1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA RADY 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny
Smernica EÚ
SMERNICA RADY 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca
spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov ( ďalej len “návrh zákona”)
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len “609/2007”)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n. a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Pozn.
Čl. 15
ods. 1
pís. i)
Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia spoločenstva,
členské štáty môžu pod daňovým dohľadom uplatňovať úplné alebo
čiastočné oslobodenia od daní alebo daňové úľavy v úrovniach zdaňovania na:
zemný plyn a LPG používané ako pohonné hmoty;
D
609/2007 a návrh zákona
609/2007 a návrh zákona
§ 31 ods.1 pís. f)
bod 4
§ 31 ods.2
bod 5.
Od dane je oslobodený zemný plyn, ak je používaný
ako pohonná látka,
V § 31 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a i).
Od dane je oslobodený aj zemný plyn určený na výrobu stlačeného
zemného plynu používaného ako pohonná látka.
V § 31 sa vypúšťa odsek 2.
n. a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
2
P – písmeno (číslo)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n. a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu (uveďte číslo smernice)
Por. č.
Názov predpisu
1.