1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
V. volebné obdobie
95
V L Á D N Y N Á V R H
Zákon
z ... 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 493/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) územím Európskej únie (ďalej len „únia“) územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melila a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, územia Guadalope, Francúzska Guayana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý Martin, územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
1) Čl. 52 Zmluvy o Európskej únii.
Čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
1a) Čl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
2.V § 19 sa vypúšťa písmeno j).
3.V § 20 ods. 1 druhej vete sa slová „písm. a) g), i) a j)“ nahrádzajú slovami „písm. a) g) a i)“.
4.V § 31 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a i).
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená f) až h).
2
5.V § 31 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
6.V § 32 ods. 1 3 a 17 sa slová „písm. a) e), i) a j)“ nahrádzajú slovami „písm. a) e) a h)".
7.V § 33 ods. 1 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem spotreby zemného plynu na výrobu stlačeného zemného plynu“.
8.V § 33 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) použitia zemného plynu na výrobu stlačeného zemného plynu s výnimkou podľa písmen a) a b).“.
9.V § 34 ods. 1 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem spotreby zemného plynu na výrobu stlačeného zemného plynu“.
10.V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) použila zemný plyn na výrobu stlačeného zemného plynu s výnimkou podľa písmen a) a b).“.
11.V § 45 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
12.Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠48a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)Platnosť registrácie oprávneného spotrebiteľa uhlia a povolenia na oslobodené uhlie podľa § 19 písm. j) predpisu účinného do 31. decembra 2010 zaniká 31. mája 2011.
(2)Oprávnený spotrebiteľ uhlia, ktorý používa uhlie oslobodené od dane podľa § 19 písm. j) predpisu účinného do 31. decembra 2010, je povinný vykonať najneskôr do 15. júna 2011 inventarizáciu zásob uhlia podľa stavu k 31. máju 2011.
(3)Platnosť registrácie oprávneného spotrebiteľa zemného plynu na odber zemného plynu oslobodeného od dane podľa § 31 ods. 1 písm. i) predpisu účinného do 31. decembra 2010 zaniká 31. mája 2011.
(4)Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá bola oprávneným spotrebiteľom na odber zemného plynu oslobodeného od dane podľa § 31 ods. 1 písm. i) predpisu účinného do 31. decembra 2010, je oprávnená po 1. júni 2011 postupovať pri vrátení dane podľa § 37 primerane. Daň možno vrátiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa prvej vety z preukázateľne zdaneného zemného plynu použitého do 31. mája 2011 na účely oslobodené od dane podľa § 31 ods. 1 písm. i) predpisu účinného do 31. decembra 2010.
(5)Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá odoberá zemný plyn za účelom výroby stlačeného zemného plynu a ktorá nie je k 1. januáru 2011 daňovým dlžníkom, môže požiadať o vrátenie dane podľa § 37 z preukázateľne zdaneného zemného plynu, ktorý táto právnická osoba alebo fyzická osoba nadobudla za účelom výroby stlačeného
3
zemného plynu za obdobie od 1. januára 2011 do dňa, kedy ju colný úrad registroval ako daňového dlžníka.“.
13.Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 609/2007 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 1; Ú. v. L 283, 31.10.2003) v znení smernice Rady 2004/74/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 2; Ú. v . L 195, 2.6.2004) a smernice Rady 2004/75/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 2)“.
2.Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.