1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
98
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .....................2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 630/2004 Z. z., zákona č. 218/2006 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 475/2009 Z. z. sa mení takto:
1.V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) územím Európskej únie (ďalej len „únia“) územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melila a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, územia Guadalope, Francúzska Guayana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý Martin, územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1aa)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1aa znejú:
1a) Čl. 52 Zmluvy o Európskej únii.
Čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
1aa) Čl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
2.V § 7 ods. 1 písm. a) sa číslo „1,65“ nahrádza číslom „2,45“.
3.V § 7 ods. 1 písm. b) sa číslo „1,22“ nahrádza číslom „1,82“.
4.V § 41 ods. 1 sa slová „právne akty Európskeho spoločenstva a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty “.
5.V prílohe č. 1 sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov “.
2
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011 okrem bodov 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2011.