1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny.
Na základe platného zákona možno oslobodiť od spotrebnej dane uhlie a zemný plyn určený na výrobu tepla pre domácnosť teplárenskými spoločnosťami. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná úprava je v rozpore s čl. 15 smernice Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (ďalej len „smernica Rady 2003/96/ES“), na čo bola Slovenská republika upozornená Európskou Komisiou, predkladá sa návrh zákona, ktorý tento nesúlad odstraňuje. Súčasne sa navrhuje vypustiť daňové zvýhodnenie na zemný plyn (CNG) určený na použitie ako pohonná látka, a to z dôvodu odporúčaní Európskej Komisie vedúcej k ustanoveniu pozitívnej sadzby spotrebnej dane upravenej v smernici Rady 2003/96/ES.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, pričom v roku 2011 sa predpokladá dodatočný príjem do štátneho rozpočtu vo výške 8,6 mil. eur a v rokoch 2012, 2013 a 2014 vo výške 14,2 mil. eur, za každý rok.
Dopady návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, vplyv na životné prostredie a vplyv na informatizáciu spoločnosti je uvedený v doložke vybraných vplyvov.
Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
2
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: 09. 09. 2010 – 10. 09. 2010
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Ministerstvo financií SR
Sekcia informatizácie spoločnosti súhlasí s predkladateľom, že predmetný materiál nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Sekcia rozpočtovej politiky súhlasí s predloženými vplyvmi na rozpočet verejnej správy.
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR súhlasí s predloženou doložkou vybraných vplyvov bez pripomienok.
Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR k doložke vybraných vplyvov predloženého návrhu zákona nasledovné pripomienky:
V zmysle vplyvov na PP žiadame predkladateľa o doplnenie údajov od poskytovateľov služieb v autobusovej a osobnej doprave. Aký to bude mať dopad na cestovné, resp. reálne odhadnúť a taktiež žiadame doplniť v doložke vplyvov na PP v časti 3.4 kvantitatívny údaj, o koľko by sa zvýšili prevádzkové náklady pre podnikateľov zvýšením spotrebnej dani. (aspoň expertný odhad)
3
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k doložke vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy pripravenou k predloženému návrhu zákona nasledovné pripomienky:
1.V sumárnej časti doložky vybraných vplyvov nie je potrebné uvádzať vplyvy po jednotlivých kategóriách sociálnych vplyvov, na to slúži podrobná tabuľka v prílohe č. 4 jednotnej metodiky.
2.V analýze vplyvov v časti 4.1 žiadame uvádzať, že zákon bude mať negatívny vplyv na hospodárenie domácností. Zároveň žiadame doplniť percentuálne údaje o domácnostiach počtami ovplyvnených domácností v jednotlivých kategóriách.
4
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy v ESA 95
(v mil. eur)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2011
2012
2013
2014
Príjmy verejnej správy celkom
8,6
14,2
14,2
14,2
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
8,6
14,2
14,2
14,2
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
2.2. Financovanie návrhu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nemá vplyv na financovanie verejnej správy, z tohto dôvodu sa tabuľka financovanie návrhu (tabuľka č. 2) nepredkladá.
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Vzhľadom k tomu, že smernica Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny neumožňuje oslobodenie od spotrebnej dane na uhlie a zemný plyn použité teplárenskými spoločnosťami na výrobu tepla, sa tieto oslobodenia od spotrebnej dane vypúšťajú. Zároveň sa vypúšťa oslobodenie od spotrebnej dane zemného plynu (CNG), ktorý je používaný ako pohonná látka.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
X iné
5
Uhlie a zemný plyn použité teplárenskými spoločnosťami na výrobu tepla sa bude na základe návrhu zákona zdaňovať spotrebnou daňou, a to zemný plyn vo výške 1,32 eura/MWh a uhlie vo výške 10,62 eura/t. Zemný plyn (CNG) používaný ako pohonná látka sa bude na základe návrhu zákona zdaňovať spotrebnou daňou, a to výške 13,27 eura/MWh.
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Návrh zákona nemá vplyv na objem aktivít, z tohto dôvodu sa tabuľka č. 3 objem aktivít nepredkladá.
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
6
Tabuľka č. 4
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Návrh zákona nemá vplyv na výdavkovú časť rozpočtu verejnej správy, z tohto dôvodu sa tabuľka vplyvu na rozpočet verejnej správy - výdavková časť (tabuľka č. 5) nepredkladá.
Návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť vo verejnej správe, z tohto dôvodu sa tabuľka vplyvov na zamestnanosť (tabuľka č. 6) nepredkladá.
Vplyv na rozpočet verejnej správy v ESA 95
Príjmy (v mil. eur)
2011
2012
2013
2014
poznámka
Daňové príjmy (132013)1
6,8
11,1
11,1
11,1
Daňové príjmy (132012)
1,8
3,1
3,1
3,1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
8,6
14,2
14,2
14,2
7
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené?
Predkladaný návrh zákona bude mať vplyv na tie podnikateľské subjekty, ktoré používajú zemný plyn ako pohonnú látku (CNG).
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Predpokladá sa zvýšenie výrobných nákladov dotknutých podnikateľských podnikov.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Nepredpokladajú sa žiadne administratívne náklady.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Celkový ohadovaný vplyv zvýšenia sadzby spotrebnej dane na CNG bude predstavovať pre podnikateľov zvýšenie nákladov o 2,64 mil. Eur. Pre platiteľov DPH je vplyv nákladov len vo výške zmeny spotrebnej dane, DPH si uplatňujú pri vstupe.
3.5. Aké predpokladané spoločensko-ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Predpokladá sa nárast cien v autobusovej a osobnej doprave. Predpokladané zvýšenie ceny 1 kg CNG z dôvodu zrušenia oslobodenia od spotrebnej dane predstavuje 0,17 eur/kg, pričom vrátane zvýšenia DPH na 20 % by sa mala koncová cena CNG zvýšiť o 0,2 eur/kg.
8
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Predpokladá sa, že zrušenie oslobodenia uhlia a zemného plynu používaného na výrobu tepla teplárenskými spoločnosťami určeného pre domácnosti bude mať nepriamo vplyv na tieto domácnosti, a to zvýšením ceny za odobraté teplo.
Pre domácnosti, ktoré používajú teplo z teplární vyrábané kombinovane zo zemného plynu, uhlia a biomasy sa zvýši cena tepla vrátane DPH v priemere o 2,8% t. j. o 22,1 eur/rok. V prípade teplární vyrábajúcich teplo pre domácnosti len zo zemného plynu, by bol nárast ceny tepla vrátane DPH v priemere o 2,6% t. j. o 20,6 eur/rok. V prípade teplární vyrábajúcich teplo len z uhlia by bol nárast ceny vrátane DPH o 4,2% t. j. o 33,5 eur/rok.
Počty ovplyvnených domácností v jednotlivých kategóriách nie je možné kvantifikovať z dôvodu, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky nedisponuje informáciami o percentuálnych vstupoch médií, ktoré používajú teplárenské spoločnosti na výrobu tepla, pričom percentuálne zloženie médií je počas roka variabilné. Podľa URSO je v štruktúre bytov a rodinných domov podiel domácností zásobovaných teplom z centrálneho zdroja na Slovensku približne 40%, ďalších 5% domácností v bytoch využívajú vlastnú kotolňu a zvyšných 55% domácností žije v domoch s vlastným vykurovaním.
Zákon bude mať negatívny vplyv na hospodárenie domácností.
V prípade zrušenia oslobodenia zemného plynu určeného ako pohonná látka, sa predpokladá negatívny dopad na cenu a služby poskytované autobusovou prepravou. Predpokladané zvýšenie ceny
9
1 kg CNG z dôvodu zrušenia oslobodenia od spotrebnej dane predstavuje 0,17 eur/kg, pričom vrátane zvýšenia DPH na 20 % by sa mala koncová cena CNG zvýšiť o 0,2 eur/kg.
Kvantifikujte:
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Nekvantifikované.
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Bez vplyvu.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Bez vplyvu.
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
Bez vplyvu.
10
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
1.Predkladateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie:
Primárne právo:
-čl. 110 až 113 a čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
Sekundárne právo (prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - do 30. novembra 2009):
-smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 9/zv. 1),
-nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní ( Ú. v. EÚ L 359 , 4.12. 2004),
-smernica Rady 2008/118/ES z 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS v platnom znení (Ú. v. EÚ L 9, 14.1. 2009),
-nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009).
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
-rozhodnutie Súdu prvého stupňa ES vo veci C-240/01, Európska komisia v. Spolková republika Nemecko, Zb. roz. ESD rok 2004,
-rozhodnutie Súdu prvého stupňa ES vo veci C-389/02, Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG v. Hauptzollamt Kiel, rok 2004,
-rozhodnutie Súdu prvého stupňa ES vo veci C-185/00, Európska komisia v. Fínska republika, rok 2003,
-rozhodnutie Súdu prvého stupňa ES vo veci C-437/01, Európska komisia v. Talianska republika, rok 2003,
11
-rozhodnutie Súdu prvého stupňa ES vo veci C-207/01, Altair Chimica SpA v. ENEL Distribuzione SpA, rok 2003.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice: bezpredmetné.
b)Lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné.
c)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d)Bezpredmetné.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
12
B. Osobitná časť
K článku I
K bodom 1, 11 a 13
Ustanovenia sa upravujú v súvislosti s Lisabonskou zmluvou.
K bodu 2
Vzhľadom k tomu, že smernica Rady 2003/96/ES neumožňuje oslobodenie od spotrebnej dane na uhlie použité teplárenskými spoločnosťami na výrobu tepla, je potrebné vypustiť predmetné ustanovenie.
K bodu 3
Legislatívno-technické úpravy v súvislosti s bodom 2.
K bodom 4 a 5
Vzhľadom k tomu, že smernica Rady 2003/96/ES neumožňuje oslobodenie od spotrebnej dane zo zemného plynu použitého teplárenskými spoločnosťami na výrobu tepla, je potrebné vypustiť predmetné ustanovenie. Súčasne sa navrhuje vypustiť oslobodenie od spotrebnej dane pre zemný plyn ak je použitý ako pohonná látka (CNG) z dôvodu, že podľa smernice Rady 2003/96/ES ide o fakultatívne oslobodenie od spotrebnej dane.
K bodu 6
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s bodom 4.
K bodom 7 až 10
Navrhuje sa, aby právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába stlačený zemný plyn, a nie je plynárenským podnikom alebo dodávateľom zemného plynu, bola registrovaná colným úradom ako daňový dlžník. Súčasne sa navrhuje, aby daňová povinnosť vznikla dňom použitia zemného plynu na výrobu stlačeného zemného plynu.
V prípade, že je výrobcom stlačeného zemného plynu plynárenský podnik alebo dodávateľ zemného plynu daňová povinnosť nevzniká dňom spotreby zemného plynu na výrobu stlačeného zemného plynu ale spotrebnej dani podlieha použitie stlačeného zemného plynu ako pohonnej látky.
K bodu 12
Upravujú sa prechodné ustanovenia v nadväznosti na navrhované zmeny v zákone tak, aby bolo možné oslobodiť od spotrebnej dane použitie uhlia a zemného plynu určeného na výrobu tepla teplárenskými spoločnosťami, ktoré oprávnenými spotrebiteľmi podľa doterajších predpisov, a to do ukončenia vykurovacej sezóny, t. j. do 31.mája 2011. Súčasne sa umožňuje vrátiť preukázateľne zaplatenú daň pre teplárenské spoločnosti, ktoré použili zemný plyn na výrobu tepla pre domácnosti do 31. mája 2011, a to aj po 1. júni 2011 (z titulu vykonávania ročných zúčtovaní za predchádzajúce obdobie).
K článku II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2011.
13
Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky dňa 22. septembra 2010.
Iveta Radičová, v. r.
predsedníčka vlády Slovenskej republiky
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky