VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-35319/2010
Národnej rady Slovenskej republiky
98
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva
v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, september 2010