na informatizáciu spoločnosti uvedené v doložke vybraných vplyvov.
Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: 09.09.2010 – 10.09.2010
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Ministerstvo financií SR
Sekcia informatizácie spoločnosti súhlasí s predkladateľom, že predmetný materiál nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Sekcia rozpočtovej politiky súhlasí s predloženými vplyvmi na rozpočet verejnej správy.
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR súhlasia s predloženou doložkou vybraných vplyvov bez pripomienok.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje k doložke vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy pripravenou k predloženému návrhu zákona nasledovné pripomienky:
1.V sumárnej časti doložky vybraných vplyvov neuvádzať vplyvy po jednotlivých kategóriách sociálnych vplyvov, pretože sú zahrnuté v tabuľke v prílohe č. 4 jednotnej metodiky.
2.V analýze vplyvov v časti 4.1 navrhuje nahradiť slová „nepriamo vplyv na obyvateľov a domácnosti“ slovami „priamo negatívny vplyv na domácnosti spotrebiteľov piva“.
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (ESA 95) v mil. eur
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2011
2012
2013
2014
Príjmy verejnej správy celkom
14,9
25,5
26,0
26,6
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
14,9
25,5
26,0
26,6
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
2.2. Financovanie návrhu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. Z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nemá vplyv na financovanie verejnej správy, z toho dôvodu sa tabuľka – financovanie návrhu (tabuľka č. 2) nepredkladá.
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Návrh zákona zvyšuje sadzbu spotrebnej dane z piva, a to s účinnosťou od 1. marca 2011.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
x zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
Základná sadzba spotrebnej dane z piva sa zvyšuje z 1,65 eura/stupeň Plato/hl na 2,45 eura/stupeň Plato/hl.
Znížená sadzba spotrebnej dane z piva sa zvyšuje z 1,22 eura/stupeň Plato/hl na 1,82 eura/stupeň Plato/hl
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Návrh zákona nemá vplyv na zmenu vývoja objemu aktivít, z toho dôvodu sa tabuľka – predpoklady vývoja objemu aktivít (tabuľka č. 3) nepredkladá.
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Tabuľka č. 4
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Návrh zákona nemá vplyv na výdavkovú časť rozpočtu verejnej správy, z toho dôvodu sa tabuľka vplyvu na rozpočet verejnej správy - výdavková časť (tabuľka č. 5) nepredkladá.
Návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť vo verejnej správe, z toho dôvodu sa tabuľka vplyvov na zamestnanosť (tabuľka č. 6) nepredkladá.
Vplyv na rozpočet verejnej správy ESA 95
Príjmy v mil. eur
2011
2012
2013
2014
poznámka
Daňové príjmy (132005)1
14,9
25,5
26,0
26,6
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
14,9
25,5
26,0
26,6
Sociálne vplyvy – vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu – vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Predpokladá sa, že navrhované zvýšenie základnej a zníženej sadzby dane na pivo bude mať priamo negatívny vplyv na domácnosti spotrebiteľov piva, a to zvýšením ceny pollitrového 10° piva o 5 centov.
Kvantifikujte:
Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Nekvantifikované.
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Bez vplyvu.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Bez vplyvu.
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
Bez vplyvu.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
1.Predkladateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie:
Primárne právo:
-čl. 110 až 113 a čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
Sekundárne právo (prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - do 30. novembra 2009):
-smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 9/zv. 1),
-smernica Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 9/zv. 1),
-nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 4),
-nariadenie Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúce systém spoločenstva pre oslobodenie od cla v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/ zv. 1),
-rozhodnutie č. 1152/2003/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/ zv. 1),
-nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní ( Ú. v. EÚ L 359 , 4.12. 2004),
-smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2006),
-smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúc z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. L 346, 29. 12. 2007),
-smernica Rady 2008/118/ES z 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS v platnom znení (Ú. v. EÚ L 9, 14.1. 2009),
-nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009).
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C - 147/01 , Weber's Wine World Handels-GmbH, Ernestine Rathgeber, Karl Schlosser, Beta-Leasing GmbH v. Abgabenberufungskommission Wien , rok 2003,
-rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C - 395/00 Distillerie Fratelli Cipriani SpA v. Ministero delle Finanze, rok 2002.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice: bezpredmetné.
b)Lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné.
c)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d)Bezpredmetné.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
B. Osobitná časť
K článku I
K bodom 1, 4 a 5
Ustanovenia sa upravujú v súvislosti s Lisabonskou zmluvou.
K bodu 2 a 3
Navrhovaným znením ustanovenia sa zvyšuje základná a znížená sadzba dane na pivo.
K článku II
Účinnosť zákona sa navrhuje dňom 1. januára 2011 okrem bodov 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2011.
Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky dňa 22. septembra 2010.
Iveta Radičová v.r.
predsedníčka vlády Slovenskej republiky
Ivan Mikloš v.r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky