1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
Názov smernice:
Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS
Smernica EÚ
Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní
a o zrušení smernice 92/12/EHS
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov ( ďalej len “návrh zákona”)
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len “609/2007”)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n. a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Pozn.
Čl. 4
bod.3
Na účely tejto smernice, ako aj na účely jej vykonávacích ustanovení sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
„Spoločenstvo“ a „územie Spoločenstva“ sú územia členských štátov tak, ako sú vymedzené v bode 2;
N
609/2007 a návrh zákona
§ 2 ods.1 písm. b)
Na účely tohto zákona sa rozumie
územím Európskej únie územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melila a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, územia Guadalope, Francúzska Guayana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý Martin, územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1a)
Ú
Čl.5 ods.1 ods.2
ods.3
1. Táto smernica a smernice uvedené v článku 1 sa uplatňujú na územie Spoločenstva.
2. Táto smernica a smernice uvedené v článku 1 sa neuplatňujú na tieto územia, ktoré tvoria súčasť colného územia Spoločenstva:
a) Kanárske ostrovy;
b) francúzske zámorské departementy;
c) Alandy;
d) Normandské ostrovy.
3. Táto smernica a smernice uvedené v článku 1 sa neuplatňujú na územia
N
609/2007 a návrh zákona
§ 2 ods.1 písm. b)
Na účely tohto zákona sa rozumie
územím Európskej únie územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melila a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, územia Guadalope, Francúzska Guayana, Martinik, Réunion, Svätý
Ú
2
patriace do pôsobnosti článku 299 ods. 4 zmluvy, ani na tieto ďalšie územia, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva:
a) ostrov Helgoland;
b) územie Büsingen;
c) Ceuta;
d) Melilla;
e) Livigno;
f) Campione d'Italia;
g) talianske vody jazera Lugano.
4.
Bartolomej a Svätý Martin, územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1a)
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n. a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu (uveďte číslo smernice)
Por. č.
Názov predpisu
1.