1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ( ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe ustanovení § 8a ods. 1 v spojení s § 37d ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z. so zámerom upraviť rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky ( ďalej len „ministerstvo“).
Ministerstvo navrhuje poskytovať dotácie na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky, na spoločné projekty Slovenskej republiky a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) a na oficiálnu rozvojovú pomoc.
Zámerom návrhu zákona je poskytovať dotácie na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, právnickým osobám zriadeným osobitným zákonom a fyzickým osobám. Ministerstvo týmto napĺňa politiku štátu na podporu mimovládnych organizácií najmä tých, ktoré sa prednostne zaoberajú zahraničnou politikou a medzinárodnými vzťahmi. Prostredníctvom dotačného systému vytvára možnosti podpory komunikácie MVO s občianskou spoločnosťou, odbornou verejnosťou a regionálnymi mienkotvorcami vo vzťahu k zahraničnej politike a medzinárodným vzťahom a nadväzne ich praktickú aplikáciu v živote občianskej spoločnosti. Cieľom podpory je lepšia informovanosť verejnosti alebo vybranej skupiny obyvateľov a zapojenie širšej verejnosti do politiky štátu v oblasti zahraničnopolitických priorít.
Od získania plnoprávneho členstva v OECD v roku 2000 sa Slovenská republika podieľa na financovaní činnosti organizácie formou povinného členského príspevku. V roku 2001 sa zaviazala Slovenská republika uhrádzať dobrovoľný príspevok do OECD. V roku 2007 bol tento príspevok, z ktorého sa financujú projektové aktivity ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zohľadňujúc ich špecifické aktivity súvisiace s členstvom v OECD, schválený na obdobie rokov 2008 - 2011. Umožnilo sa časť z určených prostriedkov poukazovať na účet OECD v Paríži a časť poskytovať rezortom, časť iným právnickým osobám na základe osobitného predpisu formou dotácie na realizáciu spoločných projektov Slovenskej republiky a OECD. Cieľom ministerstva je aj v budúcom období riadiť a koordinovať spoločné projekty Slovenskej republiky a OECD, zabezpečiť finančné zdroje na ich dotovanie a zároveň rozšíriť okruh poberateĺov finančnej podpory štátu o iné právnické osoby.
2
V článku II sa navrhuje novelizovať zákon č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov. V navrhnutých ustanoveniach sa umožňuje poskytovanie dotácií na oficiálnu rozvojovú pomoc. Dotácie poskytuje agentúra, zriadená podľa citovaného zákona. Novelizačné ustanovenia upravujú predmet poskytnutia dotácie, ďalšie podmienky poskytovania dotácie, upravuje sa výška spolufinancovania projektov oficiálnej rozvojovej pomoci. Návrh obsahuje splnomocňovacie ustanovenie na vydanie vykonávacieho predpisu, ktorým budú upravené podrobnosti žiadosti o dotáciu, zmluvy o poskytnutí dotácie a výzvy na predkladanie programov a projektov oficiálnej rozvojovej pomoci.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet, nebude mať vplyv na rozpočty vyšších územných celkov a rozpočty obcí. Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť a na podnikateľské prostredie.
3
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: 4.5.2010-24.5.2010
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
- primárnom
čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
- sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1. legislatívne akty
2. nelegislatívne akty
- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembri 2009)
-nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87
a 88 zmluvy na pomoc de minimis
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na preberanie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
bezpredmetné
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia
gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a
vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
bezpredmetné
5
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 tejto zmluvy
Proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní
Európskej únie v platnom znení podľa čl. 258 až 260 tejto zmluvy
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu
s uvedením rozsahu tohto prebratia
bezpredmetné
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu alebo návrhu legislatívneho zámeru
s právom Európskej únie:
úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
6
B. Osobitná časť
K článku I
K § 1
Na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení zákona č. 383/2008 Z. z. sa vymedzuje predmet poskytovania dotácii v pôsobnosti ministerstva.
K § 2
Vymedzuje sa rozsah dotácií, ktoré možno poskytnúť z rozpočtovej kapitoly ministerstva.
K § 3
Upresňujú sa jednotlivé druhy dotácií na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky.
Vymedzuje sa okruh subjektov, ktorým možno poskytnúť dotáciu, stanovuje sa podmienka najmenej 5 % spolufinancovania projektu z iných zdrojov a vymedzujú sa podmienky za ktorých nie je možné dotáciu poskytnúť.
K § 4
Stanovuje sa, že dotáciu možno poskytnúť len na základe žiadosti. Vymedzujú sa podmienky a ďalšie náležitosti predkladania písomných žiadostí. Upravuje sa termín predkladania žiadostí na príslušný rozpočtový rok do 1. marca rozpočtového roka.
K § 5
Ustanovenie upravuje poskytovanie dotácií na základe zmluvy, vrátane náležitosti a obsahu zmluvy a povinnosti prijímateľa vo vzťahu k sankciám a vo vzťahu ku kontrolným orgánom. Zároveň sa ustanovuje povinnosť zverejniť informáciu o vzore zmluvy na webovom sídle ministerstva.
K § 6
Odsek 1
Vymedzuje sa predmet dotácie, ktorý je viazaný na spoločné projekty SR a OECD.
Odsek 2
Ustanovuje sa definícia spoločného projektu.
Odsek 3
Vymedzuje sa okruh subjektov, ktorým možno poskytnúť dotáciu.
Odsek 4
7
Ustanovuje sa možnosť poskytnutia dotácie na základe žiadosti, upravujú sa náležitosti žiadosti a lehota na predkladanie žiadosti o dotáciu po zverejnení výzvy.
Odsek 5
Ustanovuje sa povinnosť dvakrát ročne zverejniť výzvu na predloženie spoločného projektu na webovom sídle ministerstva.
Odsek 6
Vymedzujú sa podmienky a ďalšie náležitosti predkladania výzvy.
Odsek 7
Ukladá sa povinnosť ministerstvu poskytnúť dotáciu len na základe zmluvy. Upravujú sa podrobnosti náležitostí zmluvy.
Odsek 8
Ukladá sa povinnosť zverejniť vzor zmluvy na webovom sídle ministerstva.
K § 7
Ustanovenie odkazuje na úpravu poskytovania dotácií na oficiálnu rozvojovú pomoc na zákon č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
K § 8
Ruší sa doteraz platný výnos, ktorým sa upravovalo poskytovanie dotácií v pôsobnosti ministerstva.
K článku II
V predloženej novele zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa vecne upravuje problematika poskytovania dotácií pre oblasť oficiálnej rozvojovej pomoci.
K bodu 1
Nahrádza sa slovo „koncepcia“ slovom „stratégia“, pretože vystihuje dlhodobejší, plánovací charakter materiálu. Vláda Slovenskej republiky v roku 2009 prijala dokument „Strednodobá stratégia oficiálnej rozvojovej pomoci SR na roky 2009 až 2013“. Ide o zjednotenie pojmov.
K bodu 2
Vymedzuje sa pojem „partnerská organizácia“ v príslušnej krajine, kde sa realizuje oficiálna rozvojová pomoc alebo humanitárna pomoc.
K bodu 3
Ide o legislatívno-technickú úpravu, slovo „granty“ sa nahrádza slovom „dotácie“.
K bodu 4
8
Ustanovenie § 10 ods.1 písm. a) sa dopĺňa o poskytovanie dotácií na oficiálnu rozvojovú pomoc.
K bodu 5
V tomto bode ide o legislatívno-technickú úpravu, nadpis sa umiestňuje nad § 10 z dôvodu, že uvedený nadpis sa vzťahuje nielen na § 10, ale aj na nový § 10a.
K bodu 6
Vkladá sa § 10a, na základe ktorého sa poskytujú dotácie na oficiálnu rozvojovú pomoc.
Odsek 1
Ustanovuje sa, že dotáciu na oficiálnu rozvojovú pomoc možno poskytnúť iba na základe písomnej žiadosti určeným subjektom, ktoré sa podieľajú na oficiálnej rozvojovej pomoci za súčasného dodržania osobitného ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Legislatívno-technická úprava, vkladá sa poznámka pod čiaru.
Odsek 2
Upravuje predmet, okruh činností, na ktoré je možné poskytnúť dotácie.
Odseky 3 a 4
Ustanovujú sa podmienky poskytnutia dotácie – povinnosť uzatvoriť zmluvu, stanovuje sa výška spolufinancovania. Legislatívno-technická úprava, vkladajú sa vnútorné odkazy.
Odsek 5
Ustanovuje sa možnosť pri viacročných projektoch poskytnúť dotáciu v niekoľkých častiach.
Odsek 6
Upravuje sa zverejňovanie výzvy na webovom sídle agentúry v nadväznosti na schválený Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci.
Odsek 7
Stanovuje sa, že ministerstvo podrobnosti o náležitostiach žiadosti a zmluvy o poskytnutí dotácie, ako aj náležitosti výzvy upraví všeobecne záväzným právnym predpisom.
Legislatívno-technická úprava odkazov a poznámok pod čiarou.
K článku III
Navrhuje sa účinnosť zákona.
Schválené vládou Slovenskej republiky 13.septembra 2010
Iveta Radičová v. r.
predsedníčka vlády Slovenskej republiky
Mikuláš Dzurinda v. r.
minister zahraničných vecí Slovenskej republiky