VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-35358/2010
Národnej rady Slovenskej republiky
95
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov ________________________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Iveta R a d i č o v á
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, september 2010